Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
AJANKOHTAISTA


Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineiden ohjeita:

Uudet opetussuunnitelmat on vahvistettu vuosille 2017-2020

OPPIAINEET PROFILOITUVAT


Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkimus ja opetus kohdentuvat monipuolisesti yhteiskunnan muutoksen ja elämänkulun tarkasteluun sekä erilaisiin kasvu- ja oppimisympäristöihin, kuten vapaa-aikaan sekä perheen ja työelämän kasvatus- ja koulutuskysymyksiin.

Kantavana periaatteena keskeiset kasvatusalan ilmiöt ja tutkimuksellisuus
Tiedekunnan ilmiölähtöisen opetussuunnitelman lähtökohtana ovat  viisi tutkimuksen painopistealuetta ja kolme tutkimuskärkeä, joiden varaan myös kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkinnot rakentuvat. Ilmiölähtöisyys perustuu läpi opintojen tutkimuksellisuuteen, tieteellisen tiedon tuottamiseen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen. Opinnäytetöiden aiheet ovat valittavissa tiedekunnan keskeisiltä tutkimusalueilta, mikä mahdollistaa myös jatko-opintojen luontevan aloittamisen alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla.

Asiantuntijuuteen kasvu ja työelämäyhteydet
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutuksen aikana opiskelija rakentaa perustaa akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleisopinnoista alkava ja syventävien opintojen loppuun kestävä työelämäpolku luo yhteydet kasvatusalan käytäntöön harjoittelujen, työelämäkytkentöjen ja käytännön kokemusten avulla ja vahvistaa samalla yhteiskuntasuhdetta ja integroitumista työmarkkinoille.

Työelämään sijoittuminen
Kasvatustieteen maisterit ovat kasvatusalan asiantuntijoita ja heillä on valmistuttuaan 
- tutkijan perustaidot (tiedon hankinta, analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, raportointi, kyky soveltaa teoriaa käytäntöön)
- opetuksen ja koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen taidot sekä
- suurella osalla myös opettajan kelpoisuus.

Monipuolinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden työllistyä laajalle ammattikentälle opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon asiantuntijatehtäviin mm. erilaisiin oppilaitoksiin, järjestöihin, yrityksiin sekä valtion ja kunnan palvelukseen.