Ajankohtaista

Juhlaluennot 8.6. nyt Moniviestimessä, prof. Junttila, Juutinen ja Litmanen

Uudet professorit
Uudet professorit, kuvaaja Petteri Kivimäki
Juhlaluennot 8.6.2015 klo 12, Agora, Martti Ahtisaari-sali

Luennot katsottavissa Moniviestimessä

Uudet professorit esittäytyivät:
- Taloustieteen professori Juha Junttila: Rahoitusmarkkinat ja kokonaistalous
- Matematiikan professori Petri Juutinen: Mitä matematiikka opettaa?
- Sosiologian professori Tapio Litmanen: Vaikuttava sosiologia

Taloustieteen professori Juha Junttila: Rahoitusmarkkinat ja kokonaistalous

Professori Juha Junttila tarkasteli luennossaan rahoitusmarkkinoiden roolia kansantalouden kiertokulussa.

- Korkomarkkinoilla korkeiden korkojen vallitessa yritysten reaali-investointien rahoitus on kallista. Kokonaistalouden kannalta tämä on vahingollista, mikäli inflaatioaste on matala, jolloin investointien rahoituksesta maksettava reaalikorko on korkea. Kilpailukykyperusteiseen ulkomaankauppaan liittyvän valuuttakaupan lisäksi valuuttamarkkinoilla taas esiintyy myös paljon puhtaasti spekulatiiviseen käyttäytymiseen perustuvaa kaupankäyntiä, joka myös vaikuttaa makrotalouteen. Osakemarkkinoiden ja kokonaistalouden välinen yhteys on selkeästi enemmän hämärän peitossa kuin korko- ja valuuttamarkkinoiden osalta. On havaittu, että kehittyneissä talouksissa on selkeästi olemassa syy-seuraussuhteita osakemarkkinatuotoista makrotalouteen päin, Junttila kuvaili.

Junttila esitteli myös alustavia tuloksia tutkimusprojektista, jossa tarkastellaan laajan kansainvälisen aineiston avulla, pitäisikö myös velkaantumisen käsitettä tarkastella sijoitusvarallisuuden huomioivan nettovelan avulla ja koko kansakunnan tasolla, eikä pelkästään julkisen talouden bruttovelkalukujen perusteella.

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on kutsunut taloustieteiden professorin tehtävään KTT, dosentti Juha Junttilan 1.9.2014 alkaen. Tehtävä sijoittuu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Professorin tehtävässä painottuu rahoituksen taloustieteen ja makrotaloustieteen empiirinen tutkimus.
Juha Junttila on valmistunut kauppatieteen tohtoriksi vuonna 1999 Oulun yliopistosta. Hän on toiminut tukijana, yliassistenttina, lehtorina ja määräaikaisena professorina Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa vuosina 1999–2012. Junttila toimi Oulussa useita vuosia kansantaloustieteen laitoksen johtajana ja tutkimuksesta vastaavana varadekaanina vuosina 2009–2010. Hän on Oulun yliopiston rahoitusmarkkinatutkimuksen ja makrotalouden dosentti. Junttila on ollut vierailevana tutkijana Warwickin yliopistossa 1994–1995 ja Suomen Pankissa 2001. Vuoden 2013 maaliskuusta lähtien hän hoiti taloustieteen määräaikaista professuuria Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa hän johtaa yhdessä professori Kari Heimosen kanssa kansainvälisen rahoituksen ja makrotalouden tutkimusryhmää (JyIMAF). Junttilan tämänhetkisiin tutkimusintresseihin kuuluvat muun muassa finanssipolitiikan kestävyys ja sekä julkisen että yksityisen sektorin velkaantuminen euroalueella ja muissa OECD-maissa.

Matematiikan professori Petri Juutinen: Mitä matematiikka opettaa?

- Matematiikka on paitsi luonnontieteiden ja tekniikan kehityksen avain, myös oma itsenäinen tieteenalansa ja keskeinen osa kulttuuriamme. Valitettavan monille matematiikka näyttäytyy kuitenkin laskentona, vaikka esimerkiksi matematiikan opetussuunnitelmissa asetetut tavoitteet ovat mekaanisen sujuvuuden saavuttamista huomattavasti moninaisemmat, professori Petri Juutinen huomautti.

Millaista matematiikkaa oppilaitoksissamme tulisi opettaa ja millä tavalla? Sisältötavoitteiden saavuttamisen sijaan keskiöön voidaan nostaa se, miten matematiikka muodostuu ja miten sitä käytetään koulumaailman ulkopuolella. Paljon yksittäisiä kaavoja tai lauseita tärkeämpää ovat niiden syntyyn johtaneet ajatusmallit. Hyödyllisempää kuin faktatiedon ulkoa oppiminen on tutustua prosessiin, jossa yrityksen ja erehdyksen, erikoistapausten, säännönmukaisuuden havainnoinnin tai heurististen ideoiden kautta päädytään tulokseen, jonka paikkansapitävyys voidaan täsmällisesti perustella.

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on kutsunut matematiikan professorin tehtävään FT, dosentti Petri Juutisen 1.1.2015 alkaen. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokseen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Kyseessä on matematiikan aineenopettajakoulutuksesta vastaavan professorin tehtävä.
Petri Juutinen on valmistunut filosofian maisteriksi matematiikasta vuonna 1997 ja väitellyt tohtoriksi vuonna 1998 Jyväskylän yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkimusassistenttina, tutkijana, assistenttina ja yliassistenttina Jyväskylän yliopistossa. Juutinen on tehnyt tutkimusvierailuja ulkomaisiin yliopistoihin, mm. Universidad Autónoma de Madrid, Northwestern University, Mittag-Leffler Institute, University of Pittsburgh ja University of California. Vuosina 2005-2010 hän toimi akatemiatutkijana ja vuodesta 2011 hän on johtanut Suomen Akatemian tutkimushanketta. Juutisen tutkimusala, variaatio-ongelmat ja epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt, kuuluu yliopiston painopistealaan, matemaattiseen analyysiin.

 

Sosiologian professori Tapio Litmanen: Vaikuttava sosiologia

Professori Tapio Litmanen pohti sosiologian ominaislaatua vaikuttavuuden näkökulmasta.

 - Vaikuttavuuden perusta on yhtäältä inhimillinen uteliaisuus ja kiinnostus ympäröivään todellisuuteen sekä toisaalta tarve hallita ympäristöä. Monet sosiologian avainkäsitteet havainnollistavat tarvetta luoda kaoottiselta näyttävään todellisuuteen järjestystä. Nykyään sosiologia onkin osa yhteiskunnan itsereflektiokoneistoa. Se on osa sitä suunnittelu- ja ohjailujärjestelmää, jolla yhteiskunta muokkaa itseään. Puhutaan jopa yhteiskuntatieteellistymisestä. Tällä viitataan sosiaalisten yhteiskuntatieteellisen tiedon ja tiedon tuotannon leviämiseen kaikkialle.

Litmasen mukaan sosiologialla on myös legitimointifunktio. Sen avulla saatetaan oikeuttaa sekä vallanpitäjien näkemyksiä että marginalisoitujen ryhmien vaatimuksia. Sosiologialla myös rakennetaan merkityksiä. Sosiologian vaikuttavuuden selvittämisestä tekee vaativan sen tutkimuskohteiden monimutkaisuus. Yksinkertaisista yhteisöelämän muodoista on edetty hyper-monimutkaisiin yhteiskunnallisiin koneistoihin, joissa sosioteknisin järjestelmin maailmasta on kudottu globaali yhteisö. 

Sosiologian professorin tehtävään on kutsuttu YTT, dosentti Tapio Litmasen 1.1.2015 alkaen. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.
Tapio Litmanen on opiskellut Jyväskylän yliopistossa ja väitellyt myös siellä sosiologiasta vuonna 2001. Hänet on nimitetty yliopistonlehtoriksi vuonna 2011. Vuosina 2012–2016 hän on toiminut akatemiatutkijana. Tapio Litmanen on myös hoitanut sosiologian professorin sijaisuuksia vuosina 2007 ja 2011. Litmasen tutkimuksissa ovat painottuneet kansalaisyhteiskunnan ja ympäristösosiologian tutkimuksen rajapinnat. Hän on tutkinut muun muassa yhteiskunnallisia liikkeitä, ympäristökonflikteja sekä tiede- ja teknologiakiistoja. Pitkäaikaisen kiinnostuksen kohteina ovat olleet ydinvoima- ja ydinjätepolitiikkaa, kansalaisten asennoituminen teknologisiin riskeihin sekä ulko- ja turvallisuuspoliittinen aktivismi. Parhaillaan Litmanen johtaa projektia, jossa yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kollegojen kanssa eritellään kansalaisasenteita kaivannaissektorista. 
 

Lisätietoja:

Professori Juha Junttila, puh. 040 485 6309, juha-pekka.j-p.junttila@jyu.fi

Professori Petri Juutinen, puh. 040 805 3427, petri.juutinen@jyu.fi

Professori Tapio Litmanen, puh. 040 805 4168, tapio.a.litmanen@jyu.fi

Viestintävastaava Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, tiedotus@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: