Ajankohtaista

Tiedeakatemian jäseniksi neljä Jyväskylän professoria

Suomalainen Tiedeakatemia kutsuu vuosittain jäsenikseen ansioituneita, tieteellisesti korkeatasoisia ja yleisesti arvostettuja tieteentekijöitä. Jäsenyys on merkittävä saavutus tutkijan uralla ja se on elinikäinen.

Huhtikuun vuosikokouksessaan tiedeakatemia valitsi uudet jäsenet. Heidän joukossaan on neljä Jyväskylän yliopiston tutkijaa: fysiikan professori Paul Greenlees, kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen, soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen ja vertailevan liiketoimintahistorian professori Jari Ojala.

Professori Paul Greenlees tutkii raskaiden ja superraskaiden alkuaineiden rakennetta, käyttäytymistä ja stabiilisuutta. Hän on toiminut fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa lähes kaksikymmentä vuotta ja ollut vahvasti kehittämässä kokeellisen ydinfysiikan tutkimusta ja opetusta. Hänet nimitettiin kiihdytinlaboratorion johtajaksi vuoden 2018 alusta.

Greenlees on johtanut Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n tutkimusprojektia. Hän oli yksi ryhmänjohtajista kahdessa kiihdytinlaboratorion huippuyksikössä vuosina 2006–2011 ja 2012–2017. Greenlees on julkaissut runsaasti artikkeleita arvostetuissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa.

 

Professori Marja-Kristiina Lerkkanen on tutkinut monipuolisesti oppimisen, opettamisen ja ohjauksen prosesseja sekä niiden välisiä yhteyksiä lasten ja nuorten oppimisessa. Tunnetuimmat hankkeet ovat Suomen Akatemian rahoittama laaja Alkuportaat -seurantatutkimus (2006–2017), jossa on tutkittu opetuksen laadun yhteyttä oppimiseen ja motivaatioon koulu- ja kotiympäristössä ja EU:n rahoittama varhaiskasvatuksen laadun CARE-hanke.

Lerkkanen on Suomen Akatemian rahoittaman Oppimisen ja opetuksen monitieteisen tutkimuksen profilointihankkeen johtaja. Sen toiminnassa on mukana kymmeniä professoreita ja tutkijoita kasvatustieteen, opettajakoulutuksen, erityispedagogiikan, psykologian ja kognitiivisen neurotieteen aloilta Jyväskylän yliopistosta. Hän on myös opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksesta vastaava varajohtaja ja vieraileva professori Stavangerin yliopistossa Norjassa (Visiting Professor in Educational Psychology).

 

Professori Mikko Mönkkönen on suuntautunut luonnonsuojelubiologiaan. Erityisesti hän on kiinnostunut tutkimaan pohjoisia havumetsiä ja on pyrkinyt löytämään keinoja sovittaa lisääntyvä metsien luonnonvarojen käyttö yhteen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen kanssa.

Mönkkösellä on laaja kansainvälinen tutkijaverkosto ja hän on työskennellyt Kanadan luonnonvarakeskuksessa ja Ranskan kansallisessa ekologian tutkimuskeskuksessa. Hänellä on laajasti tieteellisiä asiantuntijatehtäviä mm. ympäristöhallinnon ja ministeriöiden työryhmissä. Hän on toiminut professorina Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2005 alkaen. Hänet nimitettiin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021.

 

 

Professori Jari Ojala on erikoistunut vertailevaan talous- ja liiketoimintahistoriaan. Hän johtaa parhaillaan Suomen varhaista talouskasvua mallintavaa tutkimusprojektia. Hänellä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto ja hän on muun muassa toiminut kahden alansa johtavan pohjoismaisen tiedelehden päätoimittajana. Ojala on "Yhteiskunnan historia" -huippututkimusyksikön jäsen. Hän on viime aikoina tutkinut etenkin metsäteollisuuden pitkän aikavälin globaaleja muutoksia sekä merenkulun taloushistoriaa.

Ojala on yksi monitieteisen kriisitutkimuksen profilointialueen johtajista. Hän on lisäksi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani.

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu kaikki tieteenalat kokoava akatemia, jonka tehtävä on edistää tieteellistä tutkimusta. Tiedeakatemia järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, myöntää apurahoja ja palkintoja, tekee aloitteita tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä ja kustantaa tieteellisiä julkaisuja.

Lisätietoa:

Paul Greenlees, +358408054069, paul.greenlees@jyu.fi
Marja-Kristiina Lerkkanen, +358408053347, marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi
Mikko Mönkkönen, +358504413682, mikko.monkkonen@jyu.fi
Jari Ojala, +358400247387, jari.ojala@jyu.fi

Suomalainen Tiedeakatemia: http://acadsci.fi/suomalainen-tiedeakatemia/jasenet/uudet-jaesenet.html

kuuluu seuraaviin kategorioihin: