Ajankohtaista

Uusi teos paljastaa, kuinka teknologioiden käyttö määrittää ikääntymistä

Ikääntyvä väestö länsimaissa on vuosi vuodelta teknologisesti osaavampaa ja aktiivisempaa. Samalla teknologioiden käytöstä on muodostumassa uusi ikääntymistä määrittävä tekijä. Jyväskylän yliopiston tutkijoiden johdolla toimitettu uutuusteos Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course (Routledge, 2017) käsittelee digitaalisten teknologioiden, elämänvaiheiden ja sukupolvien välisiä suhteita. Mukana on joukko alan kansainvälisiä huippututkijoita.

Teknologian käyttö merkkinä aktiivisesta ikääntymisestä

Varhaisvanhuuteen liitetään yhä vahvemmin oletus itsenäisestä ja aktiivisesta teknologian käytöstä.

– Digilaitteiden kuluttamisesta ja digipalvelujen itsenäisestä käytöstä on muodostumassa mittari, jonka kautta luodaan mielikuvia siitä, kuinka ”onnistunutta” vanheneminen on, toteaa kirjan ensimmäinen toimittaja, akatemiatutkija Sakari Taipale yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta.

Ikäihmisiä ohjataan yhä voimakkaammin digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Myös terveys- ja hoivateknologioiden markkinat ovat hiljalleen ottamassa vanhenevan väestön kohderyhmäkseen. Myöhäisvanhuuteen siirtyminen merkitsee puolestaan teknologisen kontrollin ja valvonnan lisääntymistä esimerkiksi turvarannekkeiden ja etävalvonnan muodossa. Teknologioiden arkikäytössä riippuvuus muista kasvaa väistämättä iän myötä. 

Muuten itsenäisestä ja toimintakykyisestä ikäihmisestä voidaan tehdä kyvytön selviämään arjen haasteista, jos teknologiset ratkaisut ovat vaihtoehdottomia. Nostamalla teknologista vaatimustasoa yhteiskunnissa lisätään väistämättä myös perheiden ja muiden läheisten merkitystä ikääntyvien arjessa selviytymisessä, sillä yhteiskunnan tarjoamaa käytön tukea ei ole riittävästi saatavilla.

Sukupolvirajoja piirretään uudelleen

Yksittäiset uudet teknologiat ovat entistä lyhytikäisempiä, ja siksi niiden kyky määrittää sukupolvien välisiä rajoja heikkenee.

– Sukupolvierot liittyvät yhä vähemmän laitteiden omistamiseen. Erot teknologioiden käytössä kietoutuvat osaksi yksilön elämänkaarta ja määrittyvät arvojen, kulutustottumusten ja arjessa koetun tarpeen kautta, toteaa toinen kirjan toimittajista, sosiologian professori Terhi-Anna Wilska.

Kirjan tutkijat huomauttavat, että sukupolvien välinen vuorovaikutus perheissä ja tietyt elämänkulun taitekohdat edistävät uusien teknologioiden käyttöönottoa vanhemmalla iällä. Erityisesti lasten ja lastenlasten merkitys ja käytännön apu teknologian tuomisessa osaksi vanhempien ja isovanhempien arkea on aivan keskeinen.

Kirja valaisee myös sitä, kuinka erilaiset perhekäsitykset, sukupuoliroolit, persoonallisuus ja tunteet, ajankäyttö, asumisjärjestelyt ja välimatkat näkyvät eroina sukupolvien välisessä teknologisessa vuorovaikutuksessa eri kulttuureissa.


Julkaisun tiedot:

Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course (Routledge, 2017 ovat toimittaneet Akatemiatutkija Sakari Taipale (Jyväskylän yliopisto), Professori Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto) ja tohtori Chris Gilleard (University College London, UK).

https://www.routledge.com/Digital-Technologies-and-Generational-Identity-ICT-Usage-Across-the-Life/Taipale-Wilska-Gilleard/p/book/9781138225978


Lisätietoja:

Akatemiatutkija Sakari Taipale
sakari.taipale@jyu.fi
040 057 8852

Professori Terhi-Anna Wilska
terhi-anna.wilska@jyu.fi
040 805 4201

kuuluu seuraaviin kategorioihin: