Jyväskylän yliopisto

Uusien professoreiden juhlaluennot 10.5.2017

Uudet professorit esittäytyvät juhlaluennoilla keskiviikkona 10.5.2017 klo 12Juhlaluennot pidetään Agoran Martti Ahtisaari -salissa. Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

Luentojen jälkeen on kahvitarjoilu Agoran aulassa.

Uusien professoreiden esittelyt 

Tilaisuuden ohjelma:

vararehtori Helena Rasku-Puttonen avaa tilaisuuden

  • filosofian professori Jari Kaukua: Miksi filosofian historiaa?
  • suomen kielen professori Minna Suni: Miten suomen kieltä opitaan?
  • kemian professori Karoliina Honkala: Katalyysiä tietokoneella

Juhlaluennot ovat nähtävissä yliopiston Moniviestimessä.


Lisätietoja

viestintäpäällikkö Liisa Harjula
liisa.harjula@jyu.fi
+358408054403

 

Uusien professoreiden esittelyt

Jari Kaukua

Jari Kaukua

Miksi filosofian historiaa pitäisi tutkia ja opettaa? Ennen kuin tähän kysymykseen voidaan vastata, tulee selvittää, miten filosofian historia eroaa yhtäältä filosofiasta ja toisaalta aatehistoriasta. 

- Filosofian historian filosofinen tutkimus on osatekijöihinsä palautumaton yhdistelmä systemaattista ja historiallista analyysia. Tällaisen menetelmän avulla voidaan nostaa esiin historiallisia kehityskulkuja, jotka muuten jäisivät huomaamatta tai ymmärtämättä, Kaukua esittää.

Vaikka filosofian historian kysymykset ovat usein luonteeltaan varsin abstrakteja, voi tutkimuksella olla myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Esimerkiksi tuore islamilaisen filosofian ja teologian historian perustutkimus on kyseenalaistanut perinteisen käsityksen muslimiteologien kielteisestä suhtautumisesta kriittiseen järjenkäyttöön, filosofiaan ja tieteelliseen ajatteluun. Tarkempi analyysi osoittaa, että teologien filosofiakritiikki on luonteeltaan filosofista ja pikemminkin avaa kuin sulkee ajattelun mahdollisuuksia. Tarkka historiallissystemaattinen tutkimus kyseenalaistaa islamia koskevia tarkoitushakuisia yleistyksiä ja vahvistaa avoimen yhteiskunnan eri ryhmien välistä yhteisymmärrystä.

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on kutsunut filosofian professorin tehtävään YTT Jari Kaukuan 1.1.2017 alkaen. Professuuri on sijoitettu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. 

Jari Kaukua on syntynyt Jyväskylässä vuonna 1975. Hän valmistui Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2001 ja yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 2007. Hän on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa erilaisissa tehtävissä vuodesta 2002 alkaen, vuodesta 2013 akatemiatutkijan toimessa. Tänä aikana hän on tehnyt tutkijavierailuita Kanadaan, Iso-Britanniaan ja Ruotsiin.

Kaukua on kansainvälisesti tunnustettu filosofian historian, erityisesti keskiajan arabiankielisen perinteen tutkija. Hän on julkaissut lukuisia kansainvälisiä artikkeleita mielenfilosofian, metafysiikan ja tietoteorian historiasta sekä filosofian historian metodologiasta. Hänen toistaiseksi tärkein julkaisunsa on monografia Self-Awareness in Islamic Philosophy (CUP, 2015).

Parhaillaan Kaukua tutkii ns. jälkiklassisen islamilaisen filosofian ja teologian piirissä käytyjä tieto- ja tieteenteoreettisia debatteja. Hän johtaa Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaa, syksyllä 2016 käynnistynyttä viisivuotista hanketta, joka keskittyy näihin kysymyksiin.

Minna Suni

Minna Suni

Jyväskylän yliopisto on ollut edelläkävijänä maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tutkimuksessa eli suomi toisena kielenä -alalla.  Tämän alan voi nähdä kiinteänä osana soveltavaa kielentutkimusta, joka on noussut yhdeksi yliopiston vahvuusalueista.

- Toisin kuin usein kuulee väitettävän, suomi ei ole ”maailman vaikein kieli”, vaan kieli, joka on opittavissa siinä missä muutkin. Suomen kielen oppiminen ei ole vain yksilön oma kognitiivinen ponnistus, vaan vuorovaikutuksellinen prosessi, jonka etenemiseen ympäröivällä kieliyhteisöllä ja sen yksittäisillä jäsenillä – tavallisilla suomenpuhujilla – on merkittävä vaikutus, Suni korostaa.

Kielikoulutus voi lisäksi tukea ja nopeuttaa oppimista olennaisesti, ja suomea opetetaankin toisena kielenä paitsi kotoutumiskoulutuksessa myös kaikilla koulutusasteilla peruskoulusta korkeakouluihin. Viimeaikaisissa tutkimushankkeissa on osoitettu, että työelämä on aikuisille maahanmuuttajille erityisen tärkeä ja otollinen kielenoppimisympäristö: juuri töissä, työtoverien tuella, on luontevinta ottaa haltuun alakohtaiset kielelliset käytänteet. Suomen kieli ei ylipäänsä ole vain valtaväestön omaisuutta, vaan sen käyttäjäkunta on erittäin monikielistä.

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on ottanut suomen kielen professorin tehtävään FT, dosentti Minna Sunin 1.1.2017 alkaen. Professuuri on sijoitettu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kielten ja viestinnän laitokseen. 

Minna Suni valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1991 soveltava kielitiede pääaineenaan. Jatko-opintonsa hän teki Jyväskylän yliopistossa suomen kielen alalta valmistuen lisensiaatiksi vuonna 1996 ja tohtoriksi vuonna 2008. Hän on  yöskennellyt suomi toisena ja vieraana kielenä alan tutkimus- ja opetustehtävissä Jyväskylän yliopiston eri yksiköissä vuodesta 1989 alkaen ja vuoden myös vierailevana professorina Budapestin ELTE-yliopistossa Unkarissa. Helsingin yliopiston dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 2012.

Minna Sunin tutkimustyö keskittyy suomen kielen oppimiseen ja käyttöön toisena kielenä, ja hänen julkaisuissaan ovat esillä myös monikielisyyden, kielipolitiikan ja kielikoulutuspolitiikan näkökulmat. Hänen viimeaikaiset hankkeensa ovat liittyneet työelämän kielitaitokysymyksiin ja aikuisten maahanmuuttajien lukutaito-opetukseen. Hän on osallistunut tiiviisti kansainvälisten tutkimus- ja asiantuntijaverkostojen toimintaan sekä tehnyt useita opetus- ja tutkimusvierailuja ulkomaille. Lisäksi hänellä on erilaisia tutkimusalaansa liittyviä vastuu- tai asiantuntijatehtäviä julkisyhteisöissä ja tieteellisissä seuroissa.

Karoliina Honkala

Karoliina Honkala

Katalyytti on apuaine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota, mutta ei kulu siinä itse. On useita reaktioita, jotka tapahtuvat hyvin hitaasti ilman katalyyttiä. Sen vuoksi katalyyteillä on keskeinen rooli teollisuudessa ja arviolta 90 % kemianteollisuuden tuotteista valmistetaan katalyyttisesti.

Teoreettisten menetelmien ja tietotekniikan kehitys viimeisen 20 vuoden aikana on mahdollistanut katalyyttisten reaktioiden yksityiskohtaisen kuvaamisen atomitasolla riittävän tarkasti, niin että saadut tulokset ovat yhtäpitäviä kokeellisten tulosten kanssa. Keskeisiä avoimia kysymyksiä, joihin laskennan keinoin haetaan vastausta, ovat kuinka kemiallinen reaktio tapahtuu katalyytin pinnalla ja miksi katalyyttinen aktiivisuus vaihtelee materiaalista toiseen.

- Kiertotalous ja biomassapohjaisten raaka-ainevarantojen hyödyntäminen vaativat uudenlaista katalyysikemiaa ja katalyyttimateriaaleja, joita meillä ei vielä ole. Laskennallisella tutkimuksella voi olla keskeinen rooli tässä murroksessa, koska se mahdollistaa reaktioiden ja materiaalien nopean seulonnan, joka luo pohjan suunnitella aktiivisia katalyyttimateriaaleja halutunlaisilla ominaisuuksilla, Honkala ehdottaa.

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on ottanut kemian professorin (laskennallinen nanokatalyysitutkimus) tehtävään FT, dosentti Karoliina Honkalan 1.4.2017 alkaen. Professuuri on sijoitettu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitokseen.

Karoliina Honkala on syntynyt 1973 Kuusamossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Sotkamon lukiosta vuonna 1992. Honkala on valmistunut Oulun yliopistosta teoreettisen fysiikan maisteriksi 1996 ja fysikaalisen kemian tohtoriksi 2001. Vuosina 2002-2004 hän työskenteli apulaisprofessorina Tanskan Teknillisessä yliopistossa. Jyväskylässä Honkala on työskennellyt vuodesta 2005 alkaen Suomen akatemian tutkijatohtorina, akatemiatutkijana ja yliopistotutkijana. Vuonna 2006 hänet nimitettiin Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian dosentiksi.

Honkalan tieteellinen julkaisutoiminta käsittää yli 70 vertaisarvioitua kansainvälistä julkaisua useissa korkeatasoisissa julkaisusarjoissa kuten Science, Nature Materials ja Surface Science Reports. Vuonna 2015 hän sai Pohjoismaisen katalyysiseuran Berzelius-palkinnon. Honkala on Suomen katalyysiseuran varapuheenjohtaja sekä Suomen edustaja European Federation of Catalysis -neuvostossa.

Honkalan tutkimus keskittyy ymmärtämään laskennallisesti mitkä tekijät vaikuttavat katalyyttien aktiivisuuteen ja valikoituvuuteen erilasilla kemiallisella reaktiolla. Tämä tieto on keskeistä, kun etsitään taloudellisempia ja tehokkaampia katalyyttejä teollisuuden ja kuluttajien tarpeisiin sekä kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin.