Ajankohtaista

Pro gradu -palkinto 2017 Lari Nergille saamelaiskäräjiä käsittelevästä työstä

Lari NergSosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto myönnettiin tänä vuonna Lari Nergille Jyväskylän yliopistosta tutkielmasta ”Saamelaisuuden diskursiivinen rakentaminen Suomen saamelaiskäräjien lausuntoteksteissä”. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Jyväskylässä 27.10.2017. Työssä yhdistyvät selkeä ja jäsentynyt esitys, monipuolinen teoria- ja käsitetarkastelu, tutkijan omat käsitejäsentelyt sekä uusien tutkimustulosten tuottaminen.

Tutkielma tarkastelee sitä, miten saamelaisuuden käsitettä on rakennettu diskursiivisesti Suomen saamelaiskäräjien vuosien 2014–2016 välillä julkaisemissa lausuntoteksteissä. Aihe on poliittisesti ajankohtainen viime vuosina kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimus 169:n ratifiointia ja Suomen saamelaiskäräjälain uudistamista koskevan julkisen keskustelun ansiosta.

Tutkielman mukaan saamelaisuus on luonteeltaan dynaaminen ja tässä ajassa elävä käsite, jota saamelaiskäräjät rakentaa lausuntoteksteissään yhtäaikaisesti sekä perinteiseen saamelaisuuden käsitteeseen tukeutuen että sitä tietoisesti modernisoiden. Lausuntoteksteissä voimakkaimmin perinteistä saamelaisuutta tuottavat rakennuspalikat ovat tutkielman mukaan koko elämänkaaren mittainen, arkisessa elämässä toteutuva mahdollisuus saamen kielitaidon harjoittamiseen sekä saamelaisen kansan erityinen suhde luontoon ja kotiseutuunsa.

Tarkasteltujen lausuntotekstien mukaan saamelaisuus ei ole ominaisuus, joka toteutuu ensisijaisesti alkuperäiskansaan kuuluvassa yksilössä vaan sen lähtökohta sijaitsee alkuperäiskansan yhdessä muodostamassa vuorovaikutuksellisessa yhteisössä.

Saamelaiskäräjien suhde suomalaiseen poliittiseen järjestelmään on kaksiulotteinen: esille nousee toisaalta saamelaiskäräjien oma vahva halukkuus vastavuoroiseen yhteistyöhön mutta toisaalta myös hyvin voimakas kuulematta jäämisen kokemus, joka näyttäytyy selvänä ongelmana saamelaiskäräjien poliittisten vaikuttamismahdollisuuksien kannalta. Tämän lisäksi saamelaiskäräjät tuo selkeästi esille sen, että saamelaisilla itsellään tulisi olla todellinen ja nykyistä vahvempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tavalla saamelaisuuskuvaa tuotetaan mediassa ja muussa julkisessa keskustelussa.

Lisätietoja:

Lari Nerg, puh. 040 805 5069, lari.t.nerg@student.jyu.fi 

Gradu JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201705192425

kuuluu seuraaviin kategorioihin: