Ajankohtaista

Väitös: 5.2.2016 Draaman merkitys koulun uudessa toimintakulttuurissa (Uusitalo)

Alkamisaika: perjantai 05. helmikuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 05. helmikuuta 2016, 15.00

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

KM Margit Uusitalon kasvatustieteen väitöskirjan "Olen ja ihmettelen. Maailmassa-olemisen näyttämö draaman merkityksen antajana Martin Heideggerin filosofian valossa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Anna-Lena Østern (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU, Trondheim) ja yliopistonlehtori, FT Reijo Kupiainen (Tampereen yliopisto). Kustoksena professori Juha Hakala (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Peruskoulun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan syksyllä 2016. Opetukseen ja oppimiseen tuo muutosta ilmiölähtöinen oppiminen ja uudet työtavat. Myös draama saa enemmän jalansijaa oppimisprosessissa. Väitöskirjassaan Uusitalo tarkasteli draamakasvatuksen peruskysymyksiä ja merkitystä näyttämön ilmiön kautta Martin Heideggerin filosofian valossa.

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut ymmärtää ja tulkita olemassaolomme näyttämöllistä ulottuvuutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia koulussa Heideggerin olemisen totuutta ja taiteen alkuperää koskevan filosofian valossa. Heidegger kysyy filosofiassaan oikeastaan vain yhden kysymyksen: Mikä on olemisen mieli? Opettajana, tutkijana ja taitelijana Uusitalo on tutkimusprosessin aikana kysynyt usein: Mikä on kasvamisen, kasvattamisen ja draaman mieli?

Tutkimuksessa osoitetaan, miten näyttämöllisyys ilmenee aina jo primaaristi inhimillisessä ja sosiaalisessa todellisuudessa ja ihmisen kokemuksellisessa maailmasuhteessa. Maailmannäyttämön tapahtumat avautuvat eteemme helposti ja vaivattomasti reaaliajassa. Lähinnä itseä jokaisella on oma elämännäyttämönsä. Näyttämön ilmiö on läsnä myös koulun arjessa kuten opetuksessa, kasvatuksessa, koulun juhlissa, erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja jopa kiusaamisessa. Näitä tilanteita on mahdollista käsitellä ja tehdä näkyväksi draamatyöskentelyn kautta.

Tutkimus avaa uutta filosofista näkökulmaa draamakasvatuksen peruskysymyksiin ja antaa samalla eväitä käytännön draamatoiminnalle koulussa. Moniulotteinen näyttämöllinen olemassaolomme muoto antaa merkityksen draamalle ja perustelee sen, millaisen itseyttä, identiteettiä ja yhteisöä rakentavan voiman ja näyttämön draama tarjoaa koulukasvatukselle. Tutkimus sisältää myös paljon opetukseen, kasvatukseen ja koulun toimintakulttuurin muuttamiseen tähtäävää ajattelua.

– Varmojen tietojen ohessa oppimisessa korostuu maailman ihmettely, lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen omaa elämää koskevissa asioissa ja yhdessä tekemisen meininki, Uusitalo painottaa.

Tutkimuksen kriittinen puhe kohdistuu koulun yhteiskunnallisiin haasteisiin, aikatauluihin, jatkuvaan kiireeseen, mittaamiseen ja arviointiin, jolloin myös ajattelu kaventuu ja teknistyy. Ihmisen kasvaminen itseyteen tapahtuu hitaasti, viipyillen ja pyrähdyksittäin. Kiireen keskellä on vaikea löytää levollisuuden saarekkeita, joissa lapset saavat tilaa ja rauhaa itse kysyä ja ihmetellä maailmaansa. Draama on avoin mahdollisuus.

Lisätietoja:

Margit Uusitalo, margit.uusitalo@nivala.fi, puh. 040 822 1813

Viestintäharjoittelija Hanna Koskinen, hanna.ka.koskinen@jyu.fi puh. 040 805 4483

Margit Uusitalo valmistui sairaanhoitajaksi Sisälähetysseuran Diakoniaopistosta Pieksämäeltä 1978, jonka jälkeen työskenteli perusterveydenhuollossa ja päihdetyössä. Hän valmistui luokanopettajaksi ja kasvatustieteiden maisteriksi 1992 ja draamaopettajaksi 1998 Jyväskylän yliopistosta. Uusitalo on työskennellyt Nivalan kaupungin opetustoimessa luokanopettajana, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa esittävän taiteen koulutusohjelmajohtajana ja useissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja avoimessa yliopistossa draama- ja teatterityön opettajana. Nykyinen työpaikka on Nivalan kaupungin koulutoimessa luokanopettajana.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 547, 166 s., Jyväskylä 2016, ISSN 0075-4625, ISNB 978-951-39-6513-6. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä. Puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. E-julkaisuna http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6514-3

Abstract

Uusitalo, Margit. 2015. Olen ja ihmettelen. Maailmassa-olemisen näyttämö draaman merkityksen antajana Martin Heideggerin filosofian valossa. Doctoral thesis. University of Jyväskylä. Faculty of Education. Kokkola University Consortium Chydenius.

This doctoral thesis is a philosophically and hermeneutically oriented story of people’s relationship with the world as a stage: of the time, space and dialogue that people base their experiences on to interpret their existence, the stage of their lives and the world stage they share with others. The thesis is structured dramaturgically, in the same way that human experiences are structured. Dramaturgy is also a methodical approach used in the examination of the phenomenon of the stage and in relevant argumentation.

My goal in writing this thesis was to understand, interpret and present the scenic, dialogic and dramaturgical dimension of our existence and the possibilities it offers in education. The foundation of my study is Martin Heidegger’s philosophy on the truth of Being and the origins of art. In practice, Heidegger’s philosophy revolves around one question: what is the sense of Being? As a teacher, researcher and artist, I have often asked during the research process: what is the sense and meaning of growing up, education and drama?

In this study, I demonstrate how the dramatic appears, even in the primarily human and social reality and in people’s empirical relationships with the world. Although it often goes unnoticed, the scenic phenomenon also exists in the everyday school world. The stages of theatre, drama and media culture are used to reveal world phenomena and events and to interpret the experiences and fates of people living in time. While media culture can be confusing, drama provides the chaotic reality with a structure.

Our multidimensional, scenic existence gives meaning to drama and determines what kinds of powers to build one’s self, one’s identity and the community are lent to school education by the drama of the stage of possibilities.

In this study, Värri’s concept of education in accordance with the dialogic ideal, Heikkinen’s concept of serious playfulness of drama education, and my own concept of Heideggerian and dramatic contextuality of people’s ways of Being-in-the-world with others help to assume a new, ontological view of the paradigm of drama education. The significance of drama education and empiric dramatic activities is crystallised in the conclusion of my thesis: human existence is a dramatic event.

The critical discussion in this study is focused on the social challenges, requirements, deadlines, constant hurry, evaluation and assessment present in schools. These result in narrow and technical perspectives. The process of finding one’s self is slow, and it includes spurts and delays. It is difficult to find islets of calm where children can have time and space and are left to ask questions and marvel at the surrounding world in peace. Drama provides unlimited possibilities.

Key words: Being-in-the-world, stage, dialogue, becoming one’s self, Heidegger

Lisätietoja

Margit Uusitalo
margit.uusitalo@nivala.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,