Ajankohtaista

Keskisuomalaiset yritykset eivät näe ilmastonmuutoksen vaikuttavan toimintaansa

Enemmistö keskisuomalaisista yrityksistä ei näe ilmastonmuutoksen vaikuttavan toimintaansa, selviää Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella tehdystä pro gradu -tutkielmasta.

Kaikki vastaajat kuitenkin suhtautuvat ilmastonmuutokseen vakavasti otettavana ja toimia vaativana ilmiönä, ja kolmannes yrityksistä uskoo ilmastonmuutoksen torjunnan tarjoavan erittäin suuria mahdollisuuksia liiketoiminnalleen. Reilu kolmannes yrityksistä on ryhtynyt toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta vielä suuremmassa osassa yrityksiä ei ole tehty toimenpiteitä ja myös kannastaan epävarmojen osuus on suuri.

Yritykset ovat kiinnostuneita erityisesti energiaa säästävistä ratkaisuista, mutta sen sijaan rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä ilmastoystävällinen uudisrakentaminen osoittautuivat vähiten kiinnostaviksi puhtaan teknologian ratkaisuiksi.

Kiinnostus aurinkoenergian hyödyntämiseen on selvästi tuulienergiaa suurempaa. Jyväskylässä toimivat yritykset ovat muuhun maakuntaan nähden kiinnostuneempia sähkö- ja kaasuautojen käytöstä. Ne myös näkevät yleisen taloustilanteen vaikutuksen suuremmassa roolissa yritysten ilmastonmuutoksen hillintää edistävissä toimissa.

Naisjohtajille yrityksen eettinen vastuullisuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillitsemisessä on tärkeämpää kuin miehille. Miesjohtajat ovat kuitenkin naisia kiinnostuneempia ilmastokasvatushankkeista. Kiinnostusta ilmastokasvatukseen on erityisesti palvelualojen yrityksissä sekä Jyväskylässä toimivissa yrityksissä muuta maakuntaa enemmän.

Yritykset voisivat hyötyä vastuullisesta osallistumisesta ilmastokasvatukseen sidosryhmissään. Kuluttajien valinnat ja markkinoiden vaatimukset ohjaavat yrityksiä, ja niiden on huomioitava ilmastonmuutos toiminnassaan.

Suomen ilmastopaneelin hankkeen tutkimuksessa selvitettiin keskisuomalaisten yritysten suhtautumista ja toimia ilmastonmuutokseen suhteen sekä kiinnostusta ilmastokasvatushankkeisiin. Tutkimusaineisto kerättiin yritysjohtajilta ja yrittäjiltä verkkokyselyllä Keski-Suomen Yrittäjien ja Keski-Suomen Kauppakamarin avustuksella huhti-kesäkuun 2017 aikana.


Lisätietoja:

Tero Föhr
044 519 6960
tero.a.s.fohr@student.jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: