Ajankohtaista

Lasten erot lukutaidossa pienenevät ensimmäisinä kouluvuosina - laskutaidossa erot kasvavat

Alkamisaika: tiistai 22. kesäkuuta 2004, 00.00

Päättymisaika: tiistai 22. kesäkuuta 2004, 00.00

LASTEN EROT LUKUTAIDOSSA PIENENEVÄT ENSIMMÄISINÄ KOULUVUOSINA - LASKUTAIDOSSA EROT KASVAVAT

Ennen koulua ilmenneet erot lasten lukutaidossa tasoittuvat ensimmäisen kouluvuoden aikana, käy ilmi Koulutaitojen ja motivaation kehitys -tutkimuksesta. Kouluun heikommilla valmiuksilla tulleet lapset saavuttavat taitavammat lukijat nopeasti. Tämä tulos on vastoin sitä yleistä käsitystä, että lasten erot kielellisissä taidoissa kasvavat jatkuvasti koulukäynnin kuluessa. Tilanne oli päinvastainen laskutaidon osalta.

– Jo esikouluiässä näkyvät erot laskutaidossa lasten välillä pysyivät ja jopa kasvoivat ensimmäisten kouluvuosien aikana. Matematiikan perusteiden opettaminen kannattaisikin aloittaa jo mahdollisimman varhain, arvioi professori Jari-Erik Nurmi.

Nurmen johtamassa tutkimushankkeessa on seurattu yli kahdensadan lapsen kouluvalmiuksien ja taitojen kehitystä esiopetusvuoden alusta neljännen kouluvuoden loppuun. Suomen Akatemian rahoittama tutkimus on tehty Muuramen ja Korpilahden kunnissa ja Jyväskylässä.

Lukemista koskevat tulokset ovat osa valmisteilla olevaa Ulla Leppäsen väitöskirjaa. Vaikka esiopetusvuoden aikana tasoerot lukutaidon sujuvuudessa kasvoivat, koulun alettua nämä erot pienenivät nopeasti. Noin kolmannes lapsista oppi lukemaan esikouluvuoden aikana. Lapset, jotka eivät vielä kouluun tullessaan osanneet lukea, oppivat kuitenkin lukemaan ensimmäisen kouluvuoden aikana ja saavuttivat nopeasti taidoissaan alun pitäen hyvät lukijat. Poikkeuksena tästä oli n. 6 %:lla lapsista, joilla oli vaikeuksia lukemaan oppimisessa vielä ensimmäisen kouluvuoden lopulla. Nämä lapset olivat kuitenkin koulun toimesta jo ensimmäisen kouluvuoden aikana huomioitu ja he saivat joko tukiopetusta tai olivat erityisopetuksen piirissä. Leppäsen artikkeli on julkaistu tänä vuonna Reading Research Quarterly –lehdessä.

Erot laskutaidossa kasvavat ensimmäisinä kouluvuosina

Kaisa Aunola puolestaan havaitsi, että laskutaidon kehitys eteni eri tavalla kuin lukemaan oppimisen. Lasten väliset erot laskutaidossa olivat hyvin pysyviä aina esiopetusvuoden alusta toisen luokan kevääseen asti, ja nämä erot myös kasvoivat ensimmäisten kouluvuosien aikana. Lapset, joilla oli hyvät matemaattiset valmiudet esiopetusvuoden alussa, kehittyivät taidoissaan myöhemmin koulussa nopeammin kuin heikommin lähtövalmiuksin varustetut lapset. Lasten matemaattinen osaaminen esiopetus- ja ensimmäisten kouluvuosien aikana muistutti nk. ”lumipalloefektiä”: aikaisempi osaaminen kiihdytti uuden oppimista. Matematiikan osalta alkuopetus näyttäisikin hyödyttävän eniten taidoiltaan edistyneimpiä lapsia taitotasoltaan heikompien lasten jäädessä jälkeen.

Vaikka tyttöjen ja poikien matemaattisissa tehtävissä suoriutumisessa ei ollut eroja, kehitys näissä taidoissa oli nopeampaa pojilla kuin tytöillä. Tämä näkyi etenkin niiden lasten keskuudessa, jotka olivat taidoiltaan hyviä: lahjakkaat pojat kehittyivät laskutaidossa nopeammin kuin lahjakkaat tytöt. Aunolan artikkeli julkaistaan syksyllä Journal of Educational Psychology –lehdessä.


Kerromme mielellämme lisää

Professori Jari-Erik Nurmi, puh. 044 370 4649, nurmi@psyka.jyu.fi
Yliassistentti Kaisa Aunola, puh. (014) 260 2797, aunola@psyka.jyu.fi


Julkaisujen tiedot

Leppänen, U., Niemi, P., Aunola, K., & Nurmi, J. -E. (2004). Development of Reading Skills among Preschool and Primary School Pupils. Reading Research Quarterly, 39 (1), 72 – 93.).

Aunola, K., Leskinen, E., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J. –E. (painossa). Developmental Dynamics of Math Performance from Preschool to Grade 2. Journal of Educational Psychology.).

Tekijä

Kaisa Räsänen
tiedotus@jyu.fi
(014) 260 1043
JY viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: