27.11.2018

Opintojen sisällöt

Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa -opintokokonaisuus (25 op) jakautuu viiteen opintojaksoon. Opintojaksojen alustavat sisällöt ohessa.                             

1.      Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtiaKuva1.jpg

   Lasten oikeudet ja osallisuus eettisenä, kasvatuksellisena,  

   yhteiskunnallisena, oikeudellisena ja     

   tieteellisenä ilmiönä

2.      Erilaisuus ja yhdenvertaisuus

   Erilaiset lapsuudet, etnisyys, sukupuoli, sosio-ekonominen

   asema, erilaiset tuen muodot, syrjintä,  

   tasa-arvoinen kasvatus, yhteisöllisyys

3.      Moninaiset perheet ja kulttuurit

   Kieli ja kulttuuri, perheet ja perhemuodot,

   sukulaisuussuhteet, poliittiset ja uskonnolliset arvot ja

   ideologiat

4.      Suojelemisen kysymyksiä

   Yksityisyys, kunnia, päihteet, väkivalta, hyväksikäyttö

5.      Osallisuutta tukevat kasvatus- ja

         koulutusinsituutiot

   Lasten mielipiteet, oikeus tulla kuulluksi, ikätasolle sopiva

   tieto, oikeus leikkiin, lepoon ja vapaa-

   aikaan, lasten osallisuutta tukeva pedagogiikka