Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Luonnontieteiden kandidaatti, Biologian opettajakoulutus 180 op

Biologian opettajan koulutuksen kandidaattivaiheen tulisi sisältää seuraavat opinnot:

Biologian pääaineopinnot, 82 op

Biologian perusopinnot, 25op

BIOP101     Biokemian, solubiologian ja molekyylibiologian perusteet         6

BIOP102     Eliökunnan rakenne ja monimuotoisuus                                   9

BIOP103     Ekologian ja evoluution perusteet                                            4

BIOP104     Limnologian perusteet                                                              3

YMPP105   Ympäristönsuojelun perusteet                                                  3

Biologian perusopinnot antavat perustiedot lähes koko biologian alalta ja ne ovat tärkeä perusta aineopinnoille. Biologian perusopinnot suoritetaan yleensä ensimmäisenä opiskeluvuotena, koska vasta perusopintojen jälkeen on järkevää osallistua vaativimmille jaksoille aineopinnoissa.

 

Biologian aineopinnot, 57 op

BIOA110     Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet                                           3

BIOA112     Ihmisen fysiologia                                                                      5

BIOA120     Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi                                            2

BIOA121     Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi                             1

BIOA122     Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi                                  1

BIOA123     Ekologian opetuksen kurssi                                                       5

BIOA126     Solu- ja molekyylibiologian ja biokemian laboratoriotyökurssi           3

EKOA101   Ekologia                                                                                 5

EKOA501   Genetiikan perusteet                                                                4

SMBA101   Solubiologian luennot                                                               6

SMBA301   Molekyylibiologian perusteet                                                     2

WETA101   Lakes in the landscape                                                             3

BIOA901     Kandidaattitutkielma                                                                7

BIOA902     Kypsyysnäyte                                                                        -

BIOA910     Kandidaattiseminaari (tutkielman aihepiiristä)                                 3

Valinnaisia ympäristötieteen opintoja                                                            5     
Valinnaisia opintoja                                                                                       2

Aineopintojen opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti vuosittain ja ne on aikataulutettu siten, että ne olisi mahdollista suorittaa mahdollisimman loogisessa järjestyksessä toisen opiskeluvuoden alusta alkaen. Huomaa kuitenkin, että osa kursseista on kuitenkin järkevä käydä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jos niille vain on aikaa, katso ohjeellinen aikataulutus alla. Jos olet suorittanut biologian perusopinnot jo ennen yliopistoon siirtymistäsi esim. avoimessa yliopistossa, kannattaa Sinun heti lukuvuoden alkaessa suunnitella opintonsa niin, että kandidaattiopintojen toisen vuoden opinnot tulevat suoritetuksi mahdollisimman hyvin ajallaan.

Kandidaattitutkielma (Luk-työ) on pienimuotoiseen oman aineistoon (näytteenotto tai koe) tai kirjallisuuteen perustuva opinnäytetyö, jossa käytännössä harjoitellaan oman tutkimustyön tekemistä ohjaajan tukemana. Tutkielman voi tehdä myös parityönä ja siinä noudatetaan tieteellisessä toiminnassa yleisesti hyväksyttyjä tiedon keruun ja käsittelyn menetelmiä. Näitä aihepiirejä käsitellään mm. kandidaattiseminaarin BIOA910 yhteydessä sekä tieteen etiikan kurssilla BIOP201. Koska kokeellisen tutkimuksen lopullinen tarkka ajoittaminen on vaikeaa (riippuu mm. säästä) ja taustamateriaalin etsiminen vie aikaa, varaa riittävästi aikaa sekä aineiston hankintaan että kandidaattityön kirjoittamiseen.

Ennen kandidaattitutkielman aloittamista osallistutaan kandidaattiseminaariin, jossa laaditaan kirjallinen seminaarityö ja tutkimussuunnitelma sekä pidetään näiden pohjalta suullinen esitelmä. Näissä perehdytään tutkielman aiheeseen ja valmistaudutaan tutkielman tekemiseen. Kun kandidaattitutkielma on jätetty tarkastettavaksi, kirjoitetaan kypsyysnäyte (BIOA902), jossa opiskelija osoittaa kirjallisesti perehtyneisyytensä tutkielman aihepiiriin sekä äidinkielen taitonsa valvotussa koetilanteessa. Kypsyysnäyte on loogisesti jäsennelty essee ja tyyliltään tieteellistä tekstiä. Kypsyysnäytteen suoritusajankohdasta opiskelija sopii tutkielmansa ohjaajan kanssa. Suositeltavaa on, että kypsyysnäyte kirjoitetaan mahdollisemman pian tutkielman valmistumisen jälkeen.

 

Sivuaine I, Luonnontieteen perusteet ja menetelmät, 25op

 BIOP201    Tieteen etiikka                                                                             1

 ITKP101     Tietokone ja tietoverkot työvälineenä                                              3

 KEMP111   Kemian perusteet 1                                                                        5

 KEMP114   Kemian perusteet 4                                                                      6

 TILP250    Tilastotieteen peruskurssi I                                                             4

 TILP260   Tilastotieteen peruskurssi II                                                       5

Sivuaine I on Biologian opettajaopintojen pakollinen sivuaine, jonka tarkoituksena on tukea pääaineen ilmiöiden ja luonnontieteellisen tutkimuksen ymmärtämistä. Suositeltavaa on, että tämän sivuaineen opintoja suoritetaan mahdollisimman paljon jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jolloin myös aikataulujen yhteensovittaminen on helpompaa. Jos opiskelet suositusten mukaisesti kemiasta perus- ja aineopintojen kokonaisuudet, voit valita KEMP101:n ja 105:n tilalle muita menetelmäopintoja. Voit tässä tapauksessa myös jättää tämän sivuaine I:n kokonaisuuden suorittamatta, kunhan huolehdit, että kokonaisuuteen sisältyvät muut jaksot tulevat suoritetuiksi. Tässä tapauksessa sisällytät nämä jaksot (tilastotieteen yms.) valinnaisiin opintoihin.

 

Sivuaine II, Pedagogiset perusopinnot, 25 op

KTKP1110   Johdatustieteen filosofiset ja historialliset per.                                5

KTKP102    Kasvatustieteen psykologiset perusteet                                           5

 KTKP103    Kasvatustieteen sosiologiset perusteet                                           5

OPEP411   Kasvun ja oppimisen ohjaaminen                                                      5

OPEP510   Orientoiva ohjattu harjoittelu                                                          5

Biologian aineenopettajankoulutukseen opintojen alussa suoravalitut opiskelijat suorittavat pedagogiset opinnot Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) aikataulujen mukaan. Näistä saa ohjeita suoraan OKL:sta ja Biologian lehtorilta. Opinnot käynnistyvät tiedotustilaisuudella, jossa tulee olla läsnä. KTKP-kurssit suoritetaan 1. opiskeluvuoden aikana ja OPEP-kurssit 2. opiskeluvuoden keväällä. Muut kuin suoravalitut opiskelijat suorittavat KTKP-kurssit ennen hakemistaan pedagogisiin opintoihin. Hakeminen on mahdollista kun em. kasvatustieteen peruskurssit ja vähintään 50 op biologian alan opintoja on suoritettuna. OPEP-kurssit voidaan tässä tapauksessa suorittaa vasta, kun on tullut hyväksytyksi OKL:n haussa. Haku ajoittuu vuosittain tammikuulle.

 

Kieli- ja viestintäopinnot, 6 op

 Viestintäkurssi                                                                                                           2op

 Toinen kotimainen kieli                                                                                            2op

 1. vieras kieli                                                                                                             2op

Kieli- ja viestintäopinnot järjestää yliopiston Kielikeskus, jonka sivuilta löytyy tietoa opetuksesta ja kurssien valinnasta (”kielikompassi”). Kieliopintoihin kannattaa pyrkiä jo opintojen alkuvaiheessa, mutta kursseille pääseminen voi olla alkuvaiheessa vaikeaa (valinta opintojen aloitusvuoden mukaan). Minimivaatimuksien lisäksi Sinun kannattaa sisällyttää kandidaattiopintoihisi jaksoja, jotka tukevat tehokasta opiskelua ja parantavat työelämätaitoja.

 

 BIOP900 HOPS, 1 op

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen keskeisin tavoite on tehdä opinnoistasi suunnitelmallisia ja perusteltuja, ja se HOPS tehdään Korpin eHOPS–järjestelmässä. Tärkeää on pohtia omia kiinnostuksen kohteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kun ensin hahmottelet kandidaattiopintojesi pääpiirteet (mm. sivuaineiden valinta) ja opintojesi aikataulut yksinkertaisesti vaikkapa paperille, on helpompi lähteä täyttämään eHOPSia tarkemmin. HOPS-ohjaajasi neuvoo opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa ja myös hyväksyy HOPSin. Huomaa, että suunnitelmien muuttuessa kannattaa muuttaa myös eHOPS ja hyväksyttää se uudelleen HOPS-ohjaajalla.


Sivuaine III, toinen opetettava aine tai muu sivuaine, 35 tai 60 op

 Opetustyössä tulet tarvitsemaan ensimmäisen opetettavan aineen (pääaineen) lisäksi myös toisen opetettavan aineen. Tämän voit valita oman suunnitelman ja kiinnostuksen pohjalta. Suositeltavia aineita ovat esim. kemia ja muut tiedekunnan kouluissa opetettavat aineet. Jos suoritat tämän sivuaineen 60 op:n laajuisena jo kandidaatintutkinnossa, korvaa se Sivuaine I:n. Siinä tapauksessa Sivuaine I sisällytetään maisterintutkintoon. Huomaa, että 35 op on enemmän kuin aineen perusopintokokonaisuus. Voit sisällyttää tutkintoon Sivuaine III:n 25 op:n laajuisena. Tällöin Sinun tulee tehdä 10 op lisää valinnaisia opintoja.

 

Valinnaisia opintoja, 6 op

Voit sisällyttää kandidaatintutkintoosi aiemmin mainittujen opintojen lisäksi muitakin pää- tai sivuaineen opintoja tai muita yksittäisiä pääaineen opiskelua tukevia opintojaksoja. Huomaa kuitenkin, että jos aloitat kandidaattivaiheessa sivuaineen aineopintoja, etkä sisällytä näitä aineopintoja kokonaisuutena kandidaatin tutkintoosi, kannattaa nämä sivuaineen opinnot jättää pois kandidaatin tutkinnosta. Aiempaan tutkintoon sisältyviä opintoja ei voi maisteritutkinnossa sisällyttää ko. aineiden kokonaisuuksiin. Kandidaatintutkinto kannattaa siten mitoittaa varsin tarkasti 180 op:n laajuiseksi.

 

Esimerkkiaikataulu Biologian opettajankoulutuksen kandidaattiopintoihin:

(Aikataulu sisältää vain pakolliset opintojaksot ja on täysin ohjeellinen)


1. syyslukukausi: BIOP101, BIOP102, BIOP201, BIOP900, KEMP111, ITKP101, KTKP110 (30 op)

1. kevätlukukausi: BIOP103, BIOP104, BIOA121, BIOA122, KEMP114, YMPP105, KTKP102, KTKP103 (29 op)

1. kesälukukausi: BIOA120

2. syyslukukausi: EKOA101, EKOA501, TILP250, TILP260 (20 op)

2. kevätlukukausi: BIOA110, BIOA112, SMBA101, OPEP411, OPEP510 (24 op)

2. kesälukukausi: BIOA123

3. syyslukukausi: BIOA123, SMBA301, WETA101 (n. 11 op)

3. kevätlukukausi: BIOA123, BIOA910, BIOA910, BIOA902, BIOA126 (n. 14 op)


Opintopisteitä:

1. vuosi: 59

2. vuosi: 44

3. vuosi: 25

∑ 128,

Lisäksi tarvitaan vähintään 52 op itse valittavia opintojaksoja painottuen toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle (ja lisäksi jo mahdollisia maisterintutkintoon sisällytettäviä kursseja).