21.03.2019

Luokanopettajakoulutuksen teemaryhmät

Luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoita, joilla on vahva yhteisöllinen ja tutkiva lähestymistapa oppimiseen, opettamiseen ja kasvatukseen. Kahden ensimmäisen vuoden aikana suuri osa opinnoista opiskellaan pienryhmissä, jotka muodostetaan opintojen alkuvaiheessa. Kullakin ryhmällä on oma erityinen teemansa yhteisten teemojen lisäksi. Opintojen alussa on mahdollisuus hakea myös musiikkikasvatuksen tai englannin kielellä opettamisen (JULIET-ryhmä) vaihtoehtoihin.

 Syksyllä 2019 tarjolla olevat ryhmät:

JULIET-OHJELMA (2019) Jyväskylä University Language Innovation and Educational Theory Programme (esittelyvideo)
Juliet-koulutusohjelma on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tarjoama opintokokonaisuus (25 op + 10 op), jossa luokanopettajakoulutuksen opiskelijat erikoistuvat monipuolisesti peruskoulun alaluokkien englannin opetukseen. Juliet-koulutusohjelman suoritettuaan opiskelijoilla on hyvä englannin kielen taito ja he pystyvät opettamaan englannin kieltä alakoulun 1.–6. -luokilla. He pystyvät myös toteuttamaan englanninkielistä CLIL-opetusta eli opettamaan koulun muita oppiaineita osittain englannin kielellä. Koulutuksessa saa myös hyvät valmiudet kohdata monikielisen ja -kulttuurisen koulun haasteita ja tukea oppilaiden monikielisyyttä ja kielitietoisuutta kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Ohjelmaan valitaan vuosittain noin 12 opiskelijaa. JULIET-ohjelma katsotaan yhdeksi OKL:n myöntämäksi perusopintotasoiseksi valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi. Lisätietoja JULIET-ohjelmasta on saatavilla osoitteesta: https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/opiskelu/sivuaineet/juliet
Lisätietoja: Josephine Moate, josephine.m.moate@jyu.fi, puh. 040 805 3350

MUSIIKKIKASVATUKSEN AINEOPINNOT (2019)
Musiikkikasvatuksen aineopinnot (laajuudeltaan vähintään 60 op) järjestetään opettajankoulutuslaitoksen ja musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kanssa yhteistyönä. Luokanopettajakoulutukseen hyväksytyt ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat hakea koulutukseen osallistumalla syyskuussa (tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin) järjestettävään pääsykokeeseen. Luokanopettajaopiskelijoilla on opintoihin vuosittain viiden opiskelijan kiintiö. Opinnot antavat kelpoisuuden peruskoulun luokanopettajan ja musiikin aineenopettajan virkoihin. Opiskelu tapahtuu alusta alkaen molemmilla laitoksilla luoden kuvaa sekä luokan- että aineenopettajan työstä ja mahdollistaen näin laaja-alaisen opettajuuden kehittymisen koko opintojen ajan.
Lisätietoja: Sanna Salminen (OKL), sanna.p.salminen@jyu.fi, puh. 040 805 3372 ja Erja Kosonen (MUTKU) erja.kosonen@jyu.fi puh. 050 376 7017

INTEGRAATIOKOULUTUS (2019)
Mikä on oppimisen arvoista? Onko toisen ymmärtämisen mahdollista? Miksi koulu on olemassa? Tervetuloa pintaa syvemmälle opettajuuteen!
Integraatiokoulutuksessa perehdytään tavallista syvällisemmin vuorovaikutustaitoihin ja ryhmäilmiöihin. Kokeileva koulutusmalli on Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2003 lähtien toiminut koulutus- ja tutkimusyhteisö, jossa yksi luokanopettajakoulutuksen ryhmä opiskelee pitkäkestoisesti pysyvässä ryhmässä. Integraatiokoulutuksessa etsitään vaihtoehtoja koulun ja koulutuksen rutiineille ja kehitetään tulevien luokanopettajien kykyä vastata muuttuviin haasteisiin. Integraatiokoulutus syntyi yhtäältä tarpeesta uudistaa opettajankoulutusta ja tutkia sitä, mitä on opettajan ammatillisuus, toisaalta kiinnostuksesta akateemista opiskelu- ja työkulttuuria kohtaan. Koulutuksen perusideoina ovat yhteisöllisen työkulttuurin kokeileminen käytännössä ja tutkiva asenne niin ympäröivään todellisuuteen kuin omaan toimintaan. Koulutuksessa sekä opiskelijat että opettajat osallistuvat ideoiden esittämiseen, kokeilemiseen ja tutkimiseen käytännössä.  Työtapa edellyttää sitoutumista ryhmään. Koulutuksen tiivis vaihe ajoittuu opintojen kahteen ensimmäiseen vuoteen (yhteensä n. 80 opintopistettä), jonka jälkeen on mahdollista jatkaa ryhmässä vielä tutkielmaopintoja.
Koulutuksen perustoihin voi tutustua nettisivuilla (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/integraatio) tai kirjan "Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa" (Nikkola, Rautiainen & Räihä 2013) avulla.
Lisätietoja: Marja Mäensivu, marja.f.maensivu@jyu.fi, puh. 040 805 5142

JOPE (2019) JOHTAJUUSOSAAMINEN OPETTAJAN TYÖSSÄ
Mitä johtajuus on? Mitä se on opettajan työssä? Millaista osaamista sinulta odotetaan opetusalan tulevaisuuden asiantuntijana? Kotiryhmässä pääset tarkastelemaan ja kehittämään omaa johtajuusosaamistasi osana opettajuutesi rakentamista. Johtajuusosaamista tarvitset sekä oman opetusryhmäsi opettajana että työyhteisösi toimijana ja toimintakulttuurin kehittäjänä. Tulevaisuuden oppilaitokset ovat monialaisia, verkostomaisesti toimivia tiimiorganisaatioita, joissa johdat itsesi ja oppilaidesi lisäksi myös työyhteisösi jäsenten ja eri sidosryhmien yhteistyötä.
Kotiryhmässä rakennat omaa opettajuuttasi yhteisöllisesti oppien ja vuorovaikutuksessa monialaisen työyhteisön jäsenten kanssa. Työskentelyä ohjaavat oma aktiivisuutesi ja ammatilliset tavoitteesi. Teoria ja käytäntö yhdistyvät, kun arjen ilmiöitä tutkitaan ja käsitteellistetään. Kotiryhmä toteutetaan yhteistyössä EduFuturan koulutusjohtamisen KAJO-hankkeen kanssa. KAJO-hanke: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/koulutusjohtaminen/kji/kehittaminen-ja-tutkimus/kajo 
Lisätietoja: Tuija Ukskoski, tuija.ukskoski@jyu.fi, puh. 040 805 3376

KiMo (2019) Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka -suuntautumisvaihtoehto
KiMo-kotiryhmässä pääset tutkimaan ja ratkomaan ajankohtaisia monikielisen ja -kulttuurisen yhtenäiskoulun kehittämishaasteita. Esimerkiksi miten kaikki oppilaat taustoistaan riippumatta voivat olla tasavertaisia toimijoita ja miten oppilaat voivat oppimisessaan hyödyntää omia kieli- ja kulttuuriresurssejaan ja rakentaa omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiään? Koulun monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta tarkastellaan resurssina, joka syventää ja merkityksellistää kaikkien oppijoiden oppimista. Opinnoissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia, joissa kehitetään monikielisiä käytänteitä sekä tuetaan kielen ja sisältöjen rinnakkaista oppimista vuorovaikutuksessa ja kaikkien oppijoiden tasavertaista toimijuutta. KiMo-kotiryhmässä murretaan perinteisiä koulutuksen raja-aitoja ja työskennellään säännöllisessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja aineenopettajaopiskelijoiden kanssa. Omaa opettajuutta rakennetaan tutkivalla otteella ja yhteisöllisesti. Koulutusta ohjaavat opiskelijoiden oma aktiivisuus, toimijuus ja kiinnostuksenkohteet. Teoria ja käytäntö yhdistyvät, kun arkisia ilmiöitä tutkitaan ja käsitteellistetään. Valmistuttuaan KiMolaisilla on monipuolinen näkemys monikielisyyspedagogiikasta ja monikielisen ja -kulttuurisen toimintakulttuurin rakentamisesta sekä valmiuksia toimia suunnannäyttäjinä ja mentoreina oman koulunsa moniammatillisessa kehittämisessä kaikkien kouluksi.
Lisätietoja: Tamás Szabó, tamas.p.szabo@jyu.fi & Eija Aalto, eija.aalto@jyu.fi, puh. 040 805 3320 sekä KiMo-sivulta 
Katso myös Koulutusuutiset: KiMo - yhdessä enemmän kielitietoisuutta

MultiLeTe (2019) MONITIETEINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN RYHMÄ
Miksi kaikki lapset eivät opi samalla tavalla? Miksi koulumotivaatio hiipuu? Mikä merkitys on opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella? Muun muassa näitä teemoja tarkastellaan Monitieteisen oppimisen ja opetuksen -kotiryhmässä, jossa toteutetaan tutkimusperusteista opettajankoulutusta ilmiölähtöisesti. Kotiryhmän opetus perustuu tuoreeseen tutkimustietoon yksilöllisistä oppimisprosesseista ja niiden ohjaamisesta erilaisissa ympäristöissä. Opetuksessa korostuu tutkiva, reflektoiva ja vuorovaikutteinen ote lasten oppimiseen. Keskeisiä tutkittavia ilmiöitä ovat perustaitojen oppiminen ja motivaatio, luokkahuonevuorovaikutus, oppimisvaikeudet ja niiden tukeminen, oppimiseen liittyvä aivotutkimus sekä oppiminen ja sen ohjaaminen digitaalisissa ja pelillisissä oppimisympäristöissä. Kotiryhmän opiskelua tukevat MultiLete-profiilihankkeen tutkijat kasvatustieteestä, erityispedagogiikasta ja psykologiasta.  Ryhmäläisiä kannustetaan tutustumaan tutkimusryhmien toimintaan käytännössä jo ensimmäisen vuoden aikana, mikä voi osaltaan helpottaa kandi- ja/tai graduaiheen löytymistä. Tässä kotiryhmässä opiskelevat opiskelijat saavat halutessaan opinto-oikeuden erillisiin erityisopettajan opintoihin 60 op, jotka tuottavat myös erityisopettajan pätevyyden.
Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskuksen nettisivut: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/clt
Lisätietoja: Sanni Pöysä, sanni.poysa@jyu.fi, puh. 040 805 4775

ToTa (2019) TOIMINNALLISUUS JA TAITOJEN OPPIMINEN
ToTa-kotiryhmän ydinajatuksena on tarkastella opettajuutta ja oppimista toiminnallisuuden ja tekemällä oppimisen näkökulmasta. Ryhmän työskentelyyn yhdistyy erilaisia aktiiviseen toimintaan ja elämyksellisyyteen perustuvia opetusmenetelmiä. Erityisesti kun oppimistavoitteina ovat taitojen kehittyminen tai asenteisiin vaikuttaminen, konkreettinen toiminnallisuus on usein paras opetusmenetelmä. Ryhmässä ihminen nähdään psykofyysisenä kokonaisuutena, jolloin myös ymmärryksen laajentumista ja ajattelun sekä identiteetin kehittymistä voidaan lähestyä toiminnan ja elämysten kautta. Opinnoissa hyödynnetään myös modernia tieto- ja viestintäteknologiaa ja tutustutaan sen luomiin mahdollisuuksiin toiminnallisissa oppimistilanteissa.
Lisätietoja: Heikki Hurskainen, heikki.hurskainen@jyu.fi, puh. 050 369 9111

PRO (2019) Kasvatustieteen perusopinnot tehneiden oma ryhmä
Jos olet tehnyt kasvatustieteen perusopinnot ennen luokanopettajaopintojen alkua, tämä ryhmä on juuri sinulle. PRO-ryhmässä valitset itse tai pienissä ryhmissä ohjatusti suunnan, jonka mukaisesti haluat kehittää opettajan asiantuntemustasi. Opintosi voivat profiloitua esimerkiksi erilaisiin koulun kehittämishankkeisiin, luokan- ja aineenopettajan kelpoisuuteen (kaksoiskelpoisuus) tai vaikkapa kansainvälistymiseen kotimaassa tai ulkomailla. Valintaa ja opettajuutesi kehittymistä ohjataan opintojen eri vaiheissa.
Lisätietoja: Hely Innanen, hely.innanen@jyu.fi, puh. 040 805 3491