30.01.2019

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma

Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan tavallisesti toimintakenttää, jossa kansalaiset ja kansalaisryhmät toimivat vapaaehtoisesti ja julkisesti arvojensa, päämääriensä ja intressiensä pohjalta. Aktiivinen kansalaistoiminta, kansalaisten vapaaehtoiset yhdistykset, järjestöt, kansalaisaloitteet ja -liikkeet nähdään yleisesti nyky-yhteiskunnan tasapainoisen kehittymisen sekä demokratian toteutumisen tärkeiksi edellytyksiksi.

Maisteriohjelma

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma (120 op) antaa tieteelliset perustiedot kansalaisyhteiskunnasta ja sen organisaatioista, kansalaistoiminnan ja osallistumisen kansallisista ja kansainvälisistä poliittis-taloudellisista käytännöistä sekä järjestösektorin roolista eri hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa keskitytään tarkastelemaan myös kansalaisuutta yhteiskunnan muutoksen, politiikan ja kulttuurin näkökulmista.

Maisteriohjelma perustuu kahden vuoden päätoimiseen opiskeluun. Opiskelijat, joilla on tavoitteena suorittaa KM-tutkinto, valitsevat pääaineekseen joko kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen.

Maisteriohjelman koulutus toteutetaan maisteriohjelman ja pääaineiden järjestämänä opetuksena. 
Opinto-ohjelmaan kuuluvat

  • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen  järjestämät
    - kaikille yhteiset kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden erityisalaopinnot ja
    - opiskelijan vapaavalintaiset kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden opinnot sekä
  • oman pääaineen vaatimat teoreettiset ja metodologiset opinnot, jotka suoritetaan kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineiden ohjeiden mukaisesti
  • (tarvittaessa kieli- ja viestintäopintoja täydentävät opinnot, mikäli pohjatutkintona on ammattikorkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto)

Opiskelu: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/kansalaisyhteiskunnan-asiantuntijuus


Vastuuhenkilöt ja koordinointi: