Ajankohtaista

Jyväskylän yliopisto paransi akateemista tulostaan vuonna 2017

Rakenteitaan uusinut yliopisto vahvisti akateemista tulostaan: täydentävä rahoitus kasvoi, kansainvälisten opiskelijoiden ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä lisääntyi edellisvuodesta ja sijoitustoiminnan tuotot paransivat tulosta tilinpäätöksessä.

Jyväskylän yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa uudistetulla organisaatiolla: niin tiedekunta- ja erillislaitos- kuin palvelurakenne uudistettiin, ja tiedekuntien palvelutoiminnot keskitettiin yliopistopalveluihin. Vuoden aikana keskityttiin tukemaan uuden organisaatiorakenteen vakiintumista sekä monialaisuutta korostavan organisaatiokulttuurin vahvistumista.

Jyväskylän yliopiston asema on säilynyt entisellään valtakunnallisessa koulutustulosvertailussa. Perusopiskelijoiden määrä on vakiintunut nykytasolleen noin 12 000 opiskelijaan. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin vuoden aikana 1344 (1211 vuonna 2016), ylempiä 1475 (1516) ja tohtorin tutkintoja 148 (158).  Yliopisto profiloituu edelleen painoaloillaan vahvana tohtorikouluttajana.  Kansainvälistymistavoitteissa ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvoi vuoden aikana ja vaihto-opiskelijoiden määrä nousi selvästi lähentyen asetettua tavoitetta. Myös kansainvälisten tiedejulkaisujen määrä kasvoi tavoitteiden mukaan. Rinnakkaistallennettujen vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen osuus saavutti 65 % tason ja tällä mittarilla Jyväskylän yliopisto on tieteen avoimuuden johtava yliopisto Suomessa.

TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS KASVOI

Täydentävä rahoitus kasvoi yli 6 miljoonaa euroa (+9 %) edellisestä vuodesta ja kohdentui lähes kokonaisuudessaan tutkimuksen rahoitukseen tutkimuksen profiloinnin ja uusien ohjelmien myötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sopimusindikaattorien mukainen kilpailtu tutkimusrahoitus kasvoi 3,7 miljoonaa euroa (+11 %). Suurimpia hankerahoittajia olivat edelleen Suomen Akatemia (27 M€), Tekes (6,2 M€) ja Euroopan komissio (4,8 M€). Poikkeuksellisen merkittäväksi menestykseksi voidaan lukea neljän erittäin kilpaillun ERC Consolidator-rahoituksen eli Euroopan tutkimusneuvoston rahoitus tutkijoille, jotka työskentelevät uraauurtavien hankkeiden parissa, saaminen samalla rahoitushakukierroksella. Näiden rahoituspäätösten yhteissumma oli 6,3 miljoonaa euroa.

VAHVA ALUEELLINEN TOIMIJA

Yliopiston yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa painotettiin avoimuutta ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Yliopisto oli vahvasti mukana alueellisessa yhteistyössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiann kanssa tehtävä EduFutura Jyväskylä -yhteistyö tiivistyi edelleen. Merkittävänä avauksena EduFutura -oppilaitokset ja Jyväskylän kaupunki perustivat yhteisyrityksen edistämään yrittäjyyttä. Jyväskylän yliopisto oli lisäksi aktiivisesti mukana Jyväskylän kaupungin Hippos2020 -kehittämisessä sekä Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHo) vahvistamisessa.

ULKOMAALAISET OPISKELIJAT ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ

Kansainvälisen International Student Barometer -kyselytutkimuksen (ISB) mukaan Jyväskylän yliopiston ulkomaalaiset opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa yliopistossa ja elämäänsä Jyväskylässä. Runsas enemmistö eli 90,3 % kyselyyn vastanneista yliopiston ulkomaalaisista opiskelijoista on tyytyväisiä opiskelukokemukseensa ja peräti 94,5 % suosittelisi yliopistoa opiskelupaikkana uusille hakijoille ja tuleville opiskelijoille. Oppimisen ja opetuksen sekä asumisen ja elämisen kategoriassa opiskelijat antoivat kokemuksestaan parhaan kokonaisarvosanan Suomessa. Lisäksi elämisessä kokonaisarvosana oli myös kansainvälisessä vertailussa paras.

TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINNALLINEN TULOS ALIJÄÄMÄINEN

Yliopiston kokonaistuotot tilikaudelta 2017 olivat 204 miljoonaa euroa (203,6 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja kokonaiskustannukset 207,9 (203,7) miljoonaa euroa. OKM:n perusrahoitus ja täydentävä rahoitus eivät riittäneet kattamaan kaikkia toiminnan kuluja, vaan yliopiston varsinaisen toiminnan alijäämä oli 3,8 (-0,9) miljoonaa euroa. Kokonaistulos nousi sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta ylijäämäiseksi, 3,2 (4,7) miljoonaan euroon.

Henkilöstökulut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yliopiston kaikista kustannuksista henkilöstökulut ovat kaksi kolmasosaa, 136,2 (136,0) miljoonaa euroa. Tilavuokrat muodostavat 12 % kokonaiskuluista, joten vain noin 20 % kuluista on muita kuin henkilöstö- tai tilavuokrien kustannuksia. Toiminnan kuluja nosti ennakoidusta tasosta hallituksen päätöksen mukainen henkilöstölle maksettu kannustepalkkio, noin 1,3 miljoonaa euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos tilikaudelta 2017 oli hiukan tuottotavoitetta parempi yleisen talouskehityksen ja kertaluontoisten operaatioiden tuloksena. 7 miljoonan euron tuotoista 1,4 miljoonaa euroa on osinkotuottoja ja loput 5,6 miljoonaa euroa sijoitusvarallisuuden myyntivoittoja.

YLIOPISTOKONSERNI

Yliopisto, EduCluster Finland Oy, UniServices Oy ja rahastoyhtiö Unifund Oy muodostavat yliopistokonsernin. Koulutusvientiyhtiö EduCluster Finland Oy on ollut vahvassa liiketoiminnan kasvussa. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi yli kolme miljoonaa euroa (+43,5 %) ja samalla yhtiön tulos kääntyi voitolliseksi liikevoiton ollessa 1,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli vuonna 2017 10,9 M€ (vuonna 2016 oli 7,6 M€). Tuloksen paraneminen johtui Qatarin koulun kasvusta ja uudistetun strategian mukaisesta keskittymisestä pidempiin asiakassuhteisiin ja suurempiin hankkeisiin. Yhtiön henkilömäärä jatkoi kasvua, elokuussa 2017 ylitettiin 100 työntekijän raja. Yhtiön henkilökunnasta noin 80 % työskentelee ulkomailla.

Sijoitusyhtiö Unifund Oy on vakiinnuttanut toimintansa vuosien 2016–2017 aikana. Yhtiön tunnettuus sekä yliopiston sisällä että ulkopuolella on lisääntynyt merkittävästi.

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2017 konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 14.3.2018. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat yliopistokollegion vahvistettavana kollegion kokouksessa 18.4.2018.

Jyväskylän yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös 2017:

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/hallitus/poytakirjat/esityslistat-2018/hallitus-3-14-3.2018/liite02_toimintakertomus2017.pdf

Lisätietoja:

Keijo Hämäläinen, rehtori, p. 040 6800 215
Päivi Seppä, talousjohtaja, p. 050 591 9522 paivi.seppa@jyu.fi
Jarkko Pirkkalainen, suunnittelupäällikkö, p. 040-737 3364 jarkko.pirkkalainen@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: