Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

kaiko opet


AJANKOHTAISTA

 
Uudet opetussuunnitelmat on vahvistettu vuosille 2017-2020
 

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelman opetussuunnitelma 2017-2020
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelman opetussuunnitelma 2017-2020

Uuden opetussuunnitelman mukaan kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelman opiskelijoiden ei enää tarvitse suorittaa ns. laajaa sivuainetta. Jos aineopinnot on jossain oppiaineessa kuitenkin jo aloittanut, kannattaa opinnot kyllä tehdä loppuun. Ohje ennen v. 2017 aloittaneille KAIKO:n opiskelijoille: Jos haluat siirtyä suorittamaan opintoja pääaineen sijasta uudessa tutkinto-ohjelmassa, sinun tulisi täyttää opiskeluoikeuden muutoshakemus. Tällöin siirryt suorittamaan tutkintoa uuden opetussuunnitelman mukaan, jolloin vapaasti valittavia opintoja on 92 op ja KK-tutkintoon riitää kaksi vähintään 25 op:n laajuista opintokokonaisuutta. Lomake:  "Opiskeluoikeuden muutoshakemus, hakemus siirtyä suorittamaan tutkintoa tutkinto-ohjelmassa" (docx) https://opiskelu.jyu.fi/fi/ohjeet/lomakkeet

Sivuaineopiskelijoille tarkoitettu vaihtoehto proseminaarille (10 op) = kurssit KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op) JA KASA/AIKA3283 Harjoittelu: tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (5 op)

 

OPPIAINEET PROFILOITUVAT


Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkimus ja opetus kohdentuvat monipuolisesti yhteiskunnan muutoksen ja elämänkulun tarkasteluun sekä erilaisiin kasvu- ja oppimisympäristöihin, kuten vapaa-aikaan sekä perheen ja työelämän kasvatus- ja koulutuskysymyksiin.

Kantavana periaatteena keskeiset kasvatusalan ilmiöt ja tutkimuksellisuus
Tiedekunnan ilmiölähtöisen opetussuunnitelman lähtökohtana ovat  viisi tutkimuksen painopistealuetta ja kolme tutkimuskärkeä, joiden varaan myös kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkinnot rakentuvat. Ilmiölähtöisyys perustuu läpi opintojen tutkimuksellisuuteen, tieteellisen tiedon tuottamiseen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen. Opinnäytetöiden aiheet ovat valittavissa tiedekunnan keskeisiltä tutkimusalueilta, mikä mahdollistaa myös jatko-opintojen luontevan aloittamisen alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Asiantuntijuuteen kasvu ja työelämäyhteydet
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutuksen aikana opiskelija rakentaa perustaa akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleisopinnoista alkava ja syventävien opintojen loppuun kestävä työelämäpolku luo yhteydet kasvatusalan käytäntöön harjoittelujen, työelämäkytkentöjen ja käytännön kokemusten avulla ja vahvistaa samalla yhteiskuntasuhdetta ja integroitumista työmarkkinoille.

Työelämään sijoittuminen
Kasvatustieteen maisterit ovat kasvatusalan asiantuntijoita ja heillä on valmistuttuaan 
- tutkijan perustaidot (tiedon hankinta, analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, raportointi, kyky soveltaa teoriaa käytäntöön)
- opetuksen ja koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen taidot sekä
- suurella osalla myös opettajan kelpoisuus.

Monipuolinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden työllistyä laajalle ammattikentälle opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon asiantuntijatehtäviin mm. erilaisiin oppilaitoksiin, järjestöihin, yrityksiin sekä valtion ja kunnan palvelukseen.