Ajankohtaista

Uusi tutkimusprojekti etsii ratkaisuja metsäbiotalouden kestävyyskysymyksiin

Miten lisääntyvä metsien käyttö biotalouden tarpeisiin vaikuttaa metsien muihin käyttömuotoihin? Miten se sovitetaan yhteen metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa? Millainen puubiomassojen käyttö olisi talouden, ympäristön ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta parasta? Muun muassa näitä kysymyksiä tutkitaan eurooppalaisen tutkijaverkoston hankkeessa.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella hanketta johtavan professori Mikko Mönkkösen mukaan metsien käytölle kohdistuu useita ristiriitaisia tavoitteita. Biotalousstrategia ja nykyinen hallitusohjelma tavoittelevat metsien hakkuiden merkittävää lisäämistä. Samaan aikaan Suomi on sitoutunut kunnianhimoisiin EU-tason tavoitteisiin, joiden mukaan luonnon monimuotoisuuden väheneminen pysäytetään ja yhteiskunnat siirtyvät kohti hiilineutraalia taloutta. ”Tiedämme aiemman tutkimuksen perusteella, että metsien hakkuiden voimakas lisääminen tulee kaventamaan metsäluonnon monimuotoisuutta entisestään ja rajoittamaan metsistä saatavia muita hyötyjä”, sanoo Mönkkönen.

Metsät – arvokkaita, moninaisia ja monikäyttöisiä
Nyt alkavan hankkeen tavoitteena on etsiä toimintatapoja, joilla metsäbiotalouden tavoitteet voidaan saavuttaa minimoiden mahdolliset haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja turvaten metsien tarjoamat muut hyödyt esimerkiksi virkistyksen, marjastuksen ja sienestyksen, riistan ja hiilensidonnan ja -varastoinnin. ”Ilmastotavoitteiden kannalta on keskeistä, miten metsiä hoidetaan ja millaisiin tuotteisiin metsistä otettava puubiomassa käytetään”, kertoo hankkeen tutkija Anna Repo. ”Huolellisella alueellisella metsäsuunnittelulla voidaan varmistaa puun saatavuus ja pienentää mahdollisia ympäristöhaittoja”, tutkija Kyle Eyvindson lisää.

Kansainvälinen tutkimushanke
Hankkeeseen osallistuu tutkijoita Jyväskylän lisäksi Ruotsista, Itävallasta ja Espanjasta. Kaikkialla Euroopassa tavoite on sama, lisätä metsistä saatavia hyötyjä, mutta lähtökohdat ja haasteet poikkeavat. ”Samaan aikaan kun täällä Pohjolassa kysymys on metsien voimakkaasta hyödyntämisestä ja sen seurauksena metsien alentuneesta hiilivarastosta, Espanjassa ongelmana on metsien melko vähäinen käyttö ja sen seuraukseni lisääntynyt riski metsäpaloihin ilmaston lämmetessä”, sanoo hankkeeseen osallistuva tutkija Maria Triviño bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.  

Kulmakivenä vahva sidosryhmien mukana olo
Meillä on tavoite tehdä hankkeesta vahvasti osallistava ja kuulla metsänomistajia, metsäteollisuutta, ympäristöhallintoa ja monia metsien käyttäjäryhmiä heti hankkeen käynnistämisvaiheesta alkaen”, sanoo Mönkkönen. ”Näin varmistetaan, että tulokset vastaavat eri toimijoiden tiedontarpeisiin ja niitä voidaan hyödyntää metsäpolitiikan valmistelussa ”, uskoo Mönkkönen.

Hanketta rahoittaa EU:n FP7 SumForest –tutkimusohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli miljoona euroa, josta Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmän saama rahoitus on 195 000€ vuosille 2017–2019.

Lisätietoja:Forest

 

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,