Ajankohtaista

Väitös: 2.12.2017 Sosiaalityön varautumista häiriötilanteisiin vahvistettava (Rapeli)

Alkamisaika: lauantai 02. joulukuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 02. joulukuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, RUU D104 (Helena)

MerjaRapelinettikuvaajaEijaLaakkonenMemofoto.jpg
Merja Rapeli kuva: Eija Laakkonen/Memofoto
YTL Merja Rapelin sosiaalityön väitöskirjan ”The Role of Social Work in Disaster Management in Finland” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä YTT, dosentti Elli Aaltonen (Kela) ja kustoksena professori Kati Närhi (Jyväskylän yliopisto).

Rapelin mukaan sosiaalityön rooli ihmisten toipumisen edistämisessä ja kriisinsietokyvyn kasvattamisessa jää usein vähälle huomiolle. Muut turvallisuusviranomaiset ja sosiaalityöntekijät itse eivät riittävästi tunnista sosiaalityön merkitystä osana kriisinhallintaa.

Tutkimuksessa selvitettiin, mikä on sosiaalityön rooli häiriötilanteissa, kuten suuronnettomuuksissa, terroriteoissa ja luonnon ääri-ilmiöiden aikana Suomessa. Rooleina painottuvat yksilöiden ja perheiden kanssa tehtävä työ. Tämä onkin tärkeä toimi, koska kriisitilanteissa läheisten ja lähiyhteisön tuki on ihmisten selviytymisen ja toipumisen kannalta merkittävässä asemassa. Se ei kuitenkaan riitä.

- Parannettavaa on sosiaalityön hälytysjärjestelyissä, jotta annettava apu on oikea-aikaista. Parantamisen varaa on myös muun muassa sosiaalityön johdon tukemisessa ja väestölle tehtävässä verkkotiedotuksessa, Rapeli esittää.

Sosiaalipalveluista suuri osa tuotetaan yksityisellä sektorilla, jossa varautumista ei kuitenkaan ole huomioitu riittävän hyvin.  Sosiaalityön tulisi myös linkittyä paremmin muihin turvallisuustoimijoihin, jotta katastrofisosiaalityön tehtävät selkiintyisivät yhteistyökumppaneille.

Suuret sosiaalitoimen alueet varautuneet häiriöihin pieniä paremmin

Tutkimuksessa havaittiin merkittäviä eroja suurten, väestöpohjaltaan yli 20 000 asukkaan alueiden, ja pienten sosiaalipalvelualueiden varautumisessa.

- Suuret alueet olivat varautuneet paremmin kuin pienet. Vain viidennes yksityisten sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluiden yksiköistä oli tehnyt valmius- tai jatkuvuudenhallintasuunnitelman, Rapeli kuvaa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen asumisyksiköiden valmiussuunnitelmat oli useammin liitetty osaksi kunnan sosiaalihuollon valmiussuunnitelmaa verrattuna päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tai lastensuojelun yksiköiden suunnitelmiin. Eri asiakasryhmät ovat häiriötilanteissa siten eriarvoisessa asemassa.

Sosiaalityön osaamista ja muiden turvallisuustoimijoiden linkittymistä voidaan parantaa koulutuksella ja yhteisillä harjoituksilla. Osana varautumista sosiaalityö voi parantaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Myös sote-rakennemuutoksen yhteydessä sosiaalipäivystysten organisoitumista selkeytetään. Tämä antaa sosiaalityöntekijöille mahdollisuuden kehittyä turvallisuusviranomaisina.

- Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien sitoutumista jatkuvuudenhallintaan sote-muutoksen yhteydessä tulisi kuitenkin parantaa, Rapeli esittää.

Tutkimuksen aineistona olivat kuntien sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat ja yksityisille sosiaalipalveluiden tuottajille tehty kysely varautumisesta vuoden 2013 joulun ajan myrskytilanteiden jälkeen. Lisäksi systemaattisella kirjallisuuskatsauksella selvitettiin katastrofisosiaalityön roolia kansainvälisesti.

Lisätietoja:

Merja Rapeli, 050 41 38 324, merja.rapeli@gmail.com

Tiedottaja Anitta Kananen, 040 805 4142, tiedotus@jyu.fi

Merja Rapeli on kirjoittanut ylioppilaaksi Salpausselän lukiosta Lahdesta vuonna 1983, valmistunut valtiotieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1990 ja suorittanut sosiaalityöntekijän muodollisen pätevyyden vuonna 1994. Rapeli on työskennellyt sosiaalityön eri tehtävissä mm. Helsingin ja Vantaan kaupungeilla. Suomen Punaisella Ristillä hän työskenteli kotimaan valmiuden tehtävissä vuosina 2000-2010. Tällä hetkellä hän toimii neuvottelevana virkamiehenä ja valmiussihteerinä sosiaali- ja terveysministeriössä. Rapelin Tampereen yliopistossa tekemä yhteiskuntatieteen lisensiaatintyö vuonna 2015 käsitteli katastrofisosiaalityötä.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 596, 85 s., Jyväskylä 2017, ISSN: 0075-4625; 596, ISBN: 978-951-39-7226-4. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

Abstract

This study explores the role of social work in disaster management in Finland and its relation to international disaster social work discussions. The aim is to obtain information on the role of social work in disasters in Finland and to conceptualize disaster social work to understand it better. The framework of disaster social work interventions and the concepts of vulnerability, resilience and social capital are used in analyzing and conceptualizing the role. The methods used are integrative literature review, quantitative document analysis, and statistical analysis of the survey. Municipal social services’ preparedness plan documents and survey data of private social care units’ preparedness form the main empirical data. The results show that social work interventions of social and human investments, i.e. day-to-day roles, which enhance bonding social capital, were emphasized in disaster social work. Interventions of political empowerment and economic participation, which embrace bridging and linking with other disaster management actors were less common. Preparedness planning was completed only on a very general level in Finland, and the overall level of preparedness and understanding of bridging and linking with other disaster management actors was inadequate. Statistically significant differences were found between large and small social service areas in favor of the large ones. I conclude that enhancing social capital in client work, social work’s own organization and in multiorganizational networking, should be central in disaster social work. The concepts of disaster vulnerability, resilience, and social capital are central in understanding the role of social work in disasters.

Lisätietoja

Merja Rapeli
merja.rapeli@gmail.com
kuuluu seuraaviin kategorioihin: