Ajankohtaista

Jyväskylän yliopisto sai laatuleiman

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) myöntämä auditoinnin laatuleiman
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) myöntämä laatuleima.
Jyväskylän yliopisto on kehittänyt laadunhallintajärjestelmäänsä menestyksellisesti, mistä tunnustuksena se läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoinnin ja sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Auditointiryhmä toteaa raportissaan, että yliopiston laatupolitiikka kytkee laadun varmistamisen ja kehittämisen osaksi jokaisen työtä ja tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. 

Kielten laitoksen sekä bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ekologian ja evoluutiobiologian maisterintutkintoon johtava koulutus saivat runsaasti kiitosta monista hyvistä käytännöistään. Niiden laadunhallinta arvioitiin korkeimmalle eli edistyneelle tasolle.

”Auditoinnin läpäisy on hieno uutinen. Loppuraportin mukaan yliopiston laadunhallinta tukee hyvin yliopiston perustehtävien suorittamista, ja yliopiston henkilökunta on sitoutunut noudattamaan yliopiston laadunhallintaperiaateita.  Auditointiraportin konkreettiset suositukset ovat hyödyksi yliopiston kehittämisessä.”, toteaa rehtori Matti Manninen

Koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä on paneuduttu onnistuneesti opetuksen laatuun ja opettajien pedagogiseen osaamiseen. Student Life -konseptista löytyy malleja ja toimintatapoja koko yliopiston hyvien käytänteiden levittämiseen laajasti yliopistossa.

Tutkimuksen laadunhallinta kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiaan.  Tutkimustoiminnan tueksi tarjottavat hankepalvelut toimivat tulevaisuusorientoituneesti ja ennakoivat toimintaympäristön muutoksia.  Myös innovaatiotoimintojen prosessit ovat hyvin suunniteltuja, ja toiminnan resursointi lähtee tavoitteista. 

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kehittämistyötä auditointiryhmä piti merkittävänä ja tuloksekkaana.  Edelleen yliopiston olisi vahvistettava yhteistyöverkostoja henkilösidonnaisuuden sijasta ja hyödynnettävä yliopiston erillislaitosten asiantuntemusta kehittämistyössä.

Jyväskylän yliopisto on auditoitu ensimmäisen kerran vuonna 2008.  Sen jälkeen yliopisto on onnistunut kehittämään vahvan laatukulttuurin, jossa myös opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kehittämistyöhön.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin verkkosivulla http://karvi.fi/korkeakoulutus/

Lisätietoja:

Rehtori Matti Manninen, matti.manninen@jyu.fi, 040 680 0215

Laatupäällikkö Pirjo Halonen, pirjo.halonen@jyu.fi, 050 428 5315

kuuluu seuraaviin kategorioihin: