Ajankohtaista

Jyväskylän yliopiston dekaanit kaudelle 2018–2021 valittu

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on nimennyt tiedekuntaneuvostoja kuultuaan Jyväskylän yliopiston tiedekuntien dekaanit toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021.

Dekaaneiksi on nimetty seuraavat professorit:

  • Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, professori Minna-Riitta Luukka
  • Informaatioteknologian tiedekunta, professori Pasi Tyrväinen
  • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, professori Hanna-Leena Pesonen
  • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, professori Anna-Maija Poikkeus
  • Liikuntatieteellinen tiedekunta, professori Ari Heinonen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, professori Mikko Mönkkönen

– Yliopistomme on saanut erinomaiset uudet dekaanit. Tiedekuntien dekaanien valintaa valmistelleet ryhmät ovat tehneet huolellista työtä. Saatujen esitysten laatu osoittaa, että työryhmissä ja tiedekuntaneuvostoissa on käyty hyvää keskustelua ja tehty pohdintaa valintakriteereistä ja dekaanin tehtävän vaatimasta osaamisesta, rehtori Keijo Hämäläinen toteaa.

– Minun on ollut turvallista ja helppoa yhtyä tiedekuntien tekemiin erinomaisiin esityksiin. Erityisen ilahduttavaa on dekaanikunnan tasapuolinen sukupuolijakauma, joka on harvinaista suomalaisessa yliopistokentässä. Toivon, että tämä uudistetulla tavalla toteutettu tapa on tuonut dekaanin valintaan avoimuutta ja yliopistoyhteisö kokee, että se on aidosti päässyt vaikuttamaan koko yliopiston kannalta tärkeisiin johtajavalintoihin, Hämäläinen lisää.

Dekaanien tehtävä on päätoiminen. Oman tiedekuntansa johtamisen lisäksi dekaanit kuuluvat yliopiston johtoryhmään ja vastaavat siten kokonaisvaltaisesti koko yliopiston kehittämisestä. Kukin dekaani tulee nimeämään tiedekuntaansa kaksi varadekaania, joiden vastuulla on tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä koulutus. Oman tiedekuntansa johtoryhmän lisäksi varadekaanit toimivat vastuualueensa mukaisesti vararehtoreiden johtamissa tiede- tai koulutusneuvostoissa.

Dekaanien esittely

Minna-Riitta Luukka
Minna-Riitta Luukka

Yliopiston suurimman, eli humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina jatkaa Minna-Riitta Luukka. Hän on ollut humanistisen tiedekunnan dekaani neljä edellistä vuotta. Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston suomen kielen professorina vuodesta 2000, soveltavan kielentutkimuksen professorina vuodesta 2003 ja suomen kielen professorina vuodesta 2007. Luukan tutkimusalueita ovat kielenkäytön, tekstien ja diskurssien tutkimus sekä nuorten mediamaailmaan ja äidinkielen opetukseen ja oppimiseen liittyvä tutkimus. Luukka on johtanut alansa tutkimusprojekteja ja julkaissut tieteellisten julkaisujen lisäksi myös oppikirjoja.

Luukka on toiminut mm. Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenenä 2009–2013, soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajana 2003–2007 ja humanistisen tiedekunnan varadekaanina ja yliopiston hallituksen varajäsenenä 2005–2010 ja Yliopistoallianssin hallituksen jäsenenä 2009–2010. Esimerkkejä muista nykyisistä ja aikaisemmista luottamustehtävistä: Suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja (Kotus), Ylioppilastutkintolautakunnan varapuheenjohtaja, Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoija, Mikkelin kesäyliopiston tiederehtori, Jyväskylän yliopiston alumnit ry (JYKYS) puheenjohtaja ja Professoriliiton valtuuston jäsen ja Jyväskylän yliopiston osaston puheenjohtaja.  

Pasi Tyrväinen
Pasi Tyrväinen

Informaatioteknologian tiedekunnan dekaanina aloittaa Pasi Tyrväinen. Hän tuli Jyväskylän yliopistoon 1996 toimittuaan sitä ennen toistakymmentä vuotta yritysmaailmassa Nokia tutkimuskeskuksessa ja tuotekehitysjohtajana Honeywellillä. Tyrväisen oma tutkimus liittyy yritysrajapinnassa ja verkostoissa tapahtuvaan tutkimukseen älykaupunkikehityksen ja ohjelmistoliiketoiminnan alueilla, johon liittyen hän perusti kansainvälisen ohjelmistoliiketoiminnan tutkimuksen konferenssisarjan 2010.

Digitaalisen median professuurin lisäksi Tyrväinen on ollut IT tiedekunnassa useita kertoja varadekaanin ja laitosjohtajan tehtävissä sekä 2016 loppuun saakka monitieteisen Agora Center -erillislaitoksen johtajana.

Hanna-Leena Pesonen
Hanna-Leena Pesonen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina jatkaa yritysten ympäristöjohtamisen professori Hanna-Leena Pesonen. Hän on väitellyt Jyväskylässä vuonna 1999 ja hoitanut nykyistä professuuriaan vuodesta 2001. Hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa mm. kauppakorkeakoulun varadekaanina 2010–13 ja dekaanina 2014–17, ympäristöntutkimuskeskuksen johtokunnan puheenjohtajana 2006-2014, kielikeskuksen johtokunnan puheenjohtajana 2014–17 sekä promootiotoimikunnan puheenjohtajana 2012–13.

Pesonen on tehnyt tutkimus- ja opetusyhteistyötä ja -vierailuja useissa eurooppalaisissa yliopistoissa. Hän toimii laajasti yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä, kuten Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston puheenjohtajana ja LähiTapiola Keski-Suomen hallituksen jäsenenä. Pesosen saamiin tunnustuksiin kuuluu mm. kutsujäsenyys kansainvälisessä yhteisössä Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, 2013 sekä Suomen Kulttuurirahaston Schildtin palkinto 2012.

Anna-Maija Poikkeus
Anna-Maija Poikkeus

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanina aloittaa esi- ja alkuopetuksen professori Anna-Maija Poikkeus. Hän on väitellyt University of Minnesotassa vuonna 1993 ja toiminut lasten kehitykseen ja oppimiseen painottuvassa professuurissaan opettajankoulutuslaitoksella vuodesta 2004. Tätä ennen hän on toiminut psykologian laitoksella opetus- ja tutkimustehtävissä sekä senioritutkijana kahdessa huippututkimusyksikössä (Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät. Oppiminen ja motivaatio).

Poikkeus on toiminut tiedekuntansa tutkimuksesta vastaavana varadekaanina edellisellä kaudella sekä aiemmin opettajankoulutuslaitoksen tutkimusjohtajana ja pedagogisena johtajana. Poikkeus on toiminut useissa tutkimushankkeissa, tieteellisissä yhteisöissä ja asiantuntijatehtävissä sekä MultiLeTe-profilointihankkeen johtoryhmässä. Hänen tutkimusalueitaan ovat varhaisen oppimisen ja kehityksen ja niiden riskien pitkittäistutkimus sekä oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden tutkimus.

Ari Heinonen
Ari Heinonen

Liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina aloittava Ari Heinonen on toiminut vuodesta 2003 fysioterapian professorina liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja terveystieteiden laitoksen johtajana 2010-2016 Jyväskylän yliopistossa. Hän on ollut kollegion jäsen 2010-2017. Hän on väitellyt liikuntatieteiden tohtoriksi vuonna 1997 Jyväskylän yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt vuodesta 1989 vuoteen 2003 tutkijana ja erikoistutkijana UKK-instituutissa. Vuosina 1999–2001 hän oli vierailevana tutkijana University of British Columbiassa Vancouverissa. Vuonna 2002 hänet nimitettiin Canadian Research Chair in Physical Activity and Bone Health.

Ari Heinosen tutkimusaiheisiin kuuluvat liikunnallinen kuntoutus, fyysisen aktiivisuuden, vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistössä (erityisesti luusto ja nivelrusto) sekä liikuntavammojen ehkäisy. Hän on toiminut useissa tiederahoitusta arvioivissa asiantuntijatehtävissä ulkomailla sekä hänellä on kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntijatehtäviä.


Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina aloittaa Mikko Mönkkönen. Hän on soveltavan ekologian professori ja on toiminut bio- ja ympäristötieteiden laitoksen johtajana 2014–2017. Hän on väitellyt ekologian tohtoriksi vuonna 1991 Oulun yliopistossa. Professoriksi Jyväskylän yliopistoon hänet on nimitetty vuonna 2005. Mönkkönen johtaa boreaalisten ekosysteemien tutkimusryhmää, joka pyrkii löytämään keinoja sovittaa lisääntyvä metsien luonnonvarojen käyttö yhteen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen kanssa.

Mönkkösellä on laaja kansainvälinen tutkijaverkosto ja hän työskennellyt Kanadan luonnonvarakeskuksessa (Canadian Wildlife Service’ssä, Nepean, Kanada) ja Ranskan kansallisessa ekologian tutkimuskeskuksessa (CEFE, CNRS, Montpellier). Hänellä on laajasti tieteellisiä asiantuntijatehtäviä mm. ympäristöhallinnon ja ministeriöiden työryhmissä.

Lisätietoja:
rehtori Keijo Hämäläinen, puh. +358406800215, keijo.hamalainen@jyu.fi

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: