Ajankohtaista

Väitös: 29.4.2017 Yhteenkuuluvuuden tunne saa nuoret jatkamaan soittoharrastusta (Tikka)

Alkamisaika: lauantai 29. huhtikuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 29. huhtikuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, M103

Soile Tikka
Soile Tikka

FM Soile Tikan musiikkikasvatuksen väitöskirjan ”Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana taiteen perusopetuksessa: opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä MusT Tapani Heikinheimo (Metropolia Ammattikorkeakoulu) ja kustoksena professori Jukka Louhivuori (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Pitkäjänteinen soitonopiskelu kiinnostaa nykyisin yhä harvempaa lasta ja nuorta. Monilla paikkakunnilla musiikkioppilaitokset kärsivät jopa oppilaspulasta.

Tikan väitöstutkimus nostaa esiin keinoja, joilla soitonopettaja voi tukea oppilaansa oppimismotivaatiota. Lisäksi tutkimus kartoittaa, millainen käsitys musiikkioppilaitosten oppilailla on soitonopettajistaan ja opiskelustaan musiikkioppilaitoksissa, sekä millaisia ovat opetuskäytänteet ja opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Tutkimus keskittyy erityisesti viulunsoiton opetukseen.

Musiikkioppilaitosten oppilaspula ei ylety Tikan tutkimusalueelle, Keski-Pohjanmaalle. Keskipohjalaisten musiikkioppilaitosten toiminnan menestystä ja perinteisen soitonopetuksen suosiota väittelijä selittää yhteisöllisyydellä sekä nuorten konservatiivisella musiikkimaulla ja elämäntyylillä. Tutkimusaineistona toimineeseen kyselyyn vastanneista 223 oppilaasta kolmannes ei pitänyt mistään kevyen musiikin lajista.

Lomakekyselyn lisäksi tutkimuksen aineisto koostui videoiduista oppitunneista ja haastattelumateriaalista.

Keskiössä opettaja-oppilassuhde

Tutkimus osoittaa, kuinka oppilaat arvioivat opettajassaan ensisijaisesti tämän persoonaa, ja tärkein oppimismotivaatiota tukeva tekijä on yhteenkuuluvuuden tunne. Opettaja, joka kykenee luomaan läheisen suhteen ja vahvan yhteyden oppilaaseensa, kykenee sitouttamaan oppilaan tiiviimmin myös oppimisprosessiin. Opintojen alkuvaiheessa yhteistyö oppilaan vanhempien kanssa - perheen tuki ja kiinnostus soittoharrastusta kohtaan - on tärkeää. Hieman vanhemman oppilaan kohdalla soittamista harrastava kaveripiiri sekä aito vuorovaikutus opettajan kanssa motivoivat oppimista.

Toinen oppimismotivaatiota tukeva tekijä on oppilaalle mieluinen soitto-ohjelmisto. Mieluisten kappaleiden opettelu lisää soittamisen elämyksellisyyttä.

Kolmas motivaatiotekijä on oppilaan kokemus omasta kompetenssista – on tärkeää, että oppilas ymmärtää opetuksen ja huomaa edistyvänsä. Oppimista edistää opettajan opetustaito, konkreettiset neuvot ja tavoitteet. Opettajan antaman palautteen tulee olla kannustavaa, mutta myös rehellistä. Motivaation kehittymisen kannalta on keskeistä, että oppilaalle muodostuu heti opiskelun alussa positiivinen käsitys itsestään oppijana.

Toimiva soitonopetus oppilaskeskeistä, mutta opettajajohtoista

Tutkimus osoittaa, että opetuksen kehittäminen on opettajien, ei oppilaiden, vastuulla. Tutkimuksen tulokset haastavat soitonopettajat pohtimaan etenkin vuorovaikutustaitojaan ja sitä, minkälaisen kuvan soittamisesta ja soitonopiskelusta he oppilaalleen välittävät. Tehokkaasti toimivat opetusmetodit ovat tärkeä osa soitonopettajan ammattitaitoa, mutta pelkkä didaktinen taitavuus ei riitä tekemään soitonopiskelusta oppilaalle houkuttelevaa. Etenkin nykytilanteessa, jossa musiikkioppilaitokset joutuvat puolustamaan omaa asemaansa alati kasvavan harrastusvalikoiman joukossa, on tärkeää, että opettaja on aidosti kiinnostunut sekä oppilaasta, opettamisesta että musisoimisesta.

Lisätietoja:

Soile Tikka, puh. 050 567 1222, soile.tikka@ylivieska.fi

Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, puh. 040 805 3638, tiedotus@jyu.fi

Soile Tikka kirjoitti ylioppilaaksi Joensuun Niinivaaran lukiosta vuonna 1986. Tikka opiskeli muusikon opintolinjalla Joensuun konservatoriossa, minkä lisäksi hän valmistui vuonna 1993 musiikkioppilaitoksen opettajaksi Keski-Suomen konservatoriosta. Vuosina 1993–1999 Tikka toimi viulunsoitonopettajan virassa Läntisen Keski-Suomen musiikkiopistossa. Konservatorion jatkotutkinnon Tikka suoritti vuonna 1997, ja vuonna 1999 hän siirtyi viulunsoitonopettajan virkaan Ylivieskan seudun musiikkiopistoon, missä työsuhde jatkuu edelleen. Tikka valmistui vuonna 2005 Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan musiikkikasvatus.

Tutkimusta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto sekä Jyväskylän yliopiston humanistinen tiedekunta.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 308, 282 s., Jyväskylä 2017, ISSN 1459-4323; 308 (nid.), ISSN 1459-4331; 308 (PDF), ISBN 978-951-39-7010-9 (nid.), ISBN 978-951-39-7011-6 (PDF)

Abstract

The role of the instrument teacher as a contributing factor in the development of learning motivation in basic education in music in the arts: teacher–pupil interaction in violin lessons

The aim of this study is to find tools for the instrument teacher to support the student's learning motivation. The research is set in the cultural region of Central Ostrobothnia. The research material consists of a survey conducted by means of a questionnaire, recorded video footage of lessons given by three violin teachers, and a total of eight interviews with these teachers and their students. The data was analyzed using both quantitative and qualitative methods.

The study reveals that the most important motivation factor is the sense of relatedness of the pupil. The key factor is a close relationship between the pupil and the teacher, which allows the teacher to engage the pupil in the learning process. Especially in the early stages of music instruction, it is important that the parents support their child and take responsibility for the pupil’s practicing. In adolescence, the musical peer group replaces the parents as a motivational source.

Other motivation factors are assigning the pupil pleasant and attainable repertoire and practice tasks as well as sustaining the pupil’s sense of competence. The teacher’s teaching skills, effective teaching methods and encouraging but specified feedback increase the pupil’s feeling of competence. The student’s sense of autonomy is not a relevant or necessary factor in this study.

The youth in Central Ostrobothnia have quite a conservative musical taste. An exceptional force in Ostrobothnian music schools are the Conservative Laestadian girls. These girls are talented and conscientious students, but their self-criticism is high and their sense of autonomy low. Additionally, they have a negative attitude towards continuing to play their instrument in the future.

Keywords: learning motivation, teacher-pupil interaction, violin teaching, self-determination theory 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,