Ajankohtaista

Väitös: 18.3.2017 Arkiset pakot haittaavat ekologista elämäntapaa (Aro)

Alkamisaika: lauantai 18. maaliskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 18. maaliskuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

Riikka Aro
Riikka Aro

FM, YTM Riikka Aron sosiologian väitöskirjan ”Living standards and changing expectations – Investigating domestic necessity and environmental sustainability in an affluent society” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Alice Grønhøj (Aarhus University) ja kustoksena professori Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Aro tutki väitöskirjassaan elintason ja ekologisen kestävyyden ongelmallista suhdetta tarkastelemalla arjen välttämättömyyksiä ja arjen organisointia. Tutkimuksen mukaan arjen organisoinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat sujuvuus, mukavuus sekä oma ja perheen hyvinvointi. Ympäristöllinen kestävyys jää usein etäälle normaalista arjesta huolimatta kulutukseen liittyvästä ympäristötiedosta ja –huolesta tai tulojen ja koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Ekologisuuden huomioimisen koetaan vaativan aikaa ja rahaa sekä perehtymistä. Nämä nähdään arjen toteuttamista hankaloittavina tekijöinä.

Tutkimustulokset osoittavat, että kulutuksen kestävyystavoitteista huolimatta välttämättömyydet lisääntyvät ja kulutustaso kasvaa. Arjen organisoinnissa kohtaavat monet käytännöt, joihin liittyy aikapaineita ja usein ristiriitaisiakin vaatimuksia. Lisäksi normaaleina ja välttämättöminä pidetyt kulutustottumukset ovat perustaltaan liitoksissa sosiokulttuurisiin ja materiaalisiin ulottuvuuksiin. Nämä ulottuvuudet sekä rajoittavat että rakentavat kulutuskäytäntöjä ja kulutukseen liittyviä odotuksia. Tutkimustulokset painottavatkin laajempien ajattelu- ja toimintatapojen muutoksen tarpeellisuutta sekä systeemisen muutoksen välttämättömyyttä kestävyyden tavoittelussa.

Aron mukaan kestävän arjen toteuttamisessa ei ole kyse vain kuluttajan ja kotitalouksien valinnoista. Sen sijaan mahdollisuus kestävän arjen organisoinnille syntyy kolmenlaisten liikkumavarojen kohdatessa. Yhteiskunnan historiallisten ja kollektiivisten kehityskulkujen muokkaama liikkumavara on olennainen ekologisen kestävyyden mahdollistaja. Arjen organisointiin vaikuttavat myös henkilöhistoria ja eletty ja koettu elämä, sekä elämänkokemusten myötä muotoutuneet ajattelu- ja toimintatavat, jotka suuntaavat meillä olevien resurssien käyttöä ja osallistumistamme käytäntöihin. Lisäksi kaiken toiminnan perustana ovat väistämättömästi luonnonympäristön meille asettamat rajat.

Tutkimus toteutettiin hyödyntämällä kahta näkökulmaa ja kahdenlaisia tutkimusaineistoja: määrällisiä tilasto- ja kyselyaineistoja sekä hyvin toimeentulevien ns. ruuhkavuosia elävien suomalaisten parissa tehtyjä syvähaastatteluja. Kyselyaineistojen kautta tutkimus keskittyi ajallisen muutoksen sekä välttämättömyyskäsitysten tarkasteluun sosioekonomisten ja demografisten muuttujien näkökulmasta. Haastatteluaineisto puolestaan avasi intensiivisemmän, yksityiskohtaisemman tarkastelukulman elettyyn ja koettuun arkeen.

Lisätietoja:

Riikka Aro, puh. 040 805 4960, riikka.aro@jyu.fi

Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, puh. 040 805 3638, tiedotus@jyu.fi

Riikka Aro on kirjoittanut ylioppilaaksi Raahen Lukiosta vuonna 1995. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan etnologia ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka Jyväskylän yliopistosta vuonna 2009. Valmistuttuaan Aro työskenteli Keski-Suomen ympäristökeskuksessa hankesuunnittelijana ja Jyväskylän yliopistossa tutkimusassistenttina. Hän on ollut Jyväskylän yliopistossa väitöskirjatutkijana yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen, sekä Emil Aaltosen säätiön tukemana.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä studies in education, psychology and social research 581, ISBN 978-951-39-6987-5 (nid.), 978-951-39-6988-2 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6988-2

Abstract:

The study explores how the problematic relations of rising living standards and environmental sustainability may be better understood by investigating domestic necessity and daily going-on. These key subjects were looked at from two angles and through two kinds of research material: statistics and quantitative survey material constituting of a nationally representative longitudinal dataset of Finnish people, and in-depth interviews of a particular socio-economic group, the well-to-do, and those in their prime working age. The survey material provides a temporal change perspective and socio-economic and demographic dimensions while the interviews allows for the exploration of lived and experienced daily lives. The study supports the view that people are entangled in daily ‘musts’, managing their daily lives which are scheduled by multiple intersecting practices with often conflicting demands. Consumption levels and what is perceived as normal consumption are inseparable from socio-cultural and material surroundings that both constrain and construct consumption patterns and expectations. Household priorities are in the comfort and well-being of oneself and one’s family. Despite the general knowledge and concern about environmental issues, and the leeway provided by the higher education and higher-than-average income, people perceived ‘doing sustainability’ as requiring money and time, both of which people consider they do not have, and familiarisation, perceived as inconveniencing daily proceedings. The study suggests that the space for sustainability in the organisation of everyday life lies in the intersection of, first, the historical and collective developments as societal sediments and leeway; second, personal histories and lived and experienced life creating predispositions (sediments) orienting the use of people’s resources and engagement in practices (leeway); and, third, the environmental space set by natural limits. The findings highlight the need for changes in the overall frame of thinking and operating, including broader systemic changes in pursuing sustainability.

Keywords: necessity, sustainability, normality, daily life, standard of living

Lisätietoja

Riikka Aro
riikka.aro@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,