Ajankohtaista

Yhteiskunta muuttuu — muuttuuko matematiikan opetus?

Norssi_RoosSusanne_oppitunti_011netti.jpg
Havainnollista matematiikkaa Jyväskylän normaalikoulun alakoulussa. Kuvaaja Petteri Kivimäki

Syksyllä käynnistyy uusi verkossa toteutettava Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelma. Eri asteiden opettajille suunnatun ohjelman tavoitteena on kehittää matemaattisten aineiden opetustapoja varhaiskasvatuksesta lukioon. Koulutusohjelma on perustettu vastaamaan yhteiskunnassa ja työelämässä kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin.

Teknologiateollisuus ry:n tuoreen raportin mukaan suomalaiset teknologiayritykset kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita matemaattisten alojen osaajien rekrytoinnissa, kun alan opiskelijoita on merkittävästi vähemmän kuin avautuvia työpaikkoja. Tarvittavan osaamisen taso nousee ja työntekijöiltä vaaditaan myös entistä parempaa kykyä uudistaa osaamistaan koko työuran aikana.

Myös yleisemmin yhteiskunnan ja työelämän muutos edellyttää uudenlaista osaamista.

– Tulevaisuuden osaamisessa korostuu yleisten taitojen lisäksi joustavien matemaattisten taitojen, erityisesti määrällisten ja avaruudellisten suhteiden ymmärtämisen, algebrallisen ajattelun ja matemaattisen mallittamisen merkitys sekä ongelmaratkaisutaito. Matematiikan kouluopetuksen osalta tämä tarkoittaa siirtymistä laskurutiineiden korostamisesta kohti käsitteellistä ymmärrystä ja joustavaa menetelmäosaamista, professori Erno Lehtinen kuvaa.

Kasvava huoli osaamisesta

Viimeaikainen matematiikan oppimisen tutkimus on syventänyt ymmärrystä lukukäsitteen pitkän aikavälin kehityksestä, lukukäsityksen laajennuksien haasteista ja niiden merkityksestä yleisemmin matemaattisten taitojen kehitykselle. Tutkimus on myös tuonut esiin aiempaa täsmällisempää tietoa algebrallisen ajattelun kehittymisestä. Joustavaa ja erilaisiin tilanteisiin mukautuvaa matemaattista ajattelua on mahdollista kehittää jo varhaiskasvatuksessa ja sitä voidaan tukea läpi myöhempien kouluvuosien.

Kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat suomalaisten oppilaiden huolestuttavan kehityksen, joka näkyy matemaattisen suoritustason laskuna, erojen kasvuna sekä matematiikkamotivaation heikkenemisenä. Perinteinen varhaiskasvatus ja kouluopetus eivät riittävästi tue joustavien matemaattisten taitojen muodostumista, ja vielä ylioppilastutkinnon vastauksista näkyy, että opiskelijat eivät lukiota päätettäessäkään ole matemaattisesti erityisen joustavia. Toisaalta puute näkyy myös vaikeutena soveltaa koulussa opittuja taitoja arjessa.

Opettajien täydennyskoulutusohjelma käynnistyy syksyllä

Millainen on oppilaan joustavan matemaattisen ajattelun kehityskaari varhaiskasvatuksesta lukioon? Miten varhaiskasvatuksessa tai opettajana voi tunnistaa ja tukea joustavaa matemaattista ajattelua?

Joustavaan matematiikkaan on laaja, verkossa toteutettava täydennyskoulutusohjelma (15 op), joka on suunnattu varhaiskasvattajille ja opettajille varhaiskasvatuksesta lukioon. Sen tavoitteena on antaa opettajille yleisiä eväitä ja konkreettisia välineitä joustavan matematiikan opettamiseen.

Uuden täydennyskoulutusohjelman koulutuksissa yhdistyy joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä tutkimusyhteistyössä suomalaisten opettajien ja varhaiskasvattajien kanssa kehitetyt menetelmät (mm. tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät).

Täydennyskoulutusohjelman ensimmäinen osa ”Kohti joustavaa matemaattista ajattelua” (3 op) toteutetaan syyslukukaudella 2018. Sen tuottavat yhteistyössä Turun yliopisto, Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto ja se on Opetushallituksen rahoittama.  

Lisätietoja koulutusohjelmasta ja ilmoittautuminen: http://www.flexibility.fi/

Lisätietoja:

Professori Erno Lehtinen, Turun yliopisto, erno.lehtinen@utu.fi, puh. 040 511 7965 (Tulevaisuuden matematiikan osaamisen tutkimuksesta)

Apulaisprofessori Minna Hannula-Sormunen, Turun yliopisto, minna.hannula-sormunen@utu.fi, puh.050 337 8740 (Matemaattiset taidot varhaiskasvatuksessa)

Koulutuspäällikkö Heli Trapp, Turun yliopiston Brahea-keskus, heli.trapp@utu.fi, puh. 040 508 3964. (Täydennyskoulutuksen toteutuksesta)

Väitöskirjatutkija Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto. dimitri.tuomela@oulu.fi, puh. 040 581 1384

Yliopiston lehtori, dosentti Markus Hähkiöniemi, Jyväskylän yliopisto, markus.hahkioniemi@jyu.fi, puh. 040 805 3327

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,