Ajankohtaista

Liikuntapsykologian ja liikuntapedagogiikan lehtorien mvs:t (Liikunta)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

1. Lehtorin määräaikainen virkasuhde A21, jonka ala on liikuntapsykologia (vakanssinro 10484), ajaksi 1.8.2004 – 31.7.2005.

Tehtävänä on liikuntapsykologian opetusta perus- ja aineopinnoissa sekä opinnäytetöiden ohjausta. Tehtäviin voi kuulua opetustehtäviä myös liikuntapeda-gogiikan alalta.

2. Lehtorin määräaikainen virkasuhde A21, jonka ala on liikuntapedagogiikka, ajaksi 1.8. – 31.12.2004.

Tehtävänä on liikuntatieteiden tutkimusmetodiikan opetus sekä muut soveltuvat liikuntapedagogiikan opetustehtävät.

Virkasuhteiden määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksessa 309/1993. Lehtorilta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Virkasuhteen (kohta 1) täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkasuhteeseen hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakemuksiin tulee liittää Jyväskylän yliopiston hallituksen periaatepäätöksen mukainen opetusansioiden portfolio, jonka malli on virantäyttösuunnitelman liitteenä.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma (kohta 1) tiedekunnan www-sivulla: http://www.jyu.fi/liikunta/virat.htm

Hakuilmoitus, virantäyttösuunnitelma ja opetusansioiden portfolion malli ovat maksutta tilattavissa yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: amanuenssi Heikki Herva, puh. (014) 260 2121 välillä 17. - 24.6.2004 ja hallintopäällikkö Roope Nieminen, puh. (014) 260 2003.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 30.6.2004 klo 16.15.


Jyväskylässä 17. päivänä kesäkuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.jyu.fi/liikunta/virat.htm

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: