Ajankohtaista

2 suunnittelijan mvs. (koulutuksen arviointisihteeristö)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Koulutuksen arviointisihteeristö

Koulutuksen arviointisihteeristö toimii Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena, jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna opetusministeriön yhteydessä toimivan koulutuksen arviointineuvoston tehtäviin kuuluvat asiat. Koulutuksen arviointineuvosto vastaa yhdessä opetusministeriön kanssa perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön arvioinnista ja sen kehittämisestä.

1. Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A24 ajalle 1.9.2004 - 31.8.2006.
Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Määräaikaisuuden perusteena ovat määräaikaiset arviointihankkeet.

Tehtävänä on työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointihankkeen organisointi. Työhön kuuluu runsaasti matkustamista.

Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, syvällinen ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen tuntemus ja kokemus ammattiopettajana toimimisesta. Lisäksi valinnassa painotetaan näyttöjä koulutuksen arvioinneista, tutkimusmenetelmien hallinnasta ja tieteelliset vaatimukset täyttävien raporttien laadinnasta sekä hyvistä yhteistyötaidoista. Eduksi ovat myös näytöt laajojen projektien hallinnasta. Tieteelliset jatko-opinnot ja kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä luetaan eduksi. Virkasuhteeseen vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

2. Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A22 ajalle 1.9.2004 - 31.3.2007.

Määräaikaisuuden perusteena ovat määräaikaiset arviointihankkeet.

Tehtävänä on aikuiskoulutuksen arviointihankkeiden organisointi. Työhön kuuluu runsaasti matkustamista.

Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, aikuiskoulutuspolitiikan ja vapaan sivistystyön sekä toi-sen asteen ammatillisen aikuiskoulutuksen (erityisesti koulutuksen järjestämisen, hallinnon ja ohjauksen kysymykset) tuntemus, kyky tieteellisen tekstin tuottamiseen, kokemus koulutuksen arvioinnista ja projektihallinnasta sekä yhteistyötaidot. Virkasuhteeseen vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Virkasuhteiden täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelmat, joissa on lisätietoa virkasuhteisiin kuuluvista tehtävistä, kelpoisuuden osoittamisesta, virkasuhteisiin hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelmat koulutuksen arviointisihteeristön www-sivulla: http://www.koulutuksenarviointineuvosto.fi

Lisätietoja antavat pääsuunnittelija Anu Räisänen gsm. 050-568 5367 ja pääsuunnittelija Heikki Silvennoinen gsm. 050-406 4949.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 16.7.2004 klo 16.15.


Jyväskylässä 18. päivänä kesäkuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.koulutuksenarviointineuvosto.fi


Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: