Kasvatustieteiden tiedekunta

Muu koulutus

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen erityispedagogiikan yksikössä järjestetään erilliset erityisopettajan opinnot (erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op). Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja suosituksena pidetään, että opinnot suoritetaan lukuvuodessa; jokainen opiskelija etenee henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

 

Aineenopettajien koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Pääaineena aineenopettajilla on jokin peruskoulussa tai lukiossa opetettava oppiaine.
Pedagogiset opinnot 60 op koostuvat pedagogisista perusopinnoista (25 op) ja pedagogisista aineopinnoista (35 op).

 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Ohjausalan koulutus- ja tutkimusyksikkö järjestää opinto-ohjaajien erilliset opinnot monimuotokoulutuksena (60 op). Hakijalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia peruskoulun oppilaanohjaajana ja lukion sekä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan tehtävissä.

 

Aikuiskouluttajan pedagogisilla opinnoilla tarkoitetaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) 19 §:n tarkoittamia opettajan pedagogisia opintoja (60 op), jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden pedagogisten opintojen osalta. Aikuiskouluttajan pedagogiset aineopinnot (35 op) kestävät lukuvuoden. Ne voidaan suorittaa soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen erillisinä opintoina tai sisällyttää maisterin tutkintoon. Aineopintokokonaisuus toteutetaan työssä oppimisen ja yksilöllisten oppimispolkujen periaatteita noudattaen. Jokainen opiskelija tekee lukuvuoden alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella edellyttäen, että opiskelija on valmis irrottautumaan lähijaksoja varten työtehtävistään.

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja luokanopettajan kelpoisuuteen johtavaa muuntokoulutusta. Koulutus on suunnattu erityisesti avoimen yliopiston väylää hyödyntäville, alaa vaihtaville sekä opetus- ja kasvatusalalla uudelleen suuntautuville opiskelijoille.

Yhteystiedot

Yhteystiedot (Viveca)

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 35 (Viveca)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

fax. (014) 260 1601
email: etunimi.sukunimi@jyu.fi

Käyntiosoite:
Viveca, Rautpohjankatu 8

Laskutusosoite:
PL 7237
01051 LASKUT

Henkilöstö