Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Luonnonvarat ja ympäristö

Osaston tutkimuksen ja opetuksen vahvuusaloina ovat ihmistoiminnan vaikutukset luontoon, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ihmistoiminnan aiheuttamien ympäristömuutosten vaikutukset. Osaston toiminnassa yhdistyvät maa- ja vesiekosysteemitutkimus sekä metsien, vesien ja valuma-alueiden luonnonvarojen suojelu ja käyttö. Tavoitteena on kehittää tutkimusta ja opetusta järvien ja niiden valuma-alueiden muodostamissa kokonaisuuksissa luonnonvarojen käytön ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi. Tutkimusta tehdään muun muassa ympäristömuutosten, kemikaalien ympäristövaikutusten, riskiarvioinnin, biogeokemiallisten kiertojen, kalatalouden, limnologian, vesihuollon, geoinformatiikan ja suojelubiologian aihepiireissä.

Osastolle otetaan vuosittain 35 opiskelijaa suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa luonnonvarojen ja ympäristön kandidaattiohjelmassa (LuK-tutkinto, 3 vuotta, 180 op). LuK-tutkinnon jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan valitsemassaan maisteriohjelmassa (2 vuotta, 120 op). Maisteriopintoihin voi hakea myös muun korkeakoulukoulututkinnon pohjalta. Luonnonvarat ja ympäristö -osaston LuK-tutkinnon suorittaneet valitsevat maisterivaiheen pääaineekseen pääsääntöisesti akvaattisten tieteiden (WET) tai ympäristötieteen (ENV) maisteriohjelman.

 

Jyväsjärvi nyt

Jyväsjärvi nyt

Työelämäyhteydet

Alumnisivut

Työharjoittelu

Keski-Suomen LUMA-keskus

LUMA KS