Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kypsyysnäyte

 

Mikä kypsyysnäyte on?

Kypsyysnäyte eli maturiteetti on esseetyyppinen kirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja oman alansa hallinnan. Se kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, kummalla kielellä opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Jos opiskelijalla ei ole riittävää suomen tai ruotsin taitoa, hän voi käyttää muuta kieltä. Tällöin on kuitenkin ehtona, että sisällöntarkastaja pystyy lukemaan kyseistä kieltä ja että myös kieliasu voidaan tarkastaa. Vieraalla kielellä suorittamisesta on sovittava erikseen laitoksen tai oppiaineen kanssa. Lukivaikeus tai muu vastaava rajoite otetaan huomioon kypsyysnäytteen suoritusjärjestelyissä ja kielentarkastuksessa. Tätä varten opiskelijan on toimitettava laitokselle todistus rajoitteestaan.

Kypsyysnäyte kuuluu pakollisiin kandidaatin- ja maisterintutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin (tutkintoasetus 794/2004). Se suoritetaan erikseen kandidaatin- ja maisterintutkintoa varten. Maisterintutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella pro gradu –tutkielman tiivistelmä. Kypsyysnäyte pohjautuu pääaineen tutkielmaan. Kypsyysnäytekirjoitelman aiheet antaa oppiaineen edustaja – normaalisti opinnäytetyön ohjaaja. Kypsyysnäytteestä ei saa erikseen opintopisteitä.

Milloin kypsyysnäyte suoritetaan?

Kypsyysnäyte suoritetaan kandidaatin- ja maisterinopintojen loppuvaiheessa, kun tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu –työ) on jätetty arvioitavaksi. Se kirjoitetaan pääsääntöisesti laitoksen yleisenä tenttipäivänä. Kirjoitelman laadintaan on aikaa neljä tuntia. Erityistapauksissa kirjoittajalle voidaan antaa lisäaikaa.

Miten kypsyysnäytteen ilmoittaudutaan?

Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Tenttitilaisuudessa täytetään myös kypsyysnäytelomake. Tehtäväkuoressa on lisäksi mukana ohjeet maturiteetin kirjoittamista varten.

Miten kypsyysnäyte arvioidaan?

Maturiteetin arvioijia on kandidaattivaiheessa kaksi: sisällön osalta oppiaineen edustaja (yleensä opinnäytetyön ohjaaja) ja kieliasun osalta yliopiston kielikeskuksen kielentarkastaja. Maisterivaiheessa kypsyysnäytteen (pro gradu –tutkielman tiivistelmän) arvioi oppiaineen edustaja (yleensä opinnäytetyön ohjaaja). Kypsyysnäytteen kieliasua ei maisterivaiheessa tarkisteta, jos se on tarkistettu kandidaattivaiheessa. Kypsyysnäyte arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Sekä sisällön että kieliasun pitää olla hyväksyttyjä. Kielen arviointikriteerejä on selvitetty erillisessä kielikeskuksen ohjeessa.

Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelija saa tarkastajilta seikkaperäisen palautteen kirjoitelmastaan. Kypsyysnäytteen voi suorittaa uudestaan laitoksen yleisenä tenttipäivänä tai muussa sovitussa tenttitilaisuudessa.

Miten saa tietää kypsyysnäytteen tuloksen?

Hyväksytty suoritus kirjataan opintorekisteriin laitoksen toimistosta. Samalla opiskelijalle lähetetään kypsyysnäytelomake, johon on kirjattu palautetta kirjoitelmasta.