Ajankohtaista

Yliopistonopettajan työsuhteinen tehtävä, englannin kieli / Yliopiston kielikeskus

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

on haettavana

                                                                                                

Yliopiston kielikeskus

 

Yliopiston kielikeskus on monikulttuurinen, aikuisten kielenoppimisen ja -opetuksen asiantuntijalaitos, jonka henkilöstöön kuuluu 45 päätoimista työntekijää ja 30 tuntiopettajaa. Koko henkilöstö on sitoutunut monimuotoiseen yhteistyöhön ja toimintatutkimuksen muodossa toteutettavaan opetuksen laadun kehittämiseen. Vuosittain kielikeskus järjestää noin 500 kurssia ja niitä suorittaa runsaat 9 000 opiskelijaa. Kielikeskuksen ensisijainen tehtävä on järjestää tutkintoasetusten edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot yliopiston kaikille perustutkintojen opiskelijoille. Perusopiskelijoiden lisäksi tohtoriopiskelijoiden kieli- ja viestintäopintojen tarpeet ovat kasvaneet huomattavasti yliopiston kansainvälistymispyrkimysten ja tohtorien työllistymistarpeiden myötä. Kielikeskuksen tehtävänä on myös tukea yliopiston kansainvälistymistä sekä kielipalvelujen että henkilöstökoulutuksen avulla.

 

Yliopistonopettajan työsuhteinen tehtävä, englannin kieli, 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.

 

Yliopistonopettajan tehtävässä painottuu englanninkielisen suullisen ja kirjallisen tiedeviestinnän opetus ja sen kehittäminen eri tieteenalojen opiskelijoille.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi heidän tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 60 §:n mukaisesti yliopistonopettajalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävässä tarvittava opetustaito, jota arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.

 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kulttuurien- ja tieteidenvälisten konventioiden tuntemusta, hyvää perehtyneisyyttä aikuisten kielen oppimisen ja opettamisen ajankohtaiseen tutkimukseen sekä valmiutta opetuksen kehittämiseen ajantasaisten kielenoppimisteorioiden pohjalta.

 

Hakijalta edellytetään laajaa opetuskokemusta ja erityisosaamista joillakin seuraavista alueista: kielitaidon arviointi, opetuksen integrointi, työelämätaidot tai uraportfolio. Lisäksi valinnassa painotetaan taitoa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa, sosiaalisen median opetuskäyttöä  sekä kokemusta etä- ja monimuoto-opetuksesta.

 

Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, dokumentoitua opetuksen kehittämistyötä sekä työelämätuntemusta.

 

Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.

Hakijalta edellytetään erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Kielen opettajalta edellytetään opetettavan kielen erinomainen taito.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 65 §:n mukaan yliopistonopettajan tehtävään otettavan tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa. Edellytys koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi otettavia henkilöitä, joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen.

 

Yliopistonopettajan tehtävät ovat pääasiassa opetuspainotteisia.

 

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2 403,36 €/kk – 2 787,19 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

 

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

 

Lisätiedot: Johtaja Peppi Taalas puh. 050 554 1720, peppi.taalas@jyu.fi tai yliopistonopettaja Kirsi Westerholm 040 805 3174, kirsi.p.westerholm@jyu.fi

 

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston verkkosivulla www.jyu.fi  ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh.040 8053 473.

 

Hakemukseen on liitettävä:

1. Ansioluettelo sekä koulutus- ja työtodistusjäljennökset. Mukana on oltava todistus kielitaidosta, ellei se ilmene tutkintotodistuksesta.

2. Selvitys opetusansioista.

Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Asiakirjassa tulisi olla myös näytteitä hakijan tekemistä tai käyttämistä opetusmateriaaleista ja selitys niiden käytöstä.

 

Hakemus, josta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 27.4.2012 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Jyväskylässä 27. päivänä maaliskuuta 2012

 

 

 

Työsuhdejohtaja                                                                                  Jouni Valjakka

kuuluu seuraaviin kategorioihin: