Ajankohtaista

Yliopistotutkijan työsuhteisia tehtäviä (historia tai etnologia) 1-3 kpl / Humanistinen tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

on haettavana

 

Humanistinen tiedekunta, historian ja etnologian laitos:

 

Historian ja etnologian laitoksella (Hela) tutkitaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen toimintaa, sen edellytyksiä, ehtoja ja tuloksia sekä niiden ajallista monikerroksisuutta. Laitoksen strategia ja tietoja laitoksen tutkimusryhmistä sekä hankkeista on luettavissa osoitteessa: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie. Laitoksessa työskentelee 50 henkilöä. Historiaa tai etnologiaa pääaineenaan opiskelee 500 perustutkinto-opiskelijaa. Tohtorintutkintoon tähtääviä aktiiveja tohtorikoulutettavia on 70.

 

Yliopistotutkijan työsuhteisia tehtäviä (historia tai etnologia) 1-3 kpl, 1.8.2012 alkaen neljän vuoden määräajaksi tai toistaiseksi.

 

Yliopistotutkijan edellytetään vahvistavan laitoksessa tehtävää tutkimusta ja opetusta suomalaisen yhteiskunnan historian tutkimuksessa.

 

Yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen) ja opetus sekä opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastus.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

 

Yliopistotutkija otetaan tehtävään aluksi neljän vuoden määräajaksi tai poikkeustapauksessa toistaiseksi. Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävässä toimiva pätevöityy pysyvään vastuulliseen tutkimus- ja opetustehtävään. Määräaikaiseen tehtävään otetun yliopistotutkijan työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä tenure track -arviointimenettelyn mukaisessa arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa myös toistaiseksi voimassaolevaan yliopistotutkijan työsuhteiseen tehtävään tai professorin määräaikaiseen tehtävään.

 

Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

 

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään syvällistä perehtyneisyyttä historian ja etnologian laitoksen tutkimusaloihin. Tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden toteuttamisesta on tärkeää tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

 

Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

 

Yliopiston johtosäännön 65§:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään yliopistopedagogisten tai niihin rinnastettavien opintojen suorittaminen kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta ellei tehtävään valitulla henkilöllä ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa. Tämä edellytys koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi otettavia henkilöitä, joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen.

 

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5 - 7 (2 787,19 € - 3 754,51 €) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

 

Hakemukseen on liitettävä:

 

  1. Ansioluettelo (CV) sekä mahdolliset todistusjäljennökset. Mukana on oltava todistus kielitaidosta, ellei se ilmene tutkintotodistuksesta.
  2. Lyhyt kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä toiminnasta ja numeroitu luettelo tieteellisistä ja muista julkaisuista.
  3. Tutkimus- ja julkaisusuunnitelma.

4.   Selvitys opetusansioista. Selvitys on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2 - 3 sivun mittaista vapaamuotoista opetusansioiden kuvausta, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet opetusansioista. 

 

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston verkkosivulla www.jyu.fi  ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. +358 408053473.

 

Tiedustelut: Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala, puh. +358400247387, jari.ojala@jyu.fi ja hallintopäällikkö Raija Oikari, puh. +358400248067, raija.oikari@jyu.fi.

 

Hakemus, josta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot, pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen osoitteessa http://r.jyu.fi/1OEv. Hakemuksen voi toimittaa myös Jyväskylän yliopistolle osoitettuna yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse osoite PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 20.4.2012 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Jyväskylässä 26. päivänä maaliskuuta 2012

 

 

 

Työsuhdejohtaja                                                             Jouni Valjakka

kuuluu seuraaviin kategorioihin: