15.03.2019

DUO - Digitaalisen uudistamisen ohjausmalli

DUO-malli ohjaa kehittämistä ketterään suuntaan ja antaa toiminnalle kokonaisvaltaiset raamit sekä mahdollistaa aiempaa paremman läpinäkyvyyden.

Syksystä 2018 alkaen Digipalveluiden ohjelmistokehitystä aletaan viedä eteenpäin DUO-ohjausmallin mukaisesti, SAFe-viitekehystä (Scaled Agile Framework) mukaillen.

Tarkoituksena on lisätä toimintaa aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä ja rakenteista järjestelmällisyyttä. Mukaan otetaan vahvasti myös muut sidosryhmät.

Lisätietoja Minna Heikkilä, minna.e.heikkila@jyu.fi ja Rikupekka Oksanen, rioksane@jyu.fi

Ketterä kehitys vauhdittaa ja ohjaa tekemistä

SAFe-viitekehys perustaa oman filosofiansa kahteen merkittävään kehitysmalliin: Ketterään kehitykseen (Agile) ja Lean-ajatteluun.

Lean on tuttu mm. Toyotan toiminnan takaa: siinä pyritään minimoimaan hukkaa ja laittamaan asioita jonoon, ei rinnakkain.

Ketterässä kehityksessä hyväksytään suunnitelmien muuttuminen myöhäisessäkin vaiheessa sekä arvostetaan kommunikointia asiakkaan kanssa ja toimivaa lopputulosta ennen muuta. 

DUO:ssa tapahtuu

DUOn eteneminen, 3. kehitysinkrementti, 03/2019-05/2019

Alla näytetään reaaliaikainen tila (https://docs.kopla.jyu.fi/duo/) tähän kehitysinkrementtiin valituista ominaisuuksista (feature). Kaaviossa näkyvät myös korkean tason kehitysaihiot (epic). Ominaisuusden numeroa klikkaamalla näytetään sen alla olevat alitehtävät. Alla oleva data tulee Jira-projektinhallintatyökalusta. Sinne on pääsy asianomistajilla. Ohjausryhmien näkymä on koostettu teemaryhmittäin.

Tärkeimmät kehityskohteet

  • Sisu-opintotietojärjestelmän käyttööntoton edistäminen
  • Service Desk -käyttöönoton edistäminen (digipalvelut ja avoin)
  • Next Cloud -pilotin laajentaminen

Lisäksi kehityksen fokuksessa mm.

  • MyJYU -mobiilisovelluksen julkaisu
  • Avoimen yliopiston kurssitarjonta lukiolaisille  -ilmoittautumisjärjestely
  • Converis-julkaisuosion käyttöönotto
  • Kevään viranomaisraportointi ja tiedonsiirrot
  • Kotihakemistojen NAS-migraatio

Läpinäkyvyys DUO:n keskiössä

Yksi DUO:n keskeisistä periaatteista on tuoda kehittäminen aiempaa läpinäkyvämmäksi niin suunnitelmien, etenemisen kuin toteutumankin osalta. Kaikki kehittäminen sidotaan yliopiston strategian painopistealueisiin, ja kaikki yksittäiset kehityskohteet edistävät jotain osa-aluetta.

Toiminnan läpinäkyväksi tuomiseen käytetään MS Teams -alustaa, yliopiston verkkosivuja sekä Jira-projektinhallintatyökalua (asianomistajille ja kehittäjille). Läpinäkyvyys lisää toteuttajan ja tilaajan välistä luottamusta ja parantaa viestintää. Jira-ohjeet.

Toiminnan tila on helpoiten nähtävissä ns. DUO Dashboard -palvelussa: https://docs.kopla.jyu.fi/duo/

Kehitysinkrementit 3 kuukauden sykleissä

SAFe-viitekehyksen mukaisessa toiminnassa organsaation suunnittelu ja kehitys pilkotaan 3 kuukauden mittaisiin sykleihin, ns. kehitysinkrementteihin. Jyväskylän yliopistossa ensimmäinen uuden mallin mukainen inkrementti tapahtuu 09-11/2018 ja seuraava inkrementti 12/2018-02/2019 jne.

1. kehitysinkrementin suunnitelu pidettiin 30.-31.8.2018 digipalveluiden ja sidosryhmien edustajien kanssa. Yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen alusti tilaisuuden ja vararehtori Henrik Kunttu seurasi toimintaa ja yhteenvetoa. Paikalla oli n. 40 asiantuntijaa eri yksiköistä.

2. kehitysinkrementin suunnittelu pidettiin 29.-30.11.2018, tällä kertaa paikalle saapui jo yli 50 asiantuntijaa ja alustuksen piti vararehtori Marja-Leena Laakso.

3. kehitysinkrementin suunnittelu pidettiin 6.-7.3.2019. Paikalla yli 60 asiantijaa. Alustuksen suoritti talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä.

4. kehitysinkrementin suunnittelu pidetään 7.-8.6.2019.

Olennainen asia kolmen kuukauden sykleissä on muun organisaation kanssa toiminnan synkronointi. Kun voidaan etukäteen sopia asioista tällä rytmillä, on aiempaa helpompi suunnitella ja priorisoida toteutettavia asioita. Toinen tärkeä asia on riippuvuuksien tuominen näkyviin. Kasvokkain tapahtuvassa tilaisuudessa tämä onnistuu kaikista tehokkaimmin.

DUO-PI Planning

Kehitysinkrementin (Program Increment) suunnittelu vauhdissa. Keskustelu kasvokkain on olennaista.

DUO-PI Planning2