Ajankohtaista

Väitös: 28.10.2017 Opettajan tarjoama tuki on keskeistä luonnontieteiden simulaatio-opetuksessa (Lehtinen)

Alkamisaika: lauantai 28. lokakuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 28. lokakuuta 2017, 15.00

Paikka: Ruusupuisto, RUU D104 (Helena)

AnttiLehtinennetti.jpg
Antti Lehtinen
FM Antti Lehtisen kasvatustieteen väitöskirjan ”Pre-service Teachers and Guided Inquiry-Based Science Teaching with Simulations” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Wouter van Joolingen (Utrecht University, Alankomaat) ja kustoksena professori Jouni Viiri (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.

Simulaatioilla eli tosimaailman ilmiöitä mallintavilla ohjelmilla on tutkitusti luonnontieteiden oppimista ja oppimismotivaatiota edistävä vaikutus muihin kokeellisen työskentelyn muotoihin verrattuna. Kuitenkin simulaatioita käytetään suomalaisten koulujen alaluokilla melko vähän kansainvälisesti verrattuna. Lehtinen selvitti väitöskirjassaan, kuinka laadukasta luonnontieteiden opetusta simulaatioiden avulla voitaisiin edistää opettajankoulutuksen avulla.

- Opettajankoulutuksessa tulisi vahvistaa opettajaopiskelijoiden luottamusta heidän omaan teknologiseen osaamiseensa sekä antaa valmiuksia simulaatioiden avulla toteutettavan tutkivan oppimisen tukemiseen, Lehtinen toteaa.

Opettajan on tuettava simulaatioiden käyttöä

Tutkimuksessaan Lehtinen tarkasteli tukea, jota luokanopettajaopiskelijat ja simulaatiot tarjosivat tutkivalle oppimiselle alakoulun luonnontieteiden oppitunneilla. Opettajan tarjoama monipuolinen tuki oli erittäin tärkeässä asemassa simulaatioita käytettäessä.

- Opettajaopiskelijat pystyivät mukauttamaan antamaansa tukea sekä oppilaiden toiminnan että simulaation tarjoaman tuen mukaan, Lehtinen kertoo.

Tukea tarjottiin sekä simulaatiotyöskentelyn aikana että laajemmin osana tutkivaa oppimisprosessia. Simulaatiotutkimuksissa opettajaopiskelijat esimerkiksi ohjasivat oppilaita perustelemaan omia johtopäätöksiään, mihin simulaatio ei tarjonnut tukea. Opettajaopiskelijat myös tukivat oppilaita tutkittavaan ilmiöön liittyvässä laajemmassa tiedonmuodostusprosessissa, esimerkiksi ennakkokäsitysten esille tuomisessa ja niiden vertailussa tutkimustuloksiin.

Opettajankoulutuksessa huomio teknologiasta pedagogiikkaan ja oppimisen tukemiseen

Lehtinen ehdottaa kahta tavoitetta opettajankoulutukselle: Yhtäältä tulisi tukea opiskelijoiden myönteisen asenteen kehittymistä tieto- ja viestintäteknologisten välineiden, kuten simulaatioiden, opetuskäyttöä kohtaan. Toisaalta heille tulisi tarjota tarpeeksi mahdollisuuksia harjoitella sellaisen tutkivan oppimisen pedagogiikkaa, jossa hyödynnetään näitä välineitä.

Harjoitteluprosessia sopivasti tukemalla mahdollistetaan se, että opiskelijat voivat keskittyä pedagogiikkaan teknologisten seikkojen sijaan. Tutkivan oppimisen pedagogiikassa olisi tärkeää ymmärtää oppimisen tukemisen eri muotojen merkitys luokkahuonevuorovaikutukselle.

Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa ja ne antavat myös suuntaviivoja luonnontieteiden opetuksen suunnitteluun.

Lehtisen väitöstutkimusta ovat tukeneet Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö sekä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.

Lisätietoja:

Antti Lehtinen, 050 491 7901, antti.t.lehtinen@jyu.fi

Viestintäharjoittelija Sinikka Kauhanen, 040 8054483, sinikka.m.kauhanen@jyu.fi 

Antti Lehtinen valmistui ylioppilaaksi Kerimäen lukiosta vuonna 2008. Hän valmistui vuonna 2014 filosofian maisteriksi sekä fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi Jyväskylän yliopistosta. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli tohtorikoulutettavana ja yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Väitöksen jälkeen hän aloittaa luonnontieteiden pedagogiikan yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Teos julkaistaan sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 591, 86 s., Jyväskylä 2017, ISSN: 0075-4625; 591 ISBN 978-951-39-7181-6 (nid.) ISBN 978-951-39-7182-3 (PDF). Kirjaa myyvät yliopistokauppa Soppi myynti@library.jyu.fi ja yliopiston verkkokauppa. Väitöskirjan pdf-versio tulee löytymään osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7182-3

Abstract

The aim of this dissertation was explore the beliefs and practices of pre-service primary teachers on using simulations as a part of guided inquiry-based lessons. Even though research has shown that using simulations to learn science offers certain learning benefits compared to other forms of instruction, their use in Finnish schools is still rare compared to the international average. Teacher training has the potential to promote the use of simulations in primary classrooms. Internationally, research has been called for the role of teachers in learning and teaching with simulations. As a part of this dissertation, an intervention was designed to accustom a group of pre-service teachers to teaching science with simulations. As teacher beliefs play a critical role in the implementation of new technologies into classrooms, the connection of preservice teachers’ beliefs about their knowledge in different domains to their attitudes towards simulations was examined. The focus was also on how the pre-service teachers provided guidance for inquiry-based learning with simulations in the lessons that were a part of the intervention. The findings show that the pre-service teachers’ belief on their own technological knowledge correlates with their attitude towards simulations. As for providing guidance for inquiry-based learning with simulations, the findings demonstrate the important role teachers have on providing guidance that adapts to both the simulation and to the students’ needs. The forms of guidance had also an effect on the communicative approach the pre-service teachers applied in the lessons. The results provide insight on the unique role of the teacher in science teaching with simulations but as well give guidelines to teacher educators on how to promote high quality inquiry-based science teaching with simulations through teacher training. These guidelines include improving the technological knowledge of pre-service teachers throughout their teacher training and ensuring that they are able to recognize the potential different providers of guidance have on supporting inquiry-based learning.

Lisätietoja

Antti Lehtinen
antti.t.lehtinen@jyu.fi
+358 40 805 4826
Ruusupuisto C225.4
kuuluu seuraaviin kategorioihin: