Ajankohtaista

Käyttäytymisen ongelmat liittyvät alakoululaisten perustaitoihin

Oppilaan käyttäytymisen ongelmat liittyvät lukemisen pulmiin. Kuvaaja Martti Minkkinen.
Oppilaan käyttäytymisen ongelmat liittyvät lukemisen pulmiin. Kuvaaja Martti Minkkinen.

Oppilaan käyttäytymisen ongelmat liittyvät moniin koulutyön pulmiin. Koululuokassa usein hankalaksi koetut ulospäinsuuntautuvat ongelmat näkyvät oppilaan vilkkaana, levottomana ja tarkkaamattomana käytöksenä sekä tottelemattomuutena, vaikeutena noudattaa sääntöjä tai aggressiivisuutena muita oppilaita kohtaan.

Nämä ovat usein yhteydessä perustaitojen – kuten lukemisen ja matematiikan – hitaampaan kehitykseen, vähäisempään oppimismotivaatioon, tehottomampiin tapoihin toimia oppimistilanteissa, sekä opettaja-oppilassuhteen ongelmiin. Vaikka opettajat ovat varmasti jo havainneet tämän koulun arjessa, niin nyt myös uusin tutkimustieto vahvistaa kouluelämän havaintoja.

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet, että ulospäinsuuntautuvia ongelmia omaavilla lapsilla on vaikeuksia työskennellä koulun oppimistilanteissa.

– Oppilas saattaa luovuttaa helposti ja hänellä voi olla vaikeuksia ponnistella kohdatessaan haastavia tehtäviä, Jyväskylän yliopiston Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskuksessa työskentelevä yliopistotutkija Riitta-Leena Metsäpelto havainnollistaa. – Jos lapsi toistuvasti puuhailee oppimistilanteissa niitä näitä, se heijastuu vähitellen kielteisesti oppimistuloksiin.

Metsäpelto on tutkinut Alkuportaat-aineiston avulla käyttäytymisen ongelmia alakoulussa neljän ensimmäisen luokan aikana ja myös siirryttäessä yläkouluun. Suomen Akatemian rahoittama Alkuportaat-seurantatutkimus on laaja monivuotinen hanke, jossa on seurattu noin 2000 lasta esiopetusiästä toiselle koulutusasteelle saakka. Tänä aikana oppimiseen, motivaation kehittymiseen ja oppilaiden hyvinvointiin liittyvää tietoa on kerätty sekä lapsilta, vanhemmilta että opettajilta.

– On todennäköinen riski, että käyttäytymisen ongelmat, tehtävää välttelevä käyttäytyminen ja heikko koulusuoriutuminen muodostavat toisiaan vahvistavan kehän, joka johtaa oppilaalla ongelmien kasaantumiseen. Seurauksena voi olla, että oppilas ei enää koe koulutyötä merkitykselliseksi tai tärkeäksi oman tulevaisuutensa kannalta, Metsäpelto kertoo. 

Lukeminen on tärkeä koulun alussa opittava taito, jonka osaaminen vaikuttaa menestymiseen myös muissa kouluaineissa. Ulospäin suuntautuvan käyttäytymisen ongelmat ovat jo ensimmäisellä luokalla yhteydessä vähäiseen kiinnostukseen lukemisen tehtäviä kohtaan.

Alkuportaat-tutkimuksessa havaittiin myös, että ulospäinsuuntautuvat ongelmat saattoivat heijastua kielteisesti opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen. Neljännellä luokalla havaitut oppilaan käyttäytymisen pulmat ennakoivat ristiriitoja opettaja-oppilassuhteessa vielä kuudennella luokalla.

– Jos oppilaan käyttäytyminen ja toiminta on ennakoimatonta ja oppilas suuttuu herkästi, suhde häneen vaatii opettajalta paljon voimavaroja, opettajankoulutuslaitoksella työskentelevä tutkijatohtori Eija Pakarinen toteaa.

Ulospäinsuuntautuvat käyttäytymisen ongelmat lieventyvät usein ajan myötä. Yksi selitys on, että ne saattavat liittyä toiminnan ohjauksesta vastaavien aivoalueiden hitaampaan kypsymiseen, jolloin pulmat vähenevät luonnostaan ajan kuluessa ja lapsen kasvaessa. Selkeät säännöt luokassa ja opettajan johdonmukainen puuttuminen ei-toivottuun käyttäytymiseen tukevat niin ikään kaikkien oppilaiden käyttäytymisen säätelyä.

Metsäpelto uskoo, että uusi kokonaisvaltaiseen ilmiölähtöiseen oppimiseen perustuva opetussuunnitelma saattaa myös tarjota uusia mahdollisuuksia opetuksen yksilöllistämiseen ja työtapojen joustavaan valintaan ja näin ollen tukea kaikkien oppilaiden oppimismotivaatiota ja kiinnittymistä koulun oppimistilanteisiin.

Aiheesta lisää tuoreista artikkeleista:

Metsäpelto, R-L., Silinskas, G., Kiuru, N., Poikkeus, A-M., Pakarinen, E., Vasalampi, K., Lerkkanen, M-K., & Nurmi, J.-E. (2017). Externalizing behavior problems and interest in reading as predictors of later reading skills and educational aspirations. Contemporary Educational Psychology, 49, 324–336. doi: 10.1016/j.cedpsych.2017.03.009

Pakarinen, E., Silinskas, G., Hamre, B., Metsäpelto, R-L., Lerkkanen, M-K., Poikkeus, A-M-, & Nurmi, J-E. (2017). Cross-lagged associations between problem behaviors and teacher-student relationships in early adolescence. Journal of Early Adolescence. Advance online publication. doi: 10.1177/0272431617714328

Lisätietoja:

Riitta-Leena Metsäpelto, puh. +358408053349, riitta-leena.metsapelto@jyu.fi

Eija Pakarinen, puh. +358408053520, eija.k.pakarinen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,