Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan uudet kotisivut ovat osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/.

1 Johtaminen

 

Johtamista voi käsitellä usean eri toimitason ja -alan kautta. Tiedekunnan johtaminen on strategista johtamista, henkilöstöjohtamista, yhteistyön johtamista, talousjohtamista ja laatutyön johtamista. Johtaminen tapahtuu yliopiston, tiedekunnan, laitoksen sekä yksikön tasolla. Hallinnollisena prosessina johtaminen mahdollistaa perustoimintojen tukemisen ja toteutumisen. Suuri osa tiedekunnan johtamisesta tapahtuukin hallinnollisilla päätöksillä. Johtamisen ja päätöksenteon monimuotoisuus tekee kuvaamisesta haasteellista. Tiedekunnan tasolla keskitytään ydinprosessien ja niiden vaatimien tukiprosessien johtamisen kuvaukseen.

Jyväskylän hallintojohtosääntö (hyväksytty 26.8.1998) määrittää yliopiston hallinnon hoidon. Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, varadekaani ja tiedekunnan kanslia. Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävät määritellään hallintojohtosäännössä.  Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida, valvoa, ohjata, koordinoida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja siellä tehtävää tutkimusta, käsitellä tutkintoja ja opintosuorituksia koskevat asiat, laatia tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma, nimittää tiedekunnan virkaan ja virkasuhteeseen siltäosin kuin tiedekunnalla on päätäntävalta sekä päättää opiskelijavalintamenettelystä ja opetussuunnitelmista.

Tiedekuntaneuvostossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä tiedekunnan professorin virkaan tai virkasuhteeseen nimitetyt valitsevat keskuudestaan kuusi jäsentä ja yhtä monta varajäsentä ja tiedekunnan muu henkilökunta keskuudestaan neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsee tiedekunnan opiskelijoiden keskuudesta neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan tiedekunnan dekaanin ja enintään kaksi varadekaania, joiden tulee olla tiedekunnan professorin virkaan tai virkasuhteeseen nimitettyjä. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana varadekaani. Esittelijöinä toimivat hallintopäällikkö ja opintoasiainpäällikkö. Tiedekuntaneuvoston kokouspöytäkirjat ovat luettavissa tiedekunnan Internet-sivuilla, ja ne ovat nähtävissä tiedekunnan kansliassa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on laatia tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma, arvioida, valvoa, ohjata, koordinoida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja siellä tehtävää tutkimusta sekä päättää toiminnan edellyttämästä yhteistoiminnasta yliopiston muiden yksiköiden kanssa ja vastata opetuksen ja tutkimuksen tasosta, hyväksyä opetussuunnitelmat, päättää valintaperusteista ja valita opiskelijat sekä nimittää muut kuin professorit ja lehtorit tiedekunnan virkaan ja yli vuoden pituiseen virkasuhteeseen. Dekaanin tehtävänä on toimia tiedekunnan ja sen henkilökunnan esimiehenä ja johtaa, valvoa ja kehittää tiedekunnan toimintaa. Dekaanin estyneenä ollessa hänen tehtävänsä hoitaa varadekaani. Dekaani päättää dekaanin ja varadekaanin työnjaosta. Dekaani on yliopiston hallituksen jäsen ja edustaa tiedekuntaa yliopiston johdossa.

Tiedekunnassa on kanslia, jonka toiminnasta vastaa hallintopäällikkö. Kanslian tehtävänä on hoitaa tiedekunnan hallintoa, huolehtia tiedekuntaneuvoston ja dekaanin käsiteltävien ja ratkaistavien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta sekä tiedekunnan opiskelija-asioiden hoitamisesta. Kanslian tehtävänä on myös huolehtia yliopiston hallituksen, rehtorin ja hallintoviraston käsiteltävien ja ratkaistavien asioiden valmistelusta tiedekunnassa ja päätösten täytäntöönpanosta. Ratkaistavissa asioissa noudatetaan lakien ja johtosääntöjen edellyttämää valmistelumenettelyä, joka usein käynnistyy tiedekuntatason yhteisistä kehittämisryhmistä (esim. tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisryhmä KEHRY, opetuksen kehittämisryhmä) ja laitoksilta.

Tiedekunnan johtamisen ja päätöksenteon tukena toimii epävirallinen johtoryhmä, johon kuuluvat dekaani ja varadekaani, laitosten johtajat ja varajohtajat, tutkimuskoordinaattori, hallintopäällikkö, opintoasiainpäällikkö ja Normaalikoulun johtava rehtori. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Keskusteluun tuotavista asioista ovat vastuussa hallintopäällikkö tai opintoasiainpäällikkö.  Keskusteltavat asiat määräytyvät tyypillisesti lukuvuoden rytmin mukaisesti (esim. TTS:n, tiedekunnan rahanjaon valmistelu), johtoryhmään voidaan tuoda myös yliopistotasoisessa keskustelussa olevia ajankohtaisia asioita.

 

Kasvatustieteiden laitoksen johtamisesta vastaavat laitoksen johtaja ja kaksi varajohtajaa. Johtajan tehtävä on käytännössä päätoiminen. Laitoksen johtamisen tukena toimii myös johtoryhmä, jonka ytimen muodostavat johtaja, varajohtajat, yksiköiden edustajat ja amanuenssi (tällä hetkellä varhaiskasvatuksen amanuenssi). Laitoksen johtajan päävastuualueena on talous- ja henkilöstöhallinto. Toisen varajohtajan päävastuualueena on koordinoida ja vastata koulutuksen, opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämis- ja laatutyöstä. Toisen varajohtajan päävastuualueena puolestaan ovat laitoksen yhteiskunnallinen palvelutehtävä, työelämäyhteydet ja kansainväliset asiat. Kasvatustieteiden laitokseen kuuluvalla Rehtori-instituutilla on oma johtaja, jonka tehtävänä on vastata instituutin toiminnasta. Rehtori-instituutin johtajan esimiehenä toimii kasvatustieteiden laitoksen johtaja

 

Opettajankoulutuslaitoksen johtamisjärjestelmän muodostavat johtaja, varajohtaja, tutkimusjohtaja, pedagoginen johtaja sekä johtoryhmä. Johtajan tehtävä on opettajankoulutuslaitoksessa päätoiminen. Johtoryhmään kuuluvat laitoksen johtaja, varajohtaja, tutkimusjohtaja, ohjausalan koulutuksen edustaja, aineenopettajakoulutuksen edustaja, amanuenssi sekä opiskelijoiden edustaja. Mikäli pedagoginen johtaja on professori, nimetään johtoryhmään myös henkilökunnan edustaja opetus- ja/tai tutkimushenkilöstöstä. Johtoryhmän sihteerinä toimii johtajan sihteeri. Johtajan kutsumana johtoryhmää voidaan täydentää. Lisäksi johtoryhmä voi kutsua kuultavaksi opettajankoulutuslaitoksen henkilöstön tai opiskelijoiden edustajia tai muita asiantuntijoita. Laitoksen johtamista toteutetaan erilaisten toimikuntien avulla. Opettajankoulutuslaitoksen johtajan ja muiden johtajien toimivaltaan kuuluvat asiat ja työnjako on kirjattu TTS:ään. Laitoksen johtaja vastaa henkilöstöjohtamisesta yhdessä muiden esimiestehtäviin määrättyjen henkilöiden kanssa, laitoksen yleishallintoon ja talouteen sekä opetussuunnitelman suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvistä asioista. Varajohtajan ja pedagogisen johtajan vastuualueisiin kuuluvat sekä aineen- että luokanopettajakoulutuksen pedagoginen kehittäminen ja toiminnasta vastaaminen. Tutkimusjohtaja vastaa laitoksen tieteellisestä kehittämisestä, tutkimusstrategian kehittämisestä ja täytäntöönpanosta.

Normaalikoulun johtajana toimii koulun johtava rehtori. Koulun hallintoa ohjaavat yliopiston hallintojohtosääntö ja Normaalikoulun johtosääntö. Normaalikoulun hallintoa hoitavat kasvatustieteiden tiedekunta, koulun johtokunta, johtava rehtori ja muut rehtorit sekä opettajakunta.