Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ecology2

Ekologia on tiede - ei mielipide.

Ekologia ja evoluutiobiologia

Ekologian ja evoluutiobiologian osaston tutkimus on suuntautunut ekologiaan ja evoluutiogenetiikkaan. Tutkimusalojen välillä on runsaasti yhteistyötä. Osaston aktiivinen, kansainvälinen ja korkeatasoinen tutkimus näkyy valmistuvien tohtorien runsautena. Osastolla toimii myös biologisten vuorovaikutusten tuktkimuksen huippuyksikkö.

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkimus on laaja-alaista: tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Vahvoja tutkimusalueita ovat seksuaalisen ja aposemaattisen signaloinnin evoluutio, käyttäytymisekologia ja elinkiertojen evoluutioekologia. Osastolla on myös vahva maaperäekologisen tutkimuksen perinne. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain, mistä hyvänä esimerkkinä ovat luonnonsuojelubiologiaan, luonnon monimuotoisuuteen, metsänkäsittelyyn ja ennallistamiseen liittyvät tutkimushankkeet.

Evoluutiogenetiikassa korostuu populaatio- ja molekyyligeneettisten tekniikoiden ja ekologisen tutkimuksen yhdistäminen. Populaatiogeneettisten menetelmien avulla selvitetään, kuinka lajit tai saman lajin populaatiot ovat sopeutuneet elämään erilaisissa olosuhteissa, milloin ne ovat eriytyneet toisistaan ja paljonko niiden välille on kertynyt geneettisiä eroja sattuman ja sopeutumisen johdosta. Molekyyligeneettiset menetelmät, kuten geenien sekvensointi ja mikrosirutekniikka, auttavat jäljittämään geenien rakenteessa ja toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Evolutiivisella genetiikalla on perinteisesti ollut vahvat yhteydet myös soveltavaan tutkimukseen, kuten kasvi- ja eläinjalostukseen sekä luonnonsuojelubiologiaan.

Osastolla tehtävään tutkimukseen voi tutustua tarkemmin huippututkimusyksikön ja yksittäisten tutkijoiden kotisivujen kautta. Merkittävä osa osaston tutkimustoiminnasta tapahtuu Konneveden tutkimusasemalla.