Ajankohtaista

Johtajuudella lisää luovaa laiskottelua työhön

Millaisella johtajuudella tuetaan luovuutta ja innovaatioita organisaatioissa? Tähän haastavaan kysymykseen saatiin vastauksia Jyväskylän yliopiston tutkijoiden JELMO-hankkeessa.

Työelämän haasteita ja jännitteitä ratkaisemaan on tarjottu hyvinvoinnin ja luovuuden lisäämistä sekä parempaa johtamista. Ongelmallista on, että tarjolla on usein keittokirjamaisia ja yleispäteviä ratkaisuja, joiden uskotaan sopivan kaikenlaisiin työyhteisöihin. Hankkeessa huomattiin, että ratkaisut voivat löytyä myös lähempää: organisaatioista ja niiden johtamiskäytännöistä itsestään.

Luovuus vahvistuu asiantuntijuuteen luottaen ja väljyyttä antaen

JELMO-hankkeessa luovuus ymmärrettiin hyvin arkisena asiana, joka on vahvasti läsnä työn kollektiivisissa ja jokapäiväisissä käytännöissä. Luovuus työssä on esimerkiksi ongelmanratkaisua, työtapojen kehittämistä ja uusien luomista. Lisäksi se on myös mielentilaa ja vapautta, uskallusta ja halua toimia toisin.

Tällainen luovuus edellyttää mahdollisuuksia ammatilliseen toimijuuteen, esimerkiksi työhön liittyviin asioihin vaikuttamiseen, osallisuuteen työyhteisössä sekä yhteiseen kehittämiseen. Ideaalitilanteessa luova ammatillinen toimijuus toteutuu työyhteisössä yhteispelinä. Tämä edellyttää väljyyttä työn kiireisessä ja monia luovaa toimintaa rajoittavien tekijöiden sisältämässä arjessa sekä tilaa ja mahdollisuuksia toimia toisin kuin yleensä on ollut tapana. Siksi on tärkeää, että myös esimiestyö tukee luovaa arkea ja vahvistaa kaikkien ammatillista toimijuutta, myös johtajan itsensä.

Johtajuus osoittautui moni-ilmeiseksi ja vahvasti kuhunkin tilanteeseen ja ympäristöön kiinnittyväksi. Mikä sopii yhteen työyhteisöön, ei välttämättä sovellu sellaisenaan toiseen. Johtajuus on myös tilannesidonnaista, työyhteisön vuorovaikutuksessa jatkuvasti rakentuvaa ja ajoittain jopa kyseenalaistettua.

Hankkeessa keskeiseksi nousi johtamishierarkioiden olemassaolo tai olemattomuus: tulisiko johtamisessa kontrolloida tiukasti vai luoda mahdollisimman paljon toimintavapautta? Millainen tulisi olla kontrollin ja vapauden välinen suhde? Löydöstemme perusteella luova ammatillinen toimijuus näyttää olevan vahvasti läsnä yhteisöissä, joissa esimies luottaa alaistensa asiantuntijuuteen ja toimii tarvittaessa tilanteen mukaan puskurina vaatimuksille, jotka tulevat yhteisön ulkopuolelta.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja kauppakorkeakoulun koordinoima JELMO-hanke tutki luovuutta, ammatillista toimijuutta ja niitä tukevaa johtajuutta ohjelmistokehittämisen työn arjessa. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto vuosina 2015–2016.

Hankeraportti on luettavissa osoitteessa:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6921-9

Lisätietoja antavat:

Kaija Collin, yliopistotutkija, KT, dos., kasvatustieteiden laitos, 0400 248 058, kaija.m.collin@jyu.fi

Teppo Sintonen, lehtori, YTT, KTT, dos., kauppakorkeakoulu, 040 576 7842, teppo.sintonen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,