Ajankohtaista

Ammattikorkeakoulutus on taloudellisesti kannattava investointi

Petri Böckerman ja Mika Haapanen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta kartoittivat alempien ammattikorkeakoulu (AMK) -opintojen taloudellisia tuottoja Suomessa.

Tulokset osoittavat, että ammattikorkeakoulutukseen osallistumisen vuosituotto oli kymmenen vuotta opintojen aloittamisen jälkeen nuoremmassa ikäryhmässä keskimäärin noin 3300 euroa. Vanhemmassa ikäryhmässä vastaava tuotto oli hieman korkeampi. Nuoremmassa ikäryhmässä ammattikorkeakoulutus paransi työllisyyttä enemmän kuin vanhemmassa ikäryhmässä, mutta koulutusta edeltänyt työllisyysaste oli vanhemmassa ikäryhmässä korkeampi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, miten ammattikorkeakoulutukseen osallistumisen tuotto riippuu sukupuolesta ja koulutusalasta (katso taulukko). Tulosten mukaan ammattikorkeakoulutuksen tuotot, palkka ja työllisyys, ovat suurempia nuorilla naisilla kuin nuorilla miehillä ja että koulutuksen tuotossa on koulutusalakohtaisia eroja. Työllisyysvaikutukset ovat molemmissa ikäryhmissä suurimmat terveysalalla.

Nuoret opiskelijat koostuvat henkilöistä, jotka olivat 19-24-vuotiaita AMK-opintojen alussa. Vastaavasti vanhemmat opiskelijat aloittivat AMK-opinnot 25-50-vuotiaina. Molemmissa ryhmissä seurattiin vuosina 1997-2004 opintonsa aloittaneita henkilöitä. Heistä noin 75 prosenttia suoritti alemman AMK-tutkinnon vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tutkimuksessa käytettiin rekisteripohjaisia kokonaisaineistoja, jotka mahdollistavat työmarkkinoilla suoriutumisen seurannan keskimäärin 13 vuotta koulutusvalinnasta eteenpäin. Suoriutumisen mittareina käytettiin vuosittaisia palkkatuloja ja työllisyyttä vuoden lopussa.

Koulutuksen tuotot laskettiin tilastollisen kaltaistamismenetelmän avulla. Menetelmässä kullekin opinnot aloittaneelle henkilölle etsittiin taustaominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltainen henkilö, joka ei aloittanut AMK- tai yliopisto-opintoja. Käytettyjä taustaominaisuuksia olivat mm. aiempi työmarkkinahistoria ja opintomenestys sekä perhetausta.


Lisätietoja:

Yliopistotutkija Mika Haapanen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, puh. 041 4646 375, mika.p.haapanen@jyu.fi

Professori Petri Böckerman, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, puh. 0400 913 189, petri.bockerman@labour.fi

Petri Böckermanin ja Mika Haapasen artikkeli ”More skilled, better paid: labour-market returns to postsecondary vocational education” on julkaistu vertaisarvioidun Oxford Economic Papers -lehden uusimmassa numerossa (2/2018). Christopher Jepsenin (University College Dublin) kanssa tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa alempien ammattikorkeakoulu (AMK) -opintojen taloudellisia tuottoja Suomessa.

Tutkimus on toteutettu osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa hanketta ”Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)”. WIP-konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana: www.stn-wip.fi.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: