Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot (2003-2005)

Perusopintojen tutkintovaatimukset 2003-2005

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen
perusopinnot (15 ov)

(tutkintovaatimukset 2003-2005)

 

 

Kaikilla niillä opiskelijoilla, joilla on kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopintokokonaisuuden (15 ov) suorittaminen kesken vuosien 2003-2005 tutkintovaatimuksilla, on mahdollisuus suorittaa perusopinnot valmiiksi ns. vanhoilla vaatimuksilla 12.5.2008 mennessä.

Lisäaikaa perusopintojen valmiiksi suorittamiseen:
Kevätlukukaudella 2008 järjestetään vielä kolme kuulustelutilaisuutta.
Opintojaksojen teokset voidaan suorittaa vain tiettyinä tenttipäivinä (samassa tilaisuudessa avoimen yliopiston tenttien kanssa):
21.1.2008, 17.3.2008 ja 12.5.2008.

Opintojaksot suoritetaan kerralla kirjapakettina, ei teoksittain.
Tentteihin voi ilmoittautua vain Korpin kautta (alla olevista jaksokohtaisista linkeistä). Ole huolellinen ilmoittautumisaikojen kanssa, sillä myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.
Riittää, että ilmoittaudut tenttiin Korpissa, sinun ei siis tarvitse ottaa erikseen yhteyttä Avoimeen yliopistoon.
Opintojaksoja ei ole mahdollista suorittaa esseetehtävinä.

Tenttikysymyksiä ei valitettavasti voida toimittaa muihin yliopistoihin, poikkeuksena samanaikaisesti järjestettävä tentti avoimen yliopiston palvelupisteessä Helsingissä (tenttipaikkana Diakonia-ammattikorkeakoulun auditoriossa (Diak) os. Alppikatu 2A, 00530 HKI). Mikäli siis haluat suorittaa tentin Helsingissä, kerro siitä tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä Korpissa kohdassa "Viesti tentaattorille"

Siirtymäaikana tenteissä ei kuulustella opintojaksoihin liittyneiden luentojen sisältöjä eikä jaksoihin järjestetä uutta opetusta tulevana lukuvuonna.

Opintojakso KAS0A02 suoritetaan open book -tenttinä: Opiskelija ottaa tenttiin mukaan Tutki ja kirjoita -kirjan ja saa tenttisaliin mukaansa kopioidut artikkelit.

Lyhyesti: Sinun tarvitsee vain hankkia puuttuvien opintojaksojen teokset, lukea vain ne ja ilmoittautua Korpin kautta tenttiin 10 päivää aikaisemmin.

 


HUOMAATHAN, että
 • voidaksesi suorittaa perusopintoja alla esitetyillä vaatimuksilla, sinulla täytyy olla suoritettuna ennen 1.8.2005 ainakin yksi opintojakso kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot -opintokokonaisuudesta.
 • mikäli olet vasta aloittamassa perusopintoja tai jaksojen suorittamisesta on kulunut jo 10 vuotta, sinun tulee suorittaa opinnot uusilla 1.8.2007 voimaan astuvilla vaatimuksilla.
 • tentteihin ilmoittaudutaan vain Korpin kautta
 • tentit suoritetaan vain niille järjestetyissä tenttitilaisuuksissa
 • tenttikysymyksiä ei valitettavasti voida toimittaa muihin yliopistoihin
 • tenttien mahdolliset aika- ja salimuutokset ilmoitetaan Korpissa.
 • opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty siten, että hyväksytty suoritus = vähintään hyvät tiedot (3, asteikolla 1-5)
 • opintojakso merkitään rekisteriin, kun olet suorittanut sen hyväksytysti (reilun kahden viikon kuluttua tentistä)
 • tenttitulokset ovat nähtävissä myös tenttitulosmapissa D-rakennuksen I-kerroksen käytävällä, niitä ei valitettavasti voida antaa puhelimitse,
 • opintokokonaisuus (15 ov) kirjataan rekisteriin automaattisesti viimeisen suorituksen jälkeen
 • erillisiä todistuksia ei kirjoiteta, maksullisen opinto-otteen saa opiskelijapalveluista (T-rakennus)
 • Kasvatustieteen laitoksen toteuttamat perusopinnot eivät sinänsä anna opettajan pätevyyttä. Jos opiskelija suorittaa perusopintoja 10-15 opintoviikkoa kasvatustieteessä, aikuiskasvatuksessa tai erityispedagogiikassa, hän on voinut lukea hyväkseen opettajan pedagogisissa opinnoissa 10 opintoviikkoa (opintoihin erillinen haku keväisin, hakukriteerit saattavat muuttua!).
  Lisätietoa aineenopettajakoulutuksesta löydät Opettajankoulutuslaitoksen sivuilta.


KAS0A01 Johdatus kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusteisiin (4 ov)

Opintojaksossa tutustutaan kasvatustieteen osa-alueisiin, aikuiskasvatukseen ja kasvatusfilosofiaan. Kasvatusta ja uusien asioiden omaksumista ja oppimista tarkastellaan kulttuurisina ilmiöinä, joita voi lähestyä erilaisin tutkimusottein. Kulttuurien kirjo ja ihmisen eri elämänvaiheiden erilaisuus vaikuttavat omalta osaltaan siihen tapaan, miten kasvatusta lähestytään ja miten eri tieteenalojen tietoa sovelletaan kasvatustieteessä.

Tentitään 4 teosta:

 1. HIRSJÄRVI & HUTTUNEN (1995) Johdatus kasvatustieteeseen,
 2. LAURINEN (toim.) (1998) Koti kasvattajana, elämä opettajana. Kasvatus- ja oppimiskulttuurit tutkimuskohteina,
 3. PUOLIMATKA (1995 tai uudemmat) Kasvatus ja filosofia,
 4. SILVENNOINEN & TULKKI (toim.) (1998) Elinikäinen oppiminen.

 

Tentti:
Opintojakson tenttiin ilmoittaudutaan vain Korpin kautta viimeistään 10 pv ennen tenttiä.

Yhdyshenkilönä ja tentaattorina toimii
- Sari Hämäläinen / avoin yliopisto
- yhteystiedot: sari.hamalainen@avoin.jyu.fi, p. 260 3562

KAS0A02 Kasvatustieteellinen tutkimus (2 ov)

Opintojaksossa tutustutaan kasvatustieteelliseen tiedonhankintaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Näitä vaiheita tarkastellaan lähemmin neljän eri esimerkkitutkimuksen avulla, jotka on julkaistu artikkeleina kasvatusalan kotimaisissa lehdissä ja ne edustavat tutkimusmenetelmiltään ja aihepiireiltään erilaisia tapoja tehdä kasvatustieteellistä tutkimusta.

Tentitään 1 teos ja 6 artikkelia:

 1. HIRSJÄRVI, REMES & SAJAVAARA (1997 tai uudemmat) Tutki ja kirjoita (s. 13-215 eli luvut I ja II)
 2. Artikkeleita Kasvatus ja Aikuiskasvatus lehdistä (artikkelin teksti alkaa aina sivulta 2):
Artikkelin lukemista varten tarvitset Acrobat Reader -ohjelman.hae Acrobat Reader

Artikkeli1 Korhonen, A. 2001. Kieli armeijan arjessa - diskurssien analyysi sotilaskoulutuksesta. Kasvatus 32 (1), 36 - 47.
Artikkeli2 Laitinen, M. 1999. Kertovan muutosselonteon menetelmä. Aikuiskasvatus 3 (19), 204 - 212.
Artikkeli3 Marttunen, M. & Laurinen, L. 1999. Argumentoinnin ja kriittisen ajattelun opiskelua yliopistossa: suullisesti vai sähköpostitse. Kasvatus 30 (3), 279 - 289.
Artikkeli4 Mäkisalo, M. & Kinnunen, J. 1999. Opettajana terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Opettajien käsityksiä omasta ja kollegoiden toiminnasta. Aikuiskasvatus 3 (19), 231 - 243.
Artikkeli5 Räty, H., Snellman, L., Leinonen, T. & Maksimainen, A. 2000. Miten lasta arvioida? Vanhempien käsityksiä lastensa kouluarvioinnista. Kasvatus 31(4), 332 - 338.
Artikkeli6 Vuori, J. 2001. Kaksikulmainen kolmio. Kodin ja koulun yhteistoiminta tekstianalyysin valossa. Kasvatus 32 (2), 118 - 132.

Opintojakso KAS0A02 suoritetaan open book -tenttinä: Opiskelija ottaa tenttiin mukaan Tutki ja kirjoita -kirjan ja saa tenttisaliin mukaansa kopioidut artikkelit.

Tentti:
Opintojakson tenttiin ilmoittaudutaan vain Korpin kautta viimeistään 10 pv ennen tenttiä.

Yhdyshenkilönä ja tentaattorina toimii
- Merja Luoma / avoin yliopisto
- yhteystiedot: auli.talamo@avoin.jyu.fi, p. 260 3631

KAS0A03 Kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen (5 ov)

Opintojakso perehdyttää kasvatuspsykologiaan elämänkaariperspektiivissä sekä kehitykseen, oppimiseen ja oppimisen ohjaamiseen eri ympäristöissä.

Tentitään 5 teosta:

 1. ETELÄPELTO & TYNJÄLÄ (toim.) (1999) Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia,
 2. HAKKARAINEN, LONKA & LIPPONEN (1999, 2000 tai 2001) Tutkiva oppiminen,
 3. LEHTINEN & KUUSINEN (2001) Kasvatuspsykologia,
 4. LYYTINEN, KORKIAKANGAS & LYYTINEN (toim.) (1995) Näkökulmia kehityspsykologiaan (s. 1-288),
 5. UUSIKYLÄ & ATJONEN (1999 tai 2000) Didaktiikan perusteet.

 

Tentti:
Opintojakson tenttiin ilmoittaudutaan vain Korpin kautta viimeistään 10 pv ennen tenttiä.

Yhdyshenkilönä ja tentaattorina toimii
- Minna Willman / avoin yliopisto
- yhteystiedot: minna.willman@avoin.jyu.fi, p. 260 4351


KAS0A04 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset perusteet (4 ov)

Opintojaksossa tarkastellaan lapsuutta ja nuoruutta sekä koti- ja koulukasvatusta sosiologisesta näkökulmasta. Lisäksi perehdytään aikuiskasvatukseen ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen.

Tentitään yksi seuraavista vaihtoehtoisista kohdista:

A. Lapsuus ja perhe

 1. SANKARI & JYRKÄMÄ (toim.) (2001) Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa -teoksesta seuraavat artikkelit: 1) Rantamaa: Ikä ja sen merkitykset 2) Alanen: Polvesta polveen 3) Alanen: Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä ja LALLUKKA (1993) Lasten paikka sukupolvijärjestelmässä: koettu lapsuus 9-vuotiaiden näkökulmasta,
 2. ANTIKAINEN (1998) Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta,
 3. TAKALA (toim.) (1995) Kasvatussosiologia,
 4. VIRKKI (toim.) (1994) Ydinperheestä yksilöllistyviin perheisiin.

 

B. Koulu ja nuoriso

 1. ANTIKAINEN (1998) Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta,
 2. LAMPINEN (2000 tai 1998) Suomen koulutusjärjestelmän kehitys,
 3. RINNE & SALMI (1998) Oppimisen uusi järjestys. Uhkien ja verkostojen maailma koulun ja elämänmittaisen opiskelun haasteena,
 4. TAKALA (toim.) (1995) Kasvatussosiologia.

 

C. Aikuisten oppimisympäristöt

 1. ANTIKAINEN (1998) Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta,
 2. JÄRVINEN, KOIVISTO & POIKELA (2000) Oppiminen työssä ja työyhteisössä,
 3. SALLILA & NIEMELÄ (1999) Sivistystyö osaamisyhteiskunnassa. Aikuiskasvatuksen 40. vuosikirja,
 4. TAKALA (toim.) (1995) Kasvatussosiologia.

 

Tentti:
Opintojakson tenttiin ilmoittaudutaan vain Korpin kautta viimeistään 10 pv ennen tenttiä.

Yhdyshenkilönä ja tentaattorina toimii
- Minna Willman / avoin yliopisto
- yhteystiedot: minna.willman@avoin.jyu.fi, p. 260 4351

Vastaavuudet / korvaavuudet:

Muissa yliopistoissa ja avoimessa yliopistossa kokonaan suoritetut (15 ov) kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot merkitään opintosuoritusrekisteriin (alkuperäinen suoritustodistus esitettävä kasvatustieteen laitoksen osastosihteerille).

Näillä suorituksilla ei voi korvata kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopintoja:

 • yli 10 vuotta vanhat kasvatustieteen / aikuiskasvatuksen yksittäiset opintojaksot
 • muissa yliopistoissa suoritetut yksittäiset opintojaksot - opiskelijoita kehotetaan suorittamaan opintokokonaisuus valmiiksi siihen yliopistoon, jossa he ovat opintoja jo suorittaneet.
 • muiden oppiaineiden suoritukset (esim. psykologia, erityispedagogiikka jne.)
 • opistotasoiset ja muilla kuin yliopistojen tutkintovaatimuksilla suoritetut kasvatustieteelliset opinnot
 • työkokemus 

Opintoviikkojen määrittely vanhoille approbatur-arvosanoille

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suoritettujen perusopintojen / approbatur-arvosanan opintoviikot on määritelty seuraavasti:
1.9.1969 ja sitä aiemmin = 10 ov
1.9.1970 - 31.8.1983 = 11 ov
1.9.1983 alkaen = 15 ov
Ennen 1.8.2005 valmiiksi suoritetut opintokokonaisuudet muutetaan opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 1.8.
Opintoviikoilla suorittaminen loppuu 31.7.2008.

Jatkaminen aineopintoihin:
Suoritettuaan kasvatustieteen perusopinnot (15 ov) tai aikuiskasvatuksen perusopinnot (15 ov) tai syksystä 2001 alkaen yhdistetyn kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot (15 ov) pääaineopiskelijat voivat vapaasti valita, kummassa oppiaineessa he jatkavat aine- ja syventäviä opintojaan.

Sivuaineopiskelijoiden tulee hakea aineopintojen opinto-oikeutta 30.4. / 31.10. mennessä. Kasvatustieteen tai aikuiskasvatuksen aineopinnot eivät anna opettajan pätevyyttä, opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku, ks. tiedekunnan www-sivut. Aine- ja syventävät opinnot voi suorittaa vain yhdessä oppiaineessa.