Ajankohtaista

Professori, yliopistonlehtori, tutkijatohtori, tohtorikoulutettava / Matemaattis-luonnontietellinen tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

 

on haettavana

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 

Matematiikan ja tilastotieteen laitos kouluttaa matemaatikkoja ja tilastotieteilijöitä, jotka sijoittuvat asiantuntijoina, opettajina ja tutkijoina elinkeinoelämän sekä opetus- ja tutkimustyön eri alueille. Laitoksen opetus painottuu pääaineopetuksen lisäksi koko yliopistoa palvelevaan perusopetukseen. Vahvuus- ja kehittämisalueita ovat matemaattinen analyysi, tilastotiede, stokastiikka sekä matematiikan aineenopettajien koulutus. Laitoksella tutkitaan matematiikkaa ja tilastotiedettä sekä niiden sovelluksia, usein yhteistyössä muiden tieteenalojen tutkijoiden kanssa. Laitoksella on vahvat perinteet etenkin matemaattisen analyysin tutkimuksessa ja koulutuksessa. Laitos huolehtii paitsi tilastotieteen pääaine- ja jatkokoulutuksen lisäksi myös tilastomenetelmien ja tilastollisen tietojenkäsittelyn opetuksesta muiden oppiaineiden perus- ja jatko-opiskelijoille ja siten parantaa heidän metodisia valmiuksiaan oman alansa tutkimustyöhön.

 

Professorin työsuhteinen tehtävä (sijaisuus) 1.8.2010 alkaen 1-2 vuoden määräajaksi

Yliopistonlehtorin työsuhteisia tehtäviä 3-6 kpl 1.8.2010 alkaen neljän vuoden määräajaksi tai toistaiseksi

Tutkijatohtorin tehtäviä 3-5 kpl 1.8.2010 alkaen enintään neljän vuoden määräajaksi

Tohtorikoulutettavan tehtäviä 1.8.2010 alkaen enintään neljän vuoden määräajaksi

 

Professorin tehtävä sijoittuu matematiikkaan tai stokastiikkaan. Yliopistonlehtorin tehtävistä 1-5 sijoittuu matematiikkaan ja stokastiikkaan sekä 1-2 tilastotieteeseen. Yhden yliopistonlehtorin ja tutkijatohtorin opetustehtävät liittyvät erityisesti matematiikan aineenopettajien koulutukseen. Tutkijatohtorin ja tohtorikoulutettavan tehtäviin otetaan laitoksen päätutkimusaloille, joita ovat matemaattinen analyysi, stokastisten prosessien tutkimus ja niihin liittyvä tilastotieteen tutkimus sekä soveltava tilastotieteen tutkimus.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Professorin tehtävissä painottuvat oman alan opetus- ja tutkimustehtävät sekä niihin liittyvät muut tehtävät. Professorilta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät.

 

Yliopistonlehtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimus- ja opetustehtävät sekä niihin liittyvät muut tehtävät. Yhteen yliopistonlehtorin tehtävään haetaan erityisesti stokastiikan osaajaa, joka ottaisi myöhemmin päävastuun stokastiikan tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä Jyväskylän yliopistossa. Tämän lisäksi tehtäviin valittavien toivotaan vahvistavan laitoksen toimintaa sen pääpainoaloilla: matemaattisen analyysin, stokastiikan ja tilastotieteen tutkimuksessa ja opetuksessa sekä matematiikan aineenopettajien koulutuksessa.

 

Yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana tehtävissä toimivat pätevöityvät vastuullisiin tutkimustehtäviin. Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa toistaiseksi voimassaolevaan yliopistonlehtorin työsopimussuhteiseen tehtävään. Myös määräaikaiseen tehtävään otetun yliopistonlehtorin työsuhde voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi.

 

Tutkijatohtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimustehtävät. Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävissä tarvittavaa opetustaitoa.

 

Tohtorikoulutettavien opetus- ja tutkimustehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, harjoitusten ohjaukseen sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin. Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon.

 

Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

 

Professorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8 – 11 (4 364,79 €/kk – 6 366,52 €/kk), yliopistonlehtorin tehtävien vaativuustason 5 – 7 (2 636,80 €/kk – 3 589,46 €/kk), tutkijatohtorin tehtävien vaativuustason 4 – 5 (2 292,34 €/kk – 2 636,80 €/kk) ja tohtorikoulutettavan  tehtävien vaativuustason 1 – 3 (1 680,56 €/kk – 1 975,92 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Tiedustelut: Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja, professori Tero Kilpeläinen (014) 260 2738 ja hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen (014) 260 2203.

 

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston verkkosivulla: http://www.jyu.fi/tyopaikat  ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

 

 

Hakemuksiin tulee liittää

 

Curriculum Vitae (CV) tai lyhyt kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä ja pedagogisesta toiminnasta ja ansioista.

Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.

Tutkimussuunnitelma.

 

Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

 

Hakemus, josta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse osoite PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 21.5.2010 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

 

Jyväskylässä 30. päivänä huhtikuuta 2010

 

 

 

Työsuhde- ja lakiasiain johtaja                                       Jouni Valjakka

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: