Kasvatustieteiden tiedekunta

Muu koulutus

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot

  Aikuiskouluttajan pedagogisilla opinnoilla tarkoitetaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) 19 §:n tarkoittamia opettajan pedagogisia opintoja (60 op), jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden pedagogisten opintojen osalta. Aikuiskouluttajan pedagogiset aineopinnot (35 op) kestävät lukuvuoden. Ne voidaan suorittaa soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen erillisinä opintoina tai sisällyttää maisterin tutkintoon. Aineopintokokonaisuus toteutetaan työssä oppimisen ja yksilöllisten oppimispolkujen periaatteita noudattaen. Jokainen opiskelija tekee lukuvuoden alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella edellyttäen, että opiskelija on valmis irrottautumaan lähijaksoja varten työtehtävistään.

  Erilliset erityisopettajan opinnot

  Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen erityispedagogiikan yksikössä järjestetään erilliset erityisopettajan opinnot (erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op). Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja suosituksena pidetään, että opinnot suoritetaan lukuvuodessa; jokainen opiskelija etenee henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

   

  Opettajan pedagogiset opinnot (aineenopettajakoulutus)

   Aineenopettajien koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Pääaineena aineenopettajilla on jokin peruskoulussa tai lukiossa opetettava oppiaine.
   Pedagogiset opinnot 60 op koostuvat pedagogisista perusopinnoista (25 op) ja pedagogisista aineopinnoista (35 op).

   Opinto-ohjaajien erilliset opinnot

    Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Ohjausalan koulutus- ja tutkimusyksikkö järjestää opinto-ohjaajien erilliset opinnot monimuotokoulutuksena (60 op). Hakijalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia peruskoulun oppilaanohjaajana ja lukion sekä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan tehtävissä.

    Opetustoimen hallinto ja johtaminen

    Opetustoimen hallinto ja johtaminen -perusopintojen (25 op) tavoitteena on antaa valmiuksia johtotehtävissä toimimiseen painottaen ihmisten johtamista. Opintojen aikana perehdytään opetushallintoon ja johtajuuteen eri näkökulmista. Lisäksi opinnot antavat rehtorin kelpoisuuden (KelpoA 986/98). Opinnot on tarkoitettu opettajille ja muunlaisissa opetus- ja kasvatusalan tehtävissä toimiville sekä apulais- ja vararehtoreille. Opintojen suorittaminen työn ohella on mahdollista.