Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteen perusopintojen opetusohjelma lv. 2013-14

Näiltä sivuilta löydät kasvatustieteen perusopintojen yhteisten opintojaksojen (KTKP-alkuiset jaksot) opetusohjelman.

KASVATUSTIETEIDEN YHTEISET OPINTOJAKSOT 15 op

KTKP110 KASVATUSTIETEEN FILOSOFISET JA HISTORIALLISET PERUSTEET
Laajuus: 5 op
Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa, minkälaisia maailmankatsomuksellisia valintoja ja arvositoumuksia kasvatus edellyttää
 • näkee yhtymäkohtia kasvatuksellisten käytäntöjen ja käsitteellisten edellytysten välillä
Sisältö: Kasvatuksen käsite, kasvatusta koskevan tiedon luonne, kasvatus ja arvot, auktoriteetti kasvatuksessa, erilaisuus ja poikkeavuus kasvatuksessa, opettajaksi opiskelun lähtökohdat.
Suoritustavat:

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat: luennot ja tutorryhmätyöskentely (syyslukukausi 2013)

Luokanopettaja- ja EP-opiskelijat: luennot ja kotiryhmätyöskentely sekä kirjallisuuteen perehtyminen

Varhaiskasvatuksen ja VEO-opiskelijat: luennot ja ryhmätyöskentely

Aineenopettajakoulutuksen opiskelijat: luennot ja kotiryhmätyöskentely sekä kirjallisuuteen perehtyminen

Sivuaineopiskelijat: luennot + tentti (2 teosta; tentitään samassa tentissä)

Kirjallisuus:
 • PUOLIMATKA, T. 2010. Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat – minuuden rakentamisen filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä

ja toinen seuraavista teoksista:

 • RINNE, R., KIVIRAUMA, J. & LEHTINEN, E. 2000. Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: WSOY tai
 • SILJANDER, P. 2002. Systemaattinen johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: Otava.
Arviointi: 0-5 (kasvatustieteiden laitos), hyväksytty-hylätty (opettajankoulutuslaitos)

Kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämät autenttiset luennot (10t) luennoidaan syksyllä 1. periodissa. Luennot voi seurata myös  videoituna Moniviestimessä (katso lisätietoja Korpista). Kevätlukukaudella ja kesällä ei järjestetä autenttisia luentoja, mutta videoluennot ovat käytettävissä Moniviestimessä. (huom. aineenopettajakoulutukseen suoravalituilla omat luennot periodissa 2. Näitä luentoja ei videoida.)

KTKP110 kurssit Korpissa:

KTKP102

KASVATUSTIETEEN PSYKOLOGISET PERUSTEET

Laajuus: 5 op
Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • kuvailla kehitys- ja kasvatuspsykologian keskeiset käsitteet ja teoreettiset perusteet
 • selittää ihmisen oppimista motivationaalisena ja vuorovaikutuksellisena prosessina
 • tulkita ihmisen elämän tapahtumia laajemmassa kehityksellisessä perspektiivissä ja kykenee myös määrittelemään, mitä työssä oppimisella ja työhön liittyvällä identiteetillä tarkoitetaan.
Sisältö:
 • Kehitys ja muutos elämänkulussa, elämänkaariteoriat
 • Kognitiiviset prosessit oppimisessa
 • Oppimiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät: minuus, identiteetti, älykkyys, motivaatio ja persoonallisuus
 • Oppimiseen vaikuttavat yhteisölliset tekijät: vuorovaikutus, yhteisöllinen ja kontekstuaalinen oppiminen
Suoritustapa:

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat: luennot ja lukupiiri syyslukukaudella 2013 (osallistu infotilaisuuteen)

Luokanopettaja- ja EP-opiskelijat: luennot ja kotiryhmätyöskentelyä

Varhaiskasvatuksen ja VEO-opiskelijat: luennot ja lukupiiri syyslukukaudella 2013 (osallistu infotilaisuuteen)

Aineenopettajakoulutuksen opiskelijat: luennot ja kotiryhmätyöskentelyä sekä kirjallisuuteen perehtymistä.

Sivuaineopiskelijat: a) luennot ja lukupiiri (vain syyslukukaudella) TAI b) luennot ja luentopäiväkirja + eTentti (monivalintakysymykset, 2 teosta)

Kirjallisuus:
 • LEHTINEN, E. & KUUSINEN, J. 2001. Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY. tai
 • LEHTINEN, E., KUUSINEN, J. & VAURAS, M. 2007. Kasvatuspsykologia. Luvut 1-8. Helsinki: WSOY. ja
 • ETELÄPELTO, A., COLLIN, K. & SAARINEN, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY. tai
 • NURMI, J-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.
Arviointi: 0-5 (kasvatustieteiden laitos), hyväksytty-hylätty (opettajankoulutuslaitos)
Luentoja voi seurata seuraavasti:
Tiedekunnan yhteiset luennot järjestetään samansisältöisinä sekä syys- että kevätlukukaudella. Syksyllä ne ovat periodissa 2 ja keväällä periodissa 3. Luennot videoidaan ja ne ovat katsottavissa yliopiston Moniviestimestä syksyn luennoista lähtien lukuvuoden loppuun asti.

 

KTKP102 kurssit Korpissa:


KTKP103 KASVATUSTIETEEN SOSIOLOGISET PERUSTEET
Laajuus: 5 op
Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 • tietää keskeisiä kasvatussosiologian käsitteitä ja teoreettisia ajattelutapoja,
 • kykenee erittelemään erilaisia lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden ilmiöitä sekä antamaan niistä esimerkkejä sekä
 • osaa selittää ja tulkita perheen, koulun ja muiden kasvatusinstituutioiden merkitystä yhteiskuntaan sosiaalistumisessa.
Suoritustapa:

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat: luennot (10 t) ja ryhmätyöskentely (10 t) kevätlukukaudella 2014

Luokanopettajakoulutuksen- ja EP-opiskelijat: luennot (10 t) ja kotiryhmätyöskentely sekä kirjallisuuteen perehtyminen

Varhaiskasvatuksen ja VEO-opiskelijat: luennot (10 t) ja tentti (2 teosta; tentitään samassa tentissä)

Aineenopettajakoulutuksen opiskelijat: tiedekunnan yhteiset luennot 10 t ja kotiryhmätyöskentelyä 13 t ja kirjallisuuteen perehtyminen.

Sivuaineopiskelijat:

a) luennot (10 t) ja ryhmätyöskentelyä (10 t, vastuuopettajana Anna-Leena Huttunen. Vain kevätlukukaudella) tai

b) luennot (10 t) + tentti (2 teosta; tentitään samassa tentissä)

Kirjallisuus:
 • ANTIKAINEN, A., RINNE, R. & KOSKI, L. 2000 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. (luvut 1-2, 5-6, 8, 11) tai
 • ANTIKAINEN, A. 1998. Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta. Helsinki: WSOY. ja
 • ANTIKAINEN, A., RINNE, R. & KOSKI, L. 2000 (tai uudemmat). Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. (luvut 3–4, 7, 9–10) tai
 • SANKARI, A. & JYRKÄMÄ, J. (toim.) 2001. Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa. Tampere: Gummerrus. tai
 • SUORANTA, J., KAUPPILA, J., REKOLA, H., SALO, P. & VANHALAKKA, M. 2008 (2. korjattu ja uudistettu painos).  Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen. Joensuun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus.
Arviointi: 0-5 (kasvatustieteiden laitos), hyväksytty-hylätty (opettajankoulutuslaitos)
Kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämät autenttiset luennot (10 t) luennoidaan keväällä periodissa 3. Luennot on katsottavissa myös verkosta.
Syyslukukaudella ei järjestetä KTKP103-kurssista autenttisia luentoja. Videoluennot ovat kuitenkin käytettävissä Moniviestimessä (lisätietoja Korpissa). 

KTKP103 kurssit Korpissa:

Perusopintokokonaisuuksien aikataulut kokonaisuudessaan löydät yksikköiden sivuilta sekä Korpista: