Ajankohtaista

Tutkimuskoordinaattorin mvs. ja suunnittelijan virka/liikunta- terv.tiet. tdk

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

1. Tutkimuskoordinaattorin määräaikainen virkasuhde A 21 ajaksi 15.1. - 31.12.2005

Suomen gerontologian tutkimuskeskus hakee koordinaattoria iäkkäiden henkilöiden satunnaistettuun, kontrolloituun liikuntaneuvontatutkimukseen, joka on v. 2003 alkanut Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin yhteistyöhanke. Tutkimusta rahoittavat opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimusjoukko koostuu noin kuudestasadasta 77 – 83-vuotiaasta Jyväskylän keskustassa tai sen tuntumassa asuvasta henkilöstä. Keväällä 2005 toteutetaan tutkimuksen seurantamittaukset.

Tutkimuskoordinaattorin tehtävänä on organisoida seurantamittauksiin liittyvät kotihaastattelut, toimintakykytarkastukset ja aineiston tallennukset sekä osallistua edellä mainittujen tehtävien suorittamiseen ja aineiston raportointiin tarpeen mukaan.

Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttavat ylempi korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto gerontologiasta tai muulta soveltuvalta alalta (terveystieteet, liikuntatieteet, käyttäytymistieteet), taito käyttää tilastotieteellisiä ohjelmia ja hyvä englannin kielen taito. Hyvä organisointikyky sekä kokemus tutkimus- tai vanhustyöstä ovat eduksi. Virkasuhteeseen edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimusprojekti.

2. Suunnittelijan virka A 20 (vakanssinro 13652) 1.2.2005 alkaen

Virka on yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntaan liikuntatieteiden laitokselle.

Suunnittelijan tehtävänä on mm:
- osallistua liikuntatieteiden laitoksen tutkimusaineistojen keräykseen, analysointiin ja kuvauksiin,
- toimia laitoksen mikrotukihenkilönä henkilökunnalle ja opiskelijoille,
- toimia laitoksen TVT- (tieto- ja viestintäteknologia) tukihenkilönä henkilökunnalle ja opiskelijoille,
- avustaa laitoksen henkilökuntaa tutkimusaineistojen suunnitteluun liittyvissä asioissa,
- osallistua laitoksen hallinnollisiin tehtäviin ja
- osallistua liikuntatieteiden tutkimusmetodologisen opetustoiminnan avustamiseen.

Tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat soveltuva ylempi korkeakoulu-tutkinto, liikunta- ja terveystieteiden alan toimintatapojen tuntemus, hyvä perehtyneisyys liikuntatieteelliseen tutkimukseen, sen metodologiaan ja menetelmiin, hyvät atk- ja tvt-taidot sekä käytännön kokemus mikrotukihenkilönä toimimisesta. Lisäksi arvostamme hyvää yhteistyökykyä, palvelualttiutta, aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Vir-kaan vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Suunnittelijan viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkaan kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkaan hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja suunnittelijan virantäyttösuunnitelma tiedekunnan www-sivulla: http://www.jyu.fi/liikunta/virat.htm sekä tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: kohta 1) projektipäällikkö Raija Leinonen sähköpostitse raija.leinonen@sport.jyu.fi tai puhelimitse (014) 260 2176 ja kohta 2) professori Kimmo Suomi, puh. (014) 260 2040, 0400-5160

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan kirjaamoon, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 7.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

Jyväskylässä 22. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.jyu.fi/liikunta/virat.htm

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: