13.03.2017

Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskus – uusia avauksia yhteistyöllä

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa toimii Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskus (Center for Research on Learning and Teaching, CLT). Mukana on kymmeniä professoreita ja tutkijoita kasvatustieteen, opettajakoulutuksen, erityispedagogiikan, psykologian ja kognitiivisen neurotieteen aloilta.

Keskeisiä tutkimusteemoja ovat:
• Oppimisen ja oppimisvaikeuksien neuraalinen perusta
• Oppimisen ja luokkahuonevuorovaikutuksen reaaliaikainen tutkimus ja mallintaminen
• Oppimisvaikeuksiin ja alhaiseen motivaatioon kohdistuvat interventiot
• Teknologiaperusteiset oppimisympäristöt
• Oppimisen ja kehityksen tilastollinen mallintaminen

Korkeatasoinen kansainvälinen tutkimus, tohtorikoulutus, tutkimusrahoituksen hankkiminen, uudet tutkimusavaukset ja alan peruskoulutus ovat keskuksen toiminnan ydintä. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskus on luonteeltaan avoin ja se toivoo laajemmalta yliopistoyhteisöltä uusia avauksia ja uudenlaista verkottumista.  Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskus tukee monitieteisiä tutkimushankkeita ja uusia avauksia. Niistä esimerkkeinä ovat oppimisvaikeuksien sekä luokkahuoneen vuorovaikutuksen laadun ja opettajien hyvinvoinnin tutkimus. Näissä yhdistetään kasvatustieteellistä observointiaineistoa psykofysiologiseen stressihormonitason mittaukseen.

Myös oppilaiden oppituntikohtaisen motivaation vaihtelun tarkastelu tiheästi mitattavilla kännykkäkyselyillä on esimerkki uusista avauksista. Tällaisilla lähestymistavoilla saadaan oppimisen keskeisistä ilmiöistä entistä monipuolisempaa ja tarkempaa tietoa, jota voidaan myös soveltaa opettajankoulutuksessa.

Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen ja psykologian laitoksen tutkimuslaboratorioissa tarkastellaan uusinta aivotutkimusteknologiaa hyödyntäen oppimisen perusilmiöitä aivojen tasolla. Yhteistyössä eri tiedekuntien tutkijoiden kanssa selvitetään oppimisen edellytyksiä, oppimisprosesseja ja niihin vaikuttavia tekijöitä yksittäisten hermosolujen tasolta aina aivojen systeemiseen kokonaisuuteen.

Aivojen kehitys ja muovautuvuus on perusta uuden tiedon omaksumiselle. Tutkimuksella lisätään ymmärrystä siitä, miten erilaiset yksilölliset tekijät elämänkaaren aikana vaikuttavat niin oppimiseen kuin hyvinvointiinkin.

Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskuksen toiminnan taustalla on yliopiston MultiLeTe-profilointihanke (2015–2019). Suomen Akatemian viisivuotisen rahoituskauden jälkeen profiilin mukaista tutkimusta jatketaan yliopistossa tiedekuntien yhteistyönä.  Keskuksella on kolme johtajaa: professorit Jari-Erik Nurmi (PI) ja Marja-Kristiina Lerkkanen sekä yliopistotutkija Tiina Parviainen. Toimintaa ohjaamaan on muodostettu johtoryhmä.