02.10.2017

Apuraha väitöskirjatyöskentelyyn Kasvatustieteiden laitoksella/ The Department of Education announces scholarship apply for dissertations

Apuraha väitöskirjatyöskentelyyn Kasvatustieteiden laitoksella, 2-6 kuukauden jaksolle


Huomaa: Tämä ilmoitus koskee vain Kasvatustieteiden laitokselle jatko-opintoja tekeviä


Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta julistaa haettavaksi apurahoja
päätoimista työskentelyä varten väitöskirjan kirjoittamiseen. Apurahaa voivat
hakea Kasvatustieteiden laitoksen tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat jatko-
opiskelijat, joilla on voimassa oleva jatko-opintojen ohjausasiakirja.
Apuraha myönnetään 2-6 kuukaudeksi. Apurahan ehtona on, että apurahakausi
aloitetaan viimeistään 1.12.2017 ja apuraha maksetaan kokonaisuudessaan
vuoden 2017 aikana. Apurahan suuruus on 1.700 euroa/ kuukausi. Myönnettävälle
apurahalle määritellään sen käyttöajankohta apurahapäätöksessä. Apuraha on
käytettävä ilmoitettuna ajankohtana. Apurahalla työskentelevä ei ole työsuhteessa
Jyväskylän yliopistoon eikä hän siten ole tavanomaisten työsuhteeseen liittyvien
etuisuuksien, kuten esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen piirissä. Häntä ei ole
myöskään vakuutettu Jyväskylän yliopiston puolesta. Kasvatustieteiden ja
psykologian tiedekunta suosittaakin, että jokainen väitöskirja-apurahan saaja
huolehtii tarpeellisen vakuutusturvan hankkimisesta.
Hakijoiden arvioinnissa otetaan huomioon väitöskirjatyön ja siihen liittyvien
muiden opintojen edistyminen jatko-opintosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi
huomioidaan apurahan käytön suunnitelma. Ohjaajilta pyydetään tarvittaessa
kannanottoa apurahan saajista.
Apurahaa ei voida myöntää henkilölle, jolla on voimassa oleva työsuhde
Jyväskylän yliopistoon. Apurahaa ei myöskään voida myöntää Jyväskylän
yliopiston päättyvän työsuhteen jatkoksi tai henkilölle, joka on aiemmin ollut
työsuhteessa yliopistoon tohtorikoulutettavana.
Arviointia varten hakemuksista pyydetään lausunto Kasvatustieteiden laitoksen
johtajalta. Päätöksen apurahan myöntämisestä tekee tiedekunnan dekaani.
Hakulomakkeella kysytään hakijan henkilö- ja yhteystiedot, väitöskirjatyön
ohjaajien nimet sekä haettava apurahajakso.
Hakulomakkeelle liitetään lisäksi seuraavat dokumentit pdf-muodossa:
1. vapaamuotoinen hakemuskirje
2. ansioluettelo (CV) sisältäen julkaisuluettelon
3.  tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua), jossa kuvataan myös työn edistyminen
ja työsuunnitelma apurahakaudelle
4. selvitys väitöskirjatyöhön saaduista tai anottavista muista apurahoista
Hakemus liitteineen lähetetään 13.10.2017 mennessä sähköistä hakulomaketta
käyttäen osoitteessa
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/plone-lomakkeet/apuraha
Hakemuksia ei oteta vastaan muulla tavoin toimitettuna. Hakemuksia ei palauteta.
Marja-Leena Laakso
Dekaani
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta


The Department of Education announces scholarship apply for dissertations, for 2-6
month periods
Please, note: The scholarship is only for the PhD –students of the Department of
Education


The scholarship is available for the doctoral students of the Department of
Education who have a valid supervision document
The scholarship is offered for a period of 2 -6 months. The scholarship period
has to begin by the 1st of December 2017 at the latest and the full
scholarship will be paid by the end of year 2017. Its amount is
1700euros/month.  The scholarship must be used during the period stated in the
application. The scholarship recipient will not hold employment relationship to
the University of Jyväskylä and thus will not have the benefits connected to an
employment relationship, such as occupational health care services or
insurances.
The scholarship cannot be given to a person presently having an employment
relationship to the University of Jyväskylä. In addition, the scholarship cannot
be given as an extension of an employment contract period or to a person who
has earlier been employed as a doctoral student in our university.
The Head of the Department of Education will give his opinion of the
application and the Dean of Faculty of Education and Psychology will make the
decision.
The application form must have the following attachments in pdf –format:
1. A free-form application letter
2. CV, including the list of publications
3. Research plan (mx 5 pages) including an account of the progression of the
study and a plan about the use of the funding period
4. An account of the funding already received or which is planned to be
applied
The application together with the attachments is send by 13th of October 2017
via online application system:
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/plone-lomakkeet/apuraha
Other ways of applying will not be accepted. Applications are not returned.

Marja-Leena Laakso
Dean
Faculty of Education and Psychology