Ajankohtaista

Väitös: 27.11. Tutkimuksellisuus ja osallisuus innostavat kemian opiskeluun opettajakoulutuksessa (Rukajärvi-Saarela)

Alkamisaika: perjantai 27. marraskuuta 2015, 12.00

Päättymisaika: perjantai 27. marraskuuta 2015, 15.00

Paikka: Auditorio, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Maija Rukajärvi-Saarela, kuvaajana Roni Lamberg
Maija Rukajärvi-Saarela, kuva Roni Lamberg
KM Maija Rukajärvi-Saarelan kasvatustieteen väitöskirjan ”Tutkimuksellisuudesta innostusta alakoulujen kemian opetukseen: Kehittämistutkimus osallistavan luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Kari Kiviniemi (Jyväskylän yliopisto).

 

Nuorten mielenkiinto luonnontieteellisiä ja teknisiä aloja kohtaan on heikkoa ja alan opiskelupaikat jäävät osin täyttämättä. Luokanopettajat ovat avainasemassa lasten innostuksen herättämisessä ja kemian tietojen sekä taitojen kasvun tukemisessa alakouluissa. Luokanopettajien tueksi Maija Rukajärvi-Saarela kehitti väitöstutkimuksessaan osallistavan ja tutkimuksellista lähestymistapaa korostavan koulutusmallin, joka tarjoaa sekä menetelmällisiä että sisällöllisiä työkaluja kemian opetukseen.

Väitöstutkimuksessa kehitetyn koulutusmallin myötä luokanopettajien kemiaa kohtaan tuntema pelko ja epävarmuus hälvenevät. Koulutusmalli selkeästi lisää opettajien motivaatiota ja innostusta kemian opettamista kohtaan ja tuottaa kemian opetustyössä tarvittavaa sekä tiedollista että taidollista osaamista.

Peruskoulun alaluokat ovat kriittistä aikaa saada lasten kiinnostus luonnontieteisiin heräämään.  Silloin luodaan tiedollinen ja taidollinen perusta luonnontieteiden opiskeluun. Siksi alakouluvaiheessa kemian opiskelun on oltava mielenkiintoista ja innostavaa, ja sen on kyettävä herättämään uteliaisuutta ympäröivää maailmaa kohtaan.

Turvallinen ja aito oppimisympäristö lisää innostusta

Kehittämistutkimuksen tuloksena syntyneessä koulutusmallissa korostetaan kemian opiskelua käytännössä. Keskiössä on tutkimuksellisten ja kokeellisten harjoitusten tekeminen ja niiden ohjaus. Työtavat ovat oppijakeskeisiä ja työ tapahtuu pienryhmissä. Workshop-tyyppisen koulutuksen sijaan tällainen aito oppimisympäristö, jossa myös oppilaat ovat osa-aikaisesti läsnä, lisää opettajaopiskelijoiden innostusta ja on heidän mielestään turvallinen tapa harjoitella tutkimuksellisuutta sekä sen ohjausta.

Opettaja voi työskentelynsä aikana pohtia kollegansa kanssa mm. omaa muuttunutta roolia opettajana ja ohjaajana. Samoin koulutettavat opettajat voivat reflektoida tapahtumia myös päiväkirjoissaan. Keskeiseen rooliin nousevat yhteisöllisyys ja yhteiset pohdinnat sekä koulutettavien itsereflektointi.

Maija Rukajärvi-Saarela kirjoitti ylioppilaaksi Kuusamon lukiosta vuonna 1971. Hän valmistui Oulun yliopiston luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1974 luonnontieteiden kandidaatiksi ja teknisen tiedekunnan prosessitekniikan osastolta vuonna 1977 diplomi-insinööriksi. Tämän jälkeen hän on suorittanut opintoja työnsä ohessa. Esimerkiksi kotikielenopettajan tutkinnon Tukholman opettajakorkeakoulussa ja luokanopettajan tutkinnon Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Kasvatustieteiden maisteriksi Rukajärvi-Saarela valmistui vuonna 1995. Jyväskylän yliopistossa hän täydensi kemianopintojaan vuonna 2000. Täällä hetkellä hän toimii lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa Kokkolassa, opettaen kemiaa kemiantekniikan insinöörikoulutuksessa. Elinikäinen oppiminen jatkuu.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerossa 539, 236 s. Jyväskylä 2015, ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-6393-4 (nid.),  ISBN 978-951-39-6394-1 (PDF), ja se on saatavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi

Abstract

Class teachers have a key role in rousing children’s interest in science and supporting their development of chemistry knowledge and skills in the primary school. The aim of this design research study was to develop a participatory education model for pre- and in-service teacher education which would offer content and methodological tools for chemistry education with an emphasis on inquiry-based instruction. The study was informed by the theoretical framework of chemistry as a science, inquiry-based teaching and learning of chemistry, as well as participatory pedagogy, communal action and the support of professional development in teacher education. The education model was collaboratively developed by the researcher, a team of teacher educators, and 168 class teachers and class teacher candidates. The investigation incorporated all the three main areas of design research, and to guide the study, the following main research questions were asked: 1) What are the qualities of participatory pre- and in-service teacher education that supports inquiry-based chemistry education at the primary level of the comprehensive school? 2) What new opportunities and challenges does participatory and communal action in teacher education provide for the support of inquiry-based chemistry education? 3) What opportunities and challenges does communal action bring to the development of pre- and in-service class teacher education? The research data generated in the seven mesocycles of the study were composed of survey and observational data; reflective process diaries by teacher candidates, and the development processes of the education models, as well as the education models developed in the study. Methods of qualitative content analysis were mainly used to analyse the data, but quantitative procedures were also included. The results show that for implementing the design research investigation, the shared expertise, communal action and the diverse expertise of the participants had a prominent role. Not only did the role of the development and teacher trainer group become more significant in the development work, but as the investigation progressed, so did also the role of the trainee group, both for the planning and the evaluation phase. Real-time team work in small groups enabled active reflection and on-going communal evaluation of action. Communal action supported participation and thus increased the opportunities of successful development while challenging the development group to react and operate in real time. Unlike in workshop-based training, the education model of this study provides an authentic learning environment where the pupils are involved part time. Collaboration and learning, which embrace challenge, self-direction and change of work roles and descriptions, question the learners’ beliefs and routines during training. The inquiry-based approach offers the opportunity to use engaging, learner-centred and collaborative ways of work. The assignments selected for the programme should be versatile both in terms of their topics and openness. The assignments are connected to everyday themes. Content knowledge is studied in education as a part of inquiry into practical issues, using the approach of acquiring phenomena and concept ”from theory to practice”. The reflection of experience and the reflective diary help to highlight one’s own learning and development, and they clarify and organise one’s thinking while supporting higher-order cognitive processes, which in turn enables professional growth. However, the function of composing the reflective process diary is not self-evident to all. Therefore, its goals should be clarified in the shared discussions.

Lisätietoja

Maija Rukajärvi-Saarela
maija.rukajarvi-saarela@cou.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,