Ajankohtaista

Verkkohoidot tutkitusti tehokkaita masennuksen hoidossa

Psyykkiset ongelmat ovat suurin ennenaikaiselle eläkkeelle jäännin syy – kustannukset Suomessa ovat satoja miljoonia euroja vuodessa. Jopa 20 prosenttia suomalaisista kärsii masennuksesta tai masennusoireista.

Suomessa psykoterapiapalveluiden saatavuus vaihtelee huomattavasti alueittain. Hoitoon hakeutumisen esteenä voivat olla esimerkiksi pitkät välimatkat. Mielenterveyspalvelujen käyttö voidaan myös edelleen kokea leimaavana, ja kynnys hakea hoitoa voi olla korkea. Lisäksi rajalliset resurssit estävät psykologisen hoidon tarjoamista kaikille sitä tarvitseville. Olisikin tärkeää kehittää kustannustehokkaita ja helposti tavoitettavia hoitomuotoja, jotta mahdollisimman monelle voitaisiin tarjota hoitoa. Yksi tarjolla oleva vaihtoehto ovat verkkopohjaiset interventiot.

Kansainvälisesti tietokone- ja verkkopohjaisia interventioita mielenterveyden ongelmiin on tutkittu jo pitkään ja tulokset esimerkiksi masennuksen hoidossa ovat olleet verrattavissa perinteiseen terapiaan. Suomessa verkkohoitojen tuloksellisuutta on tutkittu vielä verrattain vähän.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos professori Raimo Lappalaisen johdolla on ensimmäisiä Suomessa verkkohoitojen kehittämiseen ja tutkimiseen erikoistuneita laitoksia. Professori Lappalaisen tutkimusryhmä laati vuonna 2011 ensimmäisen verkkohoito-ohjelman mielialaongelmien hoitoon. Hyvän Elämän Kompassi -verkko-ohjelman vaikuttavuutta masennusoireisiin tutkittiin vuoden 2011 aikana ja 1,5 vuoden seurantatutkimus suoritettiin syksyllä 2012.

Kansainvälisesti masennuksen verkkohoitotutkimuksia on tehty runsaasti, mutta Hyvän Elämän Kompassi on ensimmäinen hyväksymis- ja omistautumisterapian verkkohoito-ohjelma: ACT eli Acceptance and Commitment Therapy (suomeksi HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapia).

Asiakkaat tyytyväisiä saamaansa verkkohoitoon

38 masennusoireista kärsivää henkilöä arvottiin kahteen ryhmään: verkkohoitoryhmään ja perinteiseen, kasvokkain annettavaan hoitoon. Kumpikin sai saman hoidon, mutta verkkoryhmän hoito toteutettiin pääosin verkossa kuuden viikon aikana.

Hyvän Elämän Kompassi tähtää henkisen hyvinvoinnin parantamiseen ja tarjoaa käyttäjälleen kuuden viikon harjoituskokonaisuuden, jonka aikana opitaan tietoisuustaitoja, ajatusten hyväksyntää, omien arvojen tunnistamista sekä ajatusten ja tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja. Harjoitukset voi joko lukea tai kuunnella verkossa. Ohjelmaan liittyy myös videomateriaalia.

1,5 vuoden seurannan tulokset osoittivat, että verkkohoitoryhmän masennus- ja fyysiset oireet olivat seurannan aikana vähentyneet hieman enemmän kuin kasvokkain annettavassa hoidossa. Lisäksi asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa verkkohoitoon:

”Terapiamuotona erittäin hyvä ja juuri sopiva omaan tilanteeseeni. Lääkehoito ei olisi tullut kyseeseen. Verkko-ohjelma toimi yllättävän hyvin.”

”Minulla oli jo lähtökohtaisesti positiivinen suhtautuminen tähän työskentelytapaan, ja työskentelystä jäi myönteinen kuva. En näe estettä, miksi tällainen hoito ei voisi toimia.”

Asiakkaat myös suosittelivat ohjelmaa muille:

”Voi kerrata asioita. Istunnoissa olevat asiat helposti unohtuu nopeammin, nyt pystyy palaamaan niihin.”

”Omissa kavereissa on niitä, jotka eivät jaksaisi mennä terapiaan. Nettihoito antaa vapautta.”

”Sai tehdä silloin kun oli aikaa, ei vaadi aikataulujen sovittamista.”

–      Verkkohoidoilla on monenlaisia etuja: ne eivät ole sidottuja aikaan tai paikkaan, ne voivat tarjota kustannussäästöjä ja niitä voidaan käyttää perinteisen hoidon lisänä. Mikäli hoitoon pääsy on hankalaa pitkien jonojen vuoksi, verkko-ohjelma on myös oiva tapa antaa ”kättä pidempää” jonotusajaksi, professori Lappalainen pohtii.

Tavoitteena on, että Hyvän Elämän Kompassi -ohjelma saadaan yleiseen käyttöön vuoden 2013 aikana.

Lisätietoja:

professori Raimo Lappalainen
Psykologian laitos
Jyväskylän yliopisto
puh. 050 443 2349, raimo.lappalainen@jyu.fi

Projektitutkija Päivi Lappalainen
Psykologian laitos
Jyväskylän yliopisto
puh. 040 805 4192 paivi.k.lappalainen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,