Ajankohtaista

Väitös: 9.1.2016 Sieluton viestintä ei toimi (Asunta)

Alkamisaika: lauantai 09. tammikuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 09. tammikuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, H320

Laura Asunta, kuvaaja Sari Muhonen
Laura Asunta, kuvaaja Sari Muhonen
FM Laura Asunnan yhteisöviestinnän väitöskirjan ”The Role, the Goal and the Soul of Professional Public Relations – Developing a Holistic Model of PR Professionalism” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor, Dr. Inger Jensen (Roskilde University) ja kustoksena professori Marita Vos (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.  

Laura Asunnan väitöstutkimuksen mukaan viestinnällä on valtava potentiaali yritysten ja yhteisöjen toiminnan tukemisessa, mutta se jää hyödyntämättä, jos viestinnän ammattilaisen strategista osaamista ei tunnisteta ja tunnusteta – tai jos riittävää strategista osaamista ja näkemystä ei ole.

Viestinnän merkitys korostuu varsinkin kriisitilanteissa. Erityisesti johtavassa asemassa toimivien viestinnälliset epäonnistumiset nousevat helposti julkiseen keskusteluun. Viestinnän ammattilaiset saavat myös usein osansa kritiikistä. Yksittäiset epäammattimaiset tai taitamattomat viestintäteot ovat toisinaan leimanneet koko alan propagandaksi tai informaatiosodan aseeksi.

– Moni haastattelemistani viestintäjohtajista oli jyrkästi sitä mieltä, että etiikka on viestinnän ammattilaisella selkäytimessä ja todellinen viestinnän ammattilainen ei myy sieluaan, Asunta kiteyttää väitöstutkimuksensa keskeisiä havaintoja.

Asunnan väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä professionalismi yhteisöviestinnässä tarkoittaa ja miten se tukee viestinnän ammattilaisia tekemään strategisesti merkittävää työtä. Onnistunut organisaatioviestintä edellyttää, että viestinnän ammattilaisella on tunnustettu asiantuntija-asema ja kyky yhdistää viestinnän strategiset ja eettiset päämäärät organisaation todellisuuteen.

Asiantuntija-asema, strategiset päämäärät ja arvoihin sitoutunut ammattilainen muodostavat professionaalisen viestinnän erottamattoman ”kolminaisuuden”, joka auttaa organisaatiota rakentamaan parhaat viestinnälliset toimintaedellytykset, kestävän identiteetin ja aidosti vuorovaikutteisen suhteen ympäristöönsä.   

Menestyksen ja hyvinvoinnin liitto

Viestintä on organisaation elinehto. Hyvin toimiva viestintä luo yhteenkuuluvuutta, sitouttaa yhteisiin arvoihin ja tukee organisaatiota sen päämäärissä. Monet ongelmat olisivat ehkäistävissä tai ratkaistavissa paremman vuorovaikutuksen avulla. Aina organisaatioissa ei kuitenkaan täysin ymmärretä, mihin kaikkeen viestinnällä voidaan vaikuttaa.  

– Jos johto näkee viestinnän vain somistuksena, sen strategiset voimavarat jäävät käyttämättä, Asunta luonnehtii.

Toisaalta myös viestinnän ammattilaisilla on erilaisia näkemyksiä siitä, mihin viestinnällä pyritään ja millainen asema viestinnän ammattilaisilla pitäisi olla. Osa viestinnän ammattilaisista ei edes tavoittele johtavaa asemaa, sillä he näkevät viestinnän lähinnä tiedonvälityksenä.  

Rooli, päämäärät ja sielu tasapainossa

Asunta jaottelee tutkimustulostensa pohjalta eri tavoin työstään ja roolistaan ajattelevat viestinnän ammattilaiset sillanrakentajiin, puolustajiin ja mahdollistajiin. Sillanrakentajien keskeinen päämäärä on yhteisymmärryksen luominen. Puolustajat pyrkivät viestinnässä ensisijaisesti asiakasorganisaationsa intressien tai edustamansa ideologian edistämiseen. Mahdollistajat ovat kiinnostuneita siitä, että tieto kulkee ja viestintäkanavat toimivat. Kaikille näille on paikkansa – oleellista on ymmärtää, mikä rooli sopii kuhunkin tilanteeseen parhaiten.

Asunta haastatteli tutkimustaan varten 37 viestinnän asiantuntijaa siitä, miten he ymmärtävät viestinnän päämäärät ja aseman organisaatiossa. Haastattelututkimuksen ja kirjallisuuden pohjalta Asunta rakensi viestinnän mallin, jossa professionalismi muodostuu kolmesta toisiinsa linkittyvästä osa-alueesta: (1) asiantuntija-asemasta organisaatiossa (the role), (2) profession päämääristä (the goal) ja (3) viestinnän ammattilaisen osaamisesta ja ammatti-identiteetistä (the soul). Kun nämä osa-alueet toteutuvat ja ovat tasapainossa, ne hyödyttävät organisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla.  

Mahdollisia sudenkuoppia, jotka voivat hidastaa ja hankaloittaa professionalismin toteutumista, ovat viestinnän päämäärien jääminen irrallisiksi organisaation strategiaan tai viestinnän arvopohjaan nähden, rooliristiriidat sekä viestinnän ammattilaisen puutteellinen ammattitaito tai heikosti kehittynyt ammatti-identiteetti. Oleelliseksi tekijäksi nouseekin ammattiin sosiaalistamisen merkitys: yksilö on lopulta se, jonka on sisäistettävä professionaaliset arvot ja sovellettava niitä erilaisissa toimintaympäristöissä moninaisten haasteiden keskellä.  

– Suuret saappaat ja hatara ammatti-identiteetti on vaarallinen yhdistelmä. Valta kulkee käsi kädessä vastuun kanssa, Asunta toteaa.  

Tutkimuksessa luodun mallin avulla voidaan auttaa viestinnän ammattilaisia tiedostamaan mahdollisia rooliristiriitoja ja suuntaamaan voimavaroja oikein organisaation viestinnällisten tarpeiden täyttämisessä. Alan kouluttajat voivat hyödyntää mallia opetussisältöjen suunnittelussa ja rekrytoijat hahmottaessaan erilaisissa viestinnän tehtävissä tarvittavia osaamisprofiileja.  

FM Laura Asunta valmistui ylioppilaaksi vuonna 1988 Kallion lukiosta. Hän valmistui kirkon nuorisotyönohjaajaksi 1992 ja työskenteli nuorisotyönohjaajana ja lapsityönohjaajana Forssan, Ylöjärven, Kurun ja Ähtärin seurakunnissa vuosina 1992–1997.  

Asunta lähti opiskelemaan yhteisöviestintää Jyväskylän yliopistoon 1997. Hän työskenteli opintojen ohella freelancer-kuvittajana sekä Seurakuntien Lapsityön Keskuksessa toimitussihteerinä ja taittajana. Filosofian maisteriksi Asunta valmistui 2006. Eurooppalainen PR-alan tutkijoiden ja kouluttajien järjestö EUPRERA palkitsi hänen pro gradu -tutkielmansa ”Professionalismi eurooppalaisella PR-alalla” Euroopan parhaana yhteisöviestinnän graduna vuonna 2007.  

Asunta on myös valmistunut työnohjaajaksi Diakonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2008. Viestinnän alalla Laura Asunta on työskennellyt Leppävaaran seurakunnan tiedottajana vuosina 2005–2007. Tällä hetkellä hän työskentelee yhteisöviestinnän yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella.  

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 276. ISSN 1459-4323; 276 (nid.), ISSN 1459-4323; 276 (PDF) ISBN 978-951-39-6453-5 (nid.), ISBN 978-951-39-6454-2 (PDF) (276 s.) Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

Lisätietoja:

Laura Asunta, laura.asunta@jyu.fi, 040 805 4962 (työ), 044 304 0170 (koti)
tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142  

ABSTRACT  

The Role, the Goal and the Soul of Professional Public Relations – Developing a Holistic Model of PR Professionalism

This doctoral dissertation investigates PR professionalism and PR as a strategic expert function. The approach is phenomenographic and the research progresses through four phases: (1) building a conceptual framework, (2) conducting an interpretative study of concepts, (3) conducting semi-structured in-depth interviews among 37 Finnish PR experts, and (4) constructing a holistic model of PR professionalism.  

The interpretative study of concepts concludes that PR professionalism consists of expertise in management of identity, management of public sphere, and management of relationships, and its core values are respect, responsibility and reflexivity. The interview study outlines five different approaches to the PR professional:Bridge builder, Advocate of the organisation, Advocate of the mission, Strategic facilitator, and Neutral facilitator. The critical differences in PR professionals’ thinking regarding their profession relate to the main goal of PR, its position and how the demand for recognition is reasoned, nature of communication, general orientation, and relation to ethics.  

The holistic model of PR professionalism consists of three intertwined and inseparable dimensions – the role, the goal and the soul of the professional PR – which enable and empower PR to ascend to its full potential as a strategic expert function. Through these dimensions PR professionalism facilitates communicative organisation and bridges the organisation with its environments, guides the PR profession to goal-oriented and high quality practice, and supports individual practitioner’s competence and professional identity.

Keywords: Public relations, communication management, professionalism, expertise, professional roles

Lisätietoja

Yliopistonopettaja Laura Asunta
laura.asunta@jyu.fi
040 805 4962
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,