Ajankohtaista

Koneen Säätiöltä Jyväskylään 1,45 miljoonaa euroa - yhteensä jaettiin yli 20 miljoonaa euroa

Koneen Säätiö on jakanut 20,2 miljoonaa euroa apurahoja tieteen ja taiteen rohkeiden avausten tukemiseksi. Jyväskylän yliopisto sai 28 kohteeseen yhteensä 1 450 671 euroa. 15 tutkijastipendin yhteissumma on 433 000 euroa ja 13 tutkimushankkeen yhteissumma 1 071 671 euroa. Suurimman yksittäisen summan, 262 649 euroa, Jyväskylän yliopistossa sai Tuija Saresma ja työryhmä monitieteiselle tutkimushankkeelle, joka tarkastelee kuulumisen kulttuurisuutta sekä kiinnittymisen affektiivisuutta ja materiaalisuutta.

Tänä vuonna hakemusten yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousi yhteiskunnallisuus. Apurahan sai yhteensä 572 henkilöä tai työryhmää.

Nyt jaetuista apurahoista suurin osa eli 66 % suuntautui tutkimukseen, 18 % taiteeseen ja kulttuuriin sekä 6 % tietokirjoittamiseen ja tieteen yleistajuistamiseen. Apurahoista 9 % suunnattiin Kielen elvytys -teemahakuun ja Jakautuuko Suomi? -ohjelmaan. Monet hankkeista ovat monitieteisiä, monitaiteisia tai tiedettä ja taidetta yhdistäviä.


 

Jyväskylän yliopiston kaikki apurahat:  28 kpl, 1 450 671 euroa

Tutkijastipendit | Apurahoja 15 kpl, 433 000 euroa

Olli Aho Yhteiskuntatieteiden maisteri 3. vuosi 12 kk 27.600

Kuinka liike meihin vaikuttaa - affektiivisen liikekokemuksen ilmenemismuodot

Heidi Elmgren Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 kk 27.600

Filosofinen tutkimus meritokratian toimintaperiaatteista ja suhteesta yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen

Merja Elo FT post doc 12 kk 31.200

Lajienvälinen informaation käyttö laajassa maantieteellisessä mittakaavassa

Markku Eskelinen Filosofian tohtori kokenut 12 kk 42.000

Literary Theory and the Poetics of Simulation

Onni Hirvonen Filosofian tohtori post doc 12 kk 31.200

Instituutiot ja identiteetit - tunnustussuhdeteoreettinen näkökulma

Matti Häkkilä Filosofian Maisteri 3. vuosi 12 kk 27.600

Väitöskirjatyö (kolmas vuosi): Biological homogenization of bird communities under human influence - Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta.

Saana Jukola Yhteiskuntatieteiden maisteri 4. vuosi 9 kk 20.700

Tiedeinstituution muutos ja tieteen objektiivisuus

Hanna-Mari Kivistö YTT, yliopistonopettaja post doc 12 kk 31.200

Ihmisoikeuksien politiikkaa – käsitteellinen ja retorinen luenta toisen maailmansodan jälkeisistä debateista

Anu Koskivirta FT, dosentti kokenut 12 kk 42.000

Karl Henrik Jakob Ignatius (1809-1856): kontekstoiva elämäkerta valistuskirjailijasta sosiaalisen fennomanian verkostoissa

Anna Oldén FM 4. vuosi 12 kk 27.600

Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset puustoisilla perinneympäristöillä

José Filipe Pereira da Silva PhD kokenut 12 kk 42.000

Models of Active Cognition 1250-1550

Eeva-Kaisa Rohas Filosofian maisteri, kirjailija 3. vuosi 5 kk 11.500

Sylvia Plathille omistetun keskustelufoorumin tutkiminen diskurssianalyysin ja retoriikan tutkimuksen menetelmin.

Sonya Sahradyan Doctoral student kieliohjelma 12 kk 27.600

Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language integration and employment 12

Nina Elina Sääskilahti Ft post doc 3. vuosi 6 kk 15.600

Lapin sota ja muistamisen maantieteet.

Katri Talaskivi FM, YTM kieliohjelma 12 kk 27.600

Vieraskielinen kirjailija suomalaisella kirjallisuuden kentällä. Haastattelututkimus äidinkieleltään Suomessa asuvista muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä kirjailijoista.


Tutkimushankkeet |Apurahoja 13 kpl, 1 017 671 euroa

Timo Anttila ja työryhmä YTT 75.120

Yksin yhteiskunnassa

Outi Fingerroos Professori, akatemiatutkija 9.500

Avustus Helsingissä 20.–23. elokuuta 2015 järjestettävän 12th Somali Studies International Association -konferenssin tilavuokria ja konferenssisihteerin palkkausta varten.

Panu Halme ja työryhmä Dosentti jatkoapuraha 68.000

Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista

Mirja Hartimo ja työryhmä PhD, Dosentti 67.080

"Itse, toinen ja yhteisöt – Besinnung Husserlin filosofiassa"

harkinnan luonteen ja roolin täsmentäminen Edmund Husserlin fenomenologiassa, sekä sen soveltaminen tutkittaessa itseä, toista ja yhteisö

Minna-Riitta Luukka ja työryhmä FT, professori 52.522

Menneisyyden tulkintojen äärellä - tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista

Tuija Saresma ja työryhmä FT, dosentti, yliopistotutkija 262.649

Kuulumisen kulttuurisuutta sekä kiinnittymisen affektiivisuutta ja materiaalisuutta tarkasteleva monitieteinen tutkimushanke

Suvi Saarikallio ja työryhmä FT 69.775

Tunnetta Taiteesta - Subjektiivinen mielihyvä arkielämän musiikki- ja kuvakokemuksissa

Affect from Art - Subjective constituents of everyday pleasure of music and pictures

Tiina Silvasti ja työryhmä VTT jatkoapuraha 105.975

Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa – Analysoitavana ruokajärjestelmän haavoittuvuus

Marja Keränen ja työryhmä YTT, professori jatkoapuraha 68.500

Osallistumisen politiikat ja demokraattinen legitimaatio Euroopan unionissa

Tarmo Ketola ja työryhmä FT jatkoapuraha 65.000

Constraints of evolutionary adaptation to the climate change

Mikko Mönkkönen ja työryhmä Professori jatkoapuraha 70.000

Ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä

Janne-Tuomas Seppänen FT jatkoapuraha 88.600

Suurriistan polut – verkostoanalyysi hirven ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta muuttuvassa ympäristössä

Katriina Soini ja työryhmä FT, dosentti 14.950

Poikkitieteellinen, kansainvälinen konferenssi: Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices. Helsinki 6.-8.5.2015.

 

Lisätietoa Koneen säätiön tiedotteesta

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,