Kasvatustieteiden tiedekunta

Ohjaus


Jatko-opintojen ohjaus

Tohtoriopintojen ohjaus on olennainen osa jatkokoulutusta ja jokaisella opiskelijalla on oikeus saada ohjausta. Se voidaan ymmärtää laaja-alaisesti opintojen alkuvaiheen ohjauksesta post doc vaiheen ohjaukseen. Se kattaa tohtoriopiskelu- ja tutkimusprosessin ohjauksen tutkimusaiheen valinnasta, tutkimussuunnitelman työstämisestä, tutkimuksen toteuttamisesta tutkimuksen viimeistelyyn sekä post doc vaiheen suunnitteluun.

Jokaisella tohtoriopiskelijalla on vähintään kaksi ohjaajaa, joista toinen, ns. pääohjaaja, on tiedekunnan professori tai tiedekunnassa toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa oleva dosentti ja toinen vähintään tohtoritutkinnon suorittanut. Koulutuksen tutkimuslaitoksen professori voi toimia pääohjaajana, jos toisena ohjaajana on tiedekunnan professori. Pääohjaaja kantaa vastuun ohjauksesta ja tohtoriopinnoista kokonaisuudessaan. Tiedekunnassa käytetään yksilö- ja ryhmäohjausta sekä pienryhmiä ja kannustetaan laitosrajat ylittävään ohjaukseen. Tohtoriopintojen ohjaajat ja opiskelija keskustelevat ohjaussuhteen alkuvaiheessa yhteistyön periaatteista. Tohtoriopiskelija ja ohjaajat sopivat väitöskirjatyön tavoitteista, aikatauluista, ohjauksen käytännöistä ja suoritettavista opinnoista sekä muista työn etenemisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Jokaisella tohtoriopiskelijalla on ohjausryhmän lisäksi seurantaryhmä, joka koostuu ohjaajista ja vähintään yhdestä ohjausryhmän ulkopuolisesta professorista tai dosentista.

 

Ohjausasiakirja

 Tohtorikoulutettavat ilmoittautuvat vuosittain ja ilmoittautumisen yhteydessä he täyttävät ilmoittautumiskyselyn Korpissa. Kyselylomakkeen lopussa on ohjausasiakirja, jonka ohjaajat allekirjoittavat.

Tässä ohje allekirjoitukseen:

 1. Kirjaudutaan Korppiin esimerkiksi yliopiston kotisivujen kautta http://www.jyu.fi/ -> "Opiskelu" -> "Korppi" tai suoraan linkistä https://korppi.jyu.fi/.
 2. Sisäänkirjautumissivulla syötetään atk-keskuksen tunnus ja salasana.
 3. Omien ohjattavien tietoihin päästään valitsemalla vasemman laidan valikosta Opetuksesi -> Ohjauksesi. Ohjauksesi-sivulla näet listan kaikista ohjattavistasi.
 4. Päästäksesi katselemaan tietyn jatko-opiskelijan tietoja, klikkaa kyseisen työn otsikkoriviä. Pääset kyseisen opinnäytteen Yleiset tiedot-välilehdelle.
 5. Päästäksesi tarkastelemaan ohjattavan vastauksia, valitse Kyselyt -välilehti. Avautuvasta valikosta valitaan vastaajaksi opiskelija ja valitaan joko kyselylomake "Jatko-opiskelijan ilmoittautuminen" tai "Jatko-opiskelijan ohjausasiakirja ja sen päivittäminen". Klikkaa Katso vastaukset.
 6. Ohjausasiakirjan allekirjoitus tarkoittaa sitä, että ohjaaja kirjoittaa oman nimensä kommenttikenttään: pääohjaaja ”Pääohjaajan allekirjoitus” -kohdan kommenttikenttään, muut ohjaajat ”Muiden ohjaajien allekirjoitukset” -kohdan kommenttikenttään. HUOM. varsinainen allekirjoituskenttä ei ole aktiivinen eikä allekirjoitusta voi siihen kirjata, vaan allekirjoitus tapahtuu nimenomaan sen jälkeen aktiivisena olevaan "Kommenttisi tähän" -kenttään.
 7. Huomaa, että samoin kuin muidenkin kommenttien, allekirjoitusten pitäisi näkyä sekä ohjattavalle että muille ohjaajille.   


Ohjaajan tehtävänä on

 • ylläpitää ohjaussuhdetta ohjattavaan
 • tukea opiskelijaa tutkimusprosessin alkuvaiheessa, jolloin on tärkeää saada työ liikkeelle
 • rohkaista opiskelijaa aloitteellisuuteen ja ylläpitää motivaatiota, jotta hän voi saada tutkimuksen valmiiksi
 • seurata tutkimuksen ja opintojen aikataulujen mukaista etenemistä
 • ylläpitää säännöllisten ohjaustapaamisten avulla jatkuvaa keskustelua, sitoutua ohjaussuhteeseen, tuntea opiskelijan tutkimusprosessin etenemisen eri vaiheet
 • lukea opiskelijan tekstejä ja kommentoida niitä suullisesti ja/tai kirjallisesti
 • rohkaista opiskelijaa osallistumaan ja esittelemään tutkimustaan erilaisilla foorumeilla, tutkijatapaamisissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä kongresseissa
 • sopia yhdessä opiskelijan kanssa jokaisen kirjoittajan osuudesta yhteisjulkaisuihin
 • edistää jatko-opiskelijan tutkijuuden ja asiantuntijuuden rakentumista
 • tukea  opiskelijaa hänen hakiessaan tutkimusrahoitusta
 • varmistaa väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastuskelpoisuus
 • osallistua esitarkastajien ja vastaväittäjien valintaan

 Tohtoriopiskelijan tehtävänä on

 • ylläpitää ohjaussuhdetta ohjaajiinsa
 • olla aktiivinen yhteyden pidossa
 • olla itse oman tutkimustyönsä keskeinen toimija
 • olla tietoinen tutkintovaatimuksista ja pitää ajan tasalla henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa
 • esitellä ohjaajalle kaavailtua tutkimusrahoituksen hakua
 • hankkia tutkimuksen eteenpäin viemisessä tarvittavia tietoja ja taitoja
 • pitää ohjaajat ajan tasalla tutkimuksensa etenemisestä
 • antaa ohjaajille luettavaksi väitöskirjan tekstejä
 • osallistua ja esitellä tutkimustaan tiedekunnan ja laitosten seminaareissa, erilaisissa tutkijatapaamisissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa

 Ohjaussuhteita voidaan tarkistaa ja muuttaa tutkimuksen kuluessa. Ohjaussuhde voi päättyä ennen tohtoritutkinnon suorittamista eri syistä. Tutkimusprosessin aihe voi muuttua tai painottua toisin. Ohjaaja voi siirtyä toiseen yliopistoon tai jäädä eläkkeelle. Ohjaussuhde voi katketa myös siihen, ettei jatko-opiskelija kykene jatkamaan tutkimustyötä. Ohjaajan ja ohjattavan välille voi tulla ongelmia tai ristiriitatilanteita. Ohjaussuhteita voidaan muuttaa virallisesti jatko-opiskelijan tai ohjaajan pyynnöstä. Ohjaussuhteen purkaminen ja uuden ohjaussuhteen syntyminen kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan.

Seurantaryhmän tehtävät

 • Jatko-opintojen ja väitöstutkimuksen edistymisen tukeminen ja seuranta sekä tarvittaessa opinto- ja/tai tutkimussuunnitelman tarkentamiseen osallistuminen
 • Tohtoriopiskelijan urasuunnittelun tukeminen ja keskusteleminen tohtoriopiskelijan kanssa tutkinnon jälkeisistä työllistymismahdollisuuksista
 • Huomioin kiinnittäminen siihen, että tohtoriopiskelijan opetuksen ja muiden tehtävien määrä on tarkoituksenmukainen neljän vuoden tavoiteaika huomioiden eikä estä valmistumista tavoiteajassa
 • Jatko-opintojen edistymisessä tai niiden rahoituksessa mahdollisesti ilmenevistä ongelmista informoiminen annettujen ohjeiden mukaisesti (tohtoriohjelman johtoryhmä tai laitoksen/tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavat henkilöt)
 • Ohjausasiakirjaan kirjatun ohjaajatiedon tarkistaminen vuosittaisessa seurantaryhmän ja tohtoriopiskelijan tapaamisessa

Linkki yliopiston tutkijakoulun ohjausta käsittelevälle sivulle:https://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/opas/tehtavat

Tiekunnassa jatko-opintojen yleisestä neuvonnasta vastaa tutkimuskoordinaattori. Hän huolehtii muun muassa jatko-opintojen opetustarjonnan koordinoimisesta ja jatko-opintoja koskevasta tiedottamisesta sähköpostilistallla ja www-sivuilla.

Yhteystiedot

Yhteystiedot (Viveca)

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 35 (Viveca)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

fax. (014) 260 1601
email: etunimi.sukunimi@jyu.fi

Käyntiosoite:
Viveca, Rautpohjankatu 8

Laskutusosoite:
PL 7237
01051 LASKUT

Henkilöstö