Ajankohtaista

Väitös: 12.12. Organisaatiokulttuurin eettisyys edistää työhyvinvointia (Pihlajasaari)

Alkamisaika: lauantai 12. joulukuuta 2015, 12.00

Päättymisaika: lauantai 12. joulukuuta 2015, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3

Pia Pihlajasaari, kuvaaja Kati Pekkarinen
Pia Pihlajasaari, kuvaaja Kati Pekkarinen
PsM Pia Pihlajasaaren psykologian väitöskirjan ”Eettinen organisaatiokulttuuri: Yhteydet työhyvinvointiin ja työpaikan vaihtoihin” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä tutkimusprofessori Marianna Virtanen (Työterveyslaitos) ja kustoksena professori Taru Feldt (Jyväskylän yliopisto).

– Organisaatiokulttuurin eettisyys, eli yhteiset käsitykset hyvistä ja oikeista toimintatavoista, vähentää henkilöstön stressiä ja tukee johtajia pysymään organisaationsa palveluksessa, Pia Pihlajasaari toteaa. Hän selvitti väitöksessään, miten eettinen organisaatiokulttuuri on yhteydessä henkilöstön työhyvinvointiin ja johtajien työpaikan vaihtoihin.

Vastuu eettisesti oikeiden päätösten tekemisestä ei kuulu yksin työntekijöille, sillä myös organisaation kulttuuri vaikuttaa päätöksentekoon. Esimerkiksi paineet asioiden vääristelemiseen tai lakien rikkomiseen vaikeuksien välttelemiseksi tai omantunnon vastaiseen toimintaan sosiaalisen paineen alla asettavat henkilöstön valintatilanteeseen, jossa oikein toimiminen voi olla haastavaa ja hyvinvointi joutua koetukselle.

Pihlajasaari havaitsi, että eettisellä organisaatiokulttuurilla on myönteisiä vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin. Vastuullisesti toimivissa organisaatioissa ja työyhteisöissä henkilöstö kokee vähemmän kuormittavia valintatilanteita. Kun yhteiset käsitykset oikeista toimintatavoista puuttuvat, ristiriidat lisääntyvät ja työhyvinvointia uhkaa stressi ja riski työuupumukseen kasvaa.

Organisaation tuen puuttuessa henkilöstön voimavarat eivät riitä vastaamaan toistuvien eettisten haasteiden asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi liian vähäiset resurssit ja toimivaltuudet eettisten päätösten tekemiseen osoittautuivat sekä yksittäisten työntekijöiden että kokonaisten työyksiköiden hyvinvoinnin riskitekijäksi.

Johtajat äänestävät jaloillaan

Tulokset osoittivat, että eettinen organisaatiokulttuuri vähentää johtajien työpaikan vaihtoja. Heikko eettinen kulttuuri sen sijaan lisää niitä. Ylin johto muodostaakin organisaatiokulttuurin keskeisen tukipilarin, koska johtajien esimerkki ohjaa myös alaisia päätöksenteossa. Ylimmän johdon puutteet esimerkillisessä toiminnassa voivat saada johtajat epäröimään omien arvojensa yhteensopivuutta organisaation ylintä valtaa käyttävien kanssa. Tilanne voi ajautua arvoristiriitaan, jonka johtajat ratkaisevat työpaikkaa vaihtamalla. 

Pihlajasaaren mukaan organisaatioiden kilpailukykyyn liittyvän keskustelun rinnalla tulisi käydä keskustelua myös organisaatioiden tarjoamista mahdollisuuksista vastuullisten päätösten tekemiseen. Eettisen kulttuurin ja tietoisuuden kehittäminen on tärkeä organisaation jatkuvuutta ja menestymistä tukeva osatekijä. Eettisillä linjauksilla, toimintaperiaatteita kehittämällä ja johdon esimerkillisellä toiminnalla voidaan edistää henkilöstön hyvinvointia ja vähentää riskiä, että menestymisen kannalta keskeiset avainhenkilöt jättävät organisaation.

Kyselytutkimuksen kohteena olivat keskisuuren kaupunkiorganisaation, maakunnallisen pankin ja teollisuudelle suunnittelupalveluja tarjoavan organisaation henkilöstöt. Lisäksi tutkimukseen osallistui yli 600 eri toimialoilla työskentelevää johtajaa, joiden työpaikan vaihtoja seurattiin kahden vuoden ajan. 

Väitöstutkimus on osa kahta Jyväskylän yliopiston toteuttamaa hanketta: Eettinen organisaatiokulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi sekä Eettinen kuormittavuus johtajien työssä. Hankkeita on rahoittanut Työsuojelurahasto (108124, 110104). Lisäksi väitöstutkimusta on rahoittanut Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

Pia Pihlajasaari (o.s. Hirttiö) kirjoitti ylioppilaaksi Korkalovaaran lukiosta keväällä 1988 ja valmistui psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1997. Valmistumisensa jälkeen Pihlajasaari on työskennellyt psykologin, projektipäällikön, organisaatiokouluttajan ja kehittämisasiantuntijan tehtävissä. Jatko-opintojensa ajan Pihlajasaari on työskennellyt tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksessa.

Lisätietoja:

Pia Pihlajasaari, puh. 050 3040 302, pia.pihlajasaari@jyu.fi

tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 542, 87 s., Jyväskylä 2015, ISSN: 0075-4625, ISBN: 978-951-39-6409-2. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

Abstract in English

Ethical organizational culture: Associations with occupational well-being and job turnover

The research investigated the associations between ethical organizational culture, ethical strain (stress caused by ethical dilemmas) and job turnover. The first study investigated differences in employees’ ethical strain and their evaluations of the ethical culture of their organizations between a public sector city organization (n = 3,123), an engineering firm (n = 287) and a bank (n = 187).  In the second study, the connections between resources and personal authority for ethical actions (one dimension of the ethical culture of an organization) and ethical strain in social affairs and health services in a public sector city organization were analyzed at the work-unit (n = 142) level as well as at the employee (n = 1,243) level. In the third study, profiles of employees’ ethical dilemmas in a public sector city organization (n = 2,470) were identified and differences in job burnout in these profiles were examined. The fourth study examined the associations between ethical organizational culture and managers’ (n = 453) job turnover. The findings showed that the organizations differed in their ethical culture and employees´ ethical strain. In all organizations, a high ethical culture was associated with employees’ low ethical strain. In those social affairs and health work units where the resources and personal authority were considered low, the ethical strain was higher than it was in other work units. Furthermore, the weaker the evaluations of possibilities to act ethically were, the more often ethical dilemmas were faced and the more stress was experienced. The third study, which was based on a person-oriented approach, showed that for the profile in which ethical dilemmas were faced weekly, employees reported significantly more job burnout symptoms than employees in other profiles did. The study concerning managers indicated that the more weakly the managers evaluated the congruency of their supervisors’ and upper managements’ ethical role modelling, the greater the probability of manager turnover was. Overall, the results showed that ethical organizational culture has a significant role in promoting occupational well-being and in remaining in the same workplace.

Keywords: ethical organizational culture, ethical strain, job burnout, job turnover intentions, job turnover, occupational well-being

Lisätietoja

Pia Pihlajasaari
pia.pihlajasaari@jyu.fi
050 304 0302
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,