13.04.2017

Erityispedagogiikan opetussuunnitelma 2017-2020

Erityispedagogiikan uusi opetussuunnitelma (ops) on hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.3.2017 ja tulee voimaan 1.8.2017 alkaen. Tämä tarkoittaa, että 1.8. lähtien järjestetään opetusta vain uuden OPSin mukaisesti.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmasivusto

Uuden OPS:n mukaiset tutkintorakenteet

UUSIIN OPINTOVAATIMUKSIIN SIIRTYMINEN

Uusi opetussuunnitelma julkaistaan yliopiston WWW-sivuilla 28.4.2017. Tarkentavia ohjeita kootaan tarvittaessa verkkosivuille ja niistä tiedotetaan sähköpostitse kevään ja kesän kuluessa. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetusohjelma lukuvuodelle 2017–2018 valmistellaan toukokuun loppuun mennessä ja kurssitiedot löytyvät Korpista enimmäkseen juhannukseen mennessä.

KK- ja KM-tutkintorakenteet pysyvät ennallaan verrattuna aiempaan opetussuunnitelmaan (opintokokonaisuuksien minimilaajuudet eivät muutu). Nykyisen opetussuunnitelman mukaan suoritetut opinnot ovat pääosin hyödynnettävissä uuden opetussuunnitelman mukaisissa tutkinnoissa. Koska aineopinnoissa ja syventävien opintojen tutkimusmenetelmäopinnoissa opintojaksojen opintopistemäärät muuttuvat, voi opintokokonaisuuden minimilaajuus joissakin tapauksissa ylittyä, kun opiskelija siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan (esim. aineopinnot 52 op).

Yleissääntönä hyväksilukemisessa on syytä muistaa, että opintosuoritukset vanhenevat 10 vuodessa. Kokonaan suoritetut opintokokonaisuudet (esim. perusopinnot, aineopinnot) eivät vanhene.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvien viestintä-, kieli- ja yleisopintojen minimilaajuus on edelleen 20 op. Viestintä- ja kieliopinnot pysyvät ennallaan. Yleisopintoihin tulee yksi uusi opintojakso (HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op). Opintojakso on vapaavalintainen. Sen voi suorittaa ylimääräisenä tai sillä voi halutessaan korvata opintojakson KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin, 2 op. Opiskelija, jolla on ennen EP- / VEO-koulutuksen opintojen aloittamista (esim. Avoimessa yliopistossa) suoritetut erityispedagogiikan aineopinnot voi HYVY002-kurssilla korvata opintojakson KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen, 2 op.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon viestintäopintoihin ei tule muutoksia (akateeminen puheviestintä 2 op, tutkimusviestintä 3 op).

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT

Opintokokonaisuus säilyy ennallaan.

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT

Opintokokonaisuus säilyy ennallaan.

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT

Harjoittelu, menetelmäopinnot ja tutkielmaopinnot pysyvät lähes ennallaan:

 • Tutkimusmenetelmäopintojen nimi ja koodi muuttuvat OKL:n kanssa yhteisiksi.
 • VEO-opiskelijoiden harjoittelun nimi ja koodi muuttuvat.
 • Aineopintoihin sisältyvä harjoittelu kuuluu 1.8.2017 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa pedagogisiin opintoihin. Jos opiskelija on suorittanut harjoittelun ennen 1.8.2017, se lasketaan erityisopettajan opintoihin. Myös 1.8.2017 jälkeen harjoittelu voidaan tarvittaessa kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa laskea eo-opintoihin, jos se on opiskelijan opintojen etenemisen ja tutkinnon koostumisen kannalta järkevää (esim. mikäli opiskelija on suorittanut ennen 1.8.2017 OKLA315 ja ERIA222, mutta ei ERIA269, tai opiskelija on suorittanut ERIA222, mutta ei OKLA315 ja ERIA269).

Sisältöopintojaksot vastaavat aiemman opetussuunnitelman sisältöjä melko pitkälle, mutta laajuudet muuttuvat:

 • Kaikki sisältöopintojaksot ovat jatkossa laajuudeltaan 5 op.  
 • Opintojaksot ERIA222 Opetus ja ohjaus vastavuoroisena toimintana, 4 op sekä valinnainen ammatillinen erikoistumisjakso (ERIA242-261, ERIA299, 3 op) poistuvat kokonaan.
 • KTK0006 Opetushallinnon opinnot, 1 op, siirtyy KM-tutkintoon (ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneilla KTK0006 sijoitetaan KK- tai KM-tutkintoon sen mukaan, kumpi on opintojen etenemisen ja tutkinnon koostumisen kannalta järkevämpää). 

Aineopintojen minimilaajuus (50 op) säilyy ennallaan. Keskeneräisten aineopintojen suorittamisesta loppuun annetaan erillinen ohje (vastaavuustaulukko) ja tarvittaessa ohjataan yksilöllisesti. Olennaista on, että opiskelija suorittaa tarvittavan määrän erityisopettajan opintoihin kuuluvia (eo) ja pedagogisia (ped) opintojaksoja.

ERITYISPEDAGOGIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Syventävien opintojen rakenne ja sisältö säilyy lähes ennallaan.

Ks. vastaavuustaulukko

 • Tutkimusmenetelmäopinnoissa opintojaksojen laajuus nousee 5 op:een ja opiskelija valitsee kaksi kurssia (yksi laadullinen, yksi määrällinen, yhteensä 10 op) aikaisemman kolmen sijaan. Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneen opiskelijan tulee tarkistaa, että hänen tutkimusmenetelmäopintojensa laajuudeksi tulee vähintään 10 op ja että niihin sisältyy vähintään 3 op laadullisten menetelmien opintoja ja vähintään 4 op määrällisten menetelmien opintoja. Mikäli opintopistemäärä jää vajaaksi, voi opiskelija sopia graduohjaajansa kanssa tarvittavan laajuisesta (1-3 op) oppimistehtävästä. HUOM. Jos opiskelijalta puuttuu 4 op (on siis suorittanut kaksi 3 op:n laajuista laadullisten menetelmien kurssia), hän ei voi täydentää opintoja oppimistehtävällä vaan hänen on mentävä kurssille (KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot, 5 op).
 • Tutkielmaseminaarien koodi vaihtuu kasvatustieteiden laitoksen yhteiseksi.
SIVUAINE – JA VAPAAVALINTAISET OPINNOT

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa sivuaineopintojen laajuus pysyy entisellään (60 op). EP-koulutuksen opiskelija voi koostaa sivuaineopinnot/valinnaiset opinnot aiempaa joustavammin, eli opiskelijan ei ole 1.8.2017 alkaen pakko tehdä KK-tutkintoon ns. pitkää sivuainetta (POM-opinnot tai jonkin oppiaineen perus- ja aineopinnot) vaan sivuaineopintojen koostamisessa on useita vaihtoehtoja:

 • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM), 60 op
 • jonkin oppiaineen perus- ja aineopinnot, yhteensä vähintään 60 op
 • muut valinnaiset opinnot (esim. 1-2 opintokokonaisuutta ja tarvittava määrä valinnaisia opintoja), yhteensä vähintään 60 op

Kasvatustieteen maisterin tutkinnossa sivuaineopintojen/vapaavalintaisten opintojen minimilaajuus putoaa 24 opintopisteeseen (muutos ei koske niitä siirtymävaiheen opiskelijoita, joilla kurssi KTK0006 Opetushallinnon opinnot edelleen sisällytetään KK-tutkintoon).