07.09.2018

Luokanopettajakoulutuksen teemaryhmät

Luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoita, joilla on vahva yhteisöllinen ja tutkiva lähestymistapa oppimiseen, opettamiseen ja kasvatukseen. Kahden ensimmäisen vuoden aikana suuri osa opinnoista opiskellaan pienryhmissä, jotka muodostetaan opintojen alkuvaiheessa. Kullakin ryhmällä on oma erityinen teemansa yhteisten teemojen lisäksi. Jokaisella ryhmällä on myös yhteistyökoulu, jonka kanssa tehdään yhteisöllistä koulun kehittämisyhteistyötä. Opintojen alussa on mahdollisuus hakea myös musiikkikasvatuksen tai englannin kielellä opettamisen (JULIET-ryhmä) vaihtoehtoihin.

 Syksyllä 2018 tarjolla olevat ryhmät:

JULIET-OHJELMA eli Jyväskylä University Language Innovation and Educational Theory Programme (esittelyvideo)
Juliet-koulutusohjelma on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tarjoama opintokokonaisuus (25 op + 10 op), jossa luokanopettajakoulutuksen opiskelijat erikoistuvat monipuolisesti peruskoulun alaluokkien englannin opetukseen. Juliet-koulutusohjelman suoritettuaan opiskelijoilla on hyvä englannin kielen taito ja he pystyvät opettamaan englannin kieltä alakoulun 1.–6. -luokilla. He pystyvät myös toteuttamaan englanninkielistä CLIL-opetusta eli opettamaan koulun muita oppiaineita osittain englannin kielellä. Koulutuksessa saa myös hyvät valmiudet kohdata monikielisen ja -kulttuurisen koulun haasteita ja tukea oppilaiden monikielisyyttä ja kielitietoisuutta kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Ohjelmaan valitaan vuosittain noin 12 opiskelijaa. JULIET-ohjelma katsotaan yhdeksi OKL:n myöntämäksi perusopintotasoiseksi valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi. Lisätietoja JULIET-ohjelmasta on saatavilla osoitteesta: https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/opiskelu/sivuaineet/juliet
Lisätietoja: Josephine Moate, josephine.m.moate@jyu.fi, puh. 040 805 3350

MUSIIKKIKASVATUKSEN AINEOPINNOT
Musiikkikasvatuksen aineopinnot (laajuudeltaan vähintään 60 op) järjestetään opettajankoulutuslaitoksen ja musiikin, kulttuurin ja taiteen laitoksen yhteistyönä. Luokanopettajakoulutukseen hyväksytyt ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat hakea koulutukseen osallistumalla 5.9. järjestettävään pääsykokeeseen. Luokanopettajaopiskelijoilla on opintoihin vuosittain viiden opiskelijan kiintiö. Opinnot antavat kelpoisuuden peruskoulun luokanopettajan ja musiikin aineenopettajan virkoihin. Opiskelu tapahtuu alusta alkaen molemmilla laitoksilla luoden kuvaa sekä luokan- että aineenopettajan työstä ja mahdollistaen näin laaja-alaisen opettajuuden kehittymisen koko opintojen ajan.
Lisätietoja: Sanna Salminen, sanna.p.salminen@jyu.fi, puh. 040 805 3372

KiMo - Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka -koulutusmalli
KiMo-kotiryhmässä pääset tutkimaan ja ratkomaan ajankohtaisia monikielisen ja -kulttuurisen yhtenäiskoulun kehittämishaasteita. Esimerkiksi miten kaikki oppilaat taustoistaan riippumatta voivat olla tasavertaisia toimijoita ja miten oppilaat voivat oppimisessaan hyödyntää omia kieli- ja kulttuuriresurssejaan ja rakentaa omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiään? Koulun monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta tarkastellaan resurssina, joka syventää ja merkityksellistää kaikkien oppijoiden oppimista. Opinnoissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia, joissa kehitetään monikielisiä käytänteitä sekä tuetaan kielen ja sisältöjen rinnakkaista oppimista vuorovaikutuksessa ja kaikkien oppijoiden tasavertaista toimijuutta. KiMo-kotiryhmässä murretaan perinteisiä koulutuksen raja-aitoja ja työskennellään säännöllisessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja aineenopettajaopiskelijoiden kanssa. Omaa opettajuutta rakennetaan tutkivalla otteella ja yhteisöllisesti. Koulutusta ohjaavat opiskelijoiden oma aktiivisuus, toimijuus ja kiinnostuksenkohteet. Teoria ja käytäntö yhdistyvät, kun arkisia ilmiöitä tutkitaan ja käsitteellistetään. Valmistuttuaan KiMolaisilla on monipuolinen näkemys monikielisyyspedagogiikasta ja monikielisen ja -kulttuurisen toimintakulttuurin rakentamisesta sekä valmiuksia toimia suunnannäyttäjinä ja mentoreina oman koulunsa moniammatillisessa kehittämisessä kaikkien kouluksi.
Lisätietoja: Tamás Szabó, tamas.p.szabo@jyu.fi & Eija Aalto, eija.aalto@jyu.fi, puh. 040 805 3320 sekä KiMo-sivulta
Katso myös Koulutusuutiset: KiMo - yhdessä enemmän kielitietoisuutta

MeOpet -mopet
Tässä ryhmässä keskityt opettajan ydinosaamiseen ja oppiaineosaamiseen koulutyöskentelyssä sekä kouluyhteisön hyvinvointiin. Alakoulun ja yläkoulun pedagogiikkaa yhdistetään matematiikan opetuksessa. Opintojesi toteutukseen osallistuvalla tiimillä on vuorovaikutuksen, kasvatustieteen, ainepedagogiikan sekä terveys- ja hyvinvoinnin osaamista. Ryhmässä tarkasteltavia kasvatuksen ilmiöitä ovat erityisesti lapsi aktiivisena ongelmanratkaisijana, osallistujana ja keskustelijana. Koulussa tapahtuvan havainnoinnin ja kokeilun kautta pyritään ymmärtämään niitä seikkoja, jotka tukevat ja haastavat lapsen aktiivista ja hyvinvoivaa arkea.
Lisätietoja: Sinikka Kaartinen, sinikka.kaartinen@jyu.fi, puh 040 805 4904 

MultiLeTe (2018) - MONITIETEINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN RYHMÄ
Miksi kaikki lapset eivät opi samalla tavalla? Miksi koulumotivaatio hiipuu? Mikä merkitys on opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella? Muun muassa näitä teemoja tarkastellaan Monitieteisen oppimisen ja opetuksen -kotiryhmässä, jossa toteutetaan tutkimusperusteista opettajankoulutusta ilmiölähtöisesti. Kotiryhmän opiskelua tukevat MultiLete-profiilihankkeen tutkijat kasvatustieteestä, erityispedagogiikasta ja psykologiasta. Kotiryhmän opetus perustuu tuoreeseen tutkimustietoon yksilöllisistä oppimisprosesseista ja niiden ohjaamisesta erilaisissa ympäristöissä. Opetuksessa korostuu tutkiva, reflektoiva ja vuorovaikutteinen ote lasten oppimiseen. Keskeisiä tutkittavia ilmiöitä ovat perustaitojen oppiminen ja motivaatio, luokkahuonevuorovaikutus, oppimisvaikeudet ja niiden tukeminen, oppimiseen liittyvä aivotutkimus sekä oppiminen ja sen ohjaaminen digitaalisissa ja pelillisissä oppimisympäristöissä. Ryhmäläisten on mahdollisuus tutustua tutkimusryhmien toimintaan ja tutkimusavustajana toimimiseen jo ensimmäisen vuoden aikana, mikä voi osaltaan helpottaa kandi- ja/tai graduaiheen löytymistä. Tässä kotiryhmässä opiskelevat opiskelijat saavat halutessaan opinto-oikeuden erillisiin erityisopettajan opintoihin 60 op, jotka tuottavat myös erityisopettajan pätevyyden. 
Lisätietoja: Sanni Pöysä, sanni.poysa@jyu.fi, puh. 040 805 4775
Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskuksen nettisivut: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/clt

Luovat digisepät - TULEVAISUUDEN KOULUN RAKENTAJAT
Luovat digisepät -koulutusmallissa suunnitellaan, tutkitaan ja arvioidaan oppijalähtöisiä ja teknologisesti rikkaita tulevaisuuden koulun oppimisympäristöjä. Toiminnan lähtökohtana ovat tutkimusperustaisuus, ilmiölähtöisyys sekä tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen. Koulutus rakentuu ja siinä hyödynnetään Opet pilvissä -koulutusmallissa aloitettua toimintakulttuurin kehittämistyötä, jossa korostuvat oppijoiden oma aktiivisuus, toimijuus, kiinnostus ja luovuus. Toiminnan ytimessä ovat käytännön kokeilut, joiden kautta tutustutaan teorian ja käytännön integrointiin yhteistyökoulujen, yritysmaailman yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä perehdytään tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Ryhmän toiminta integroituu alusta alkaen kehittämis- ja tutkimusryhmien toimintaan (esim. Opendigi, ULA, Innokas). Valmistuttuaan luovat digisepät ovat pedagogisesti perusteltujen uusien oppimis- ja opetusteknologioiden suunnannäyttäjiä kentällä, ja heillä on valmiudet oppivan kouluyhteisön ja moniammatillisen yhteistyön luomiseen ja vahvistamiseen.
Lisätietoja: Johanna Kainulainen, johanna.kainulainen@jyu.fi, puh. 040 523 3913

Kasvatustieteen perusopinnot tehneiden oma ryhmä:
PRO 2018
Jos olet tehnyt kasvatustieteen perusopinnot ennen luokanopettajaopintojen alkua, tämä ryhmä on juuri sinulle. PRO-ryhmässä valitset itse tai pienissä ryhmissä ohjatusti suunnan, jonka mukaisesti haluat kehittää opettajan asiantuntemustasi. Opintosi voivat profiloitua esimerkiksi erilaisiin koulun kehittämishankkeisiin, osallistavaan ja monialaiseen työskentelyyn tai vaikkapa kansainvälistymiseen kotimaassa tai ulkomailla. Valintaa ja opettajuutesi kehittymistä ohjataan opintojen eri vaiheissa.
Lisätietoja: Ulla Maija Valleala, ulla.valleala@jyu.fi, puh. 040 801 2937