13.05.2019

Mustola Marleena, Yliopistonlehtori/ Senior Lecturer

Varhaiskasvatustiede
Mustola Marleena, Yliopistonlehtori/ Senior Lecturer
Puhelinnumero:
+358 40 805 4488
Huone:
RUU C340.3

 

Biography

Dr. Marleena Mustola, Senior Lecturer of Early Childhood Education at the University of Jyväskylä, Finland, specializes in multidisciplinary childhood studies. She received her PhD 2011 in Art Education from the University of Jyväskylä. At present, she works in a project OIVA – children's rights and participation in ECEC, preschool and first grades. She serves as a board member of the Finnish Society for Childhood Studies, as an editor of JECER - Journal of Early Childhood Education Research and as a section editor of Open Education Studies. She has edited books and special issues and published articles in several national and international journals as well as in edited collections. Her current research interests include children's rights and participation, posthuman philosophy, children's literature and culture, art education, digital games, childhoods in social media, and children’s relationship to technology, material objects, nature, and animals.

Bio (suomeksi)

FT Marleena Mustola toimii yliopistonlehtorina varhaiskasvatustieteen oppiaineessa, Jyväskylän yliopistossa ja on erikoistunut monititeteiseen lapsuutta koskevaan tutkimukseen. Hän väitteli taidekasvatuksen oppiaineesta 2011. Tällä hetkellä hän työskentelee hankkeessa OIVA – lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Hän toimii Lapsuudentutkimuksen seura ry:n hallituksen jäsenenä, JECER - Journal of Early Childhood Education Research -lehden toimittajana sekä Open Education Studies -lehden toimittajana. Hän on toimittanut tieteellisiä kirjoja ja erikoisnumeroita ja hänen artikkeleitaan on julkaistu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä lehdissä sekä toimitetuissa kokoelmateoksissa. Mustolan keskeiset tutkimusintressit koskevat lasten oikeuksia ja osallisuutta, posthumanistista filosofiaa, lastenkirjallisuutta ja -kulttuuria, taidekasvatusta, digitaalisia pelejä, lapsuuksia sosiaalisessa mediassa sekä lasten suhdetta teknologiaan, esineisiin, luontoon ja eläimiin.

Research areas

Childhood studies; early childhood education; children's rights and participation; posthuman philosophy; educational philosophy; children's literature and culture; art education; digital games; childhoods in social media; visual methods; children’s relationship to technology, material objects, nature, and animals.

Tutkimusalueet

Lapsuudentutkimus; varhaiskasvatus; lasten oikeudet ja osallisuus; posthumanistinen filosofia; kasvatusfilosofia, lastenkirjallisuus ja -kulttuuri; taidekasvatus; digitaaliset pelit; lapsuus sosiaalisessa mediassa; visuaaliset menetelmät; lasten suhde teknologiaan, esineisiin, luontoon ja eläimiin.

Teaching

  • Courses of early childhood education (BA, MA): children's literature, philosophy of language, language pedagogy, multilingual pedagogy, multiliteracies, integration of arts and physical education
  • Multidisciplinary courses: game studies, children and adolescents as researchers, education and posthuman philosophy, educational phenomena
  • Qualitative methods in childhood studies
  • Research seminars (BA, MA)

Opetus

  • Varhaiskasvatuksen aineopinnot, syventävät opinnot ja ammatilliset opinnot: lastenkirjallisuus, kielifilosofia, kielipedagogiikka, monikielinen pedagogiikka, monilukutaito, taito- ja taideaineiden integrointi
  • Monitieteiset kurssit: pelitutkimus, lapset ja nuoret tutkijoina, kasvatus ja posthumanistinen filosofia, kasvatustieteelliset ilmiöt
  • Laadulliset menetelmät lapsuudentutkimuksessa
  • Tutkielmaseminaarit (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat)

Recent peer-reviewed scientific articles

Mustola, M. (2019). Why Is a Live Chicken Banned from Kindergarten? Two Lessons Learned from Teaching Posthuman Pedagogy to University Students. Published online ahead of print. Educational Philosophy and Theory.

Mustola, M. & Kiili, J. (2019). Lähikuvassa itkevä, räkäinen lapsi: Voiko blogeissa esitettyjä lapsuuksia tutkia eettisesti kestävällä tavalla? [Crying, snotty child in a closeup: Can childhoods represented in blogs be ethically studied?] In K. Vehkalahti and N. Rutanen (Eds.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II (pp. 122–135). Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Mustola, M. (2018). Children’s Play and Art Practices with Agentic Objects. In C. Schulte & C. M. Thompson (Eds.) Communities of practice: Art, play, and aesthetics in early childhood (pp. 117–131). London: Springer.

Mustola, M., Koivula, M., Turja, L. & Laakso, M.-L. (2018). Reconsidering Passivity and Activity in Children’s Digital Play. New Media & Society 20(1), 237–254.

Mustola, M. (2018). Not Those Seven Annoying Dwarfs – Again! Collective Creativity in Children's Artistic Production. International Journal of Education & the Arts 19(1.8). 

Koivula, M. & Mustola, M. (2017). Varhaiskasvatuksen digiloikka ja muuttuva sukupolvijärjestys? Jännitteitä lastentarhanopettajien ja lasten kohtaamisissa digitaalisen teknologian äärellä [The digitalisation of early childhood education and the generational order in change? Tensions between early childhood educators and children in the midst of digital technology]. Kasvatus & aika 11(3), 37–50.

Koivula, M., Huttunen, K., Mustola, M., Lipponen, S. & Laakso, M.-L. (2017). The Emotion Detectives game: Supporting the socio-emotional competence of young children. In M. Ma; A. Oikonomou & L. C. Jain (Eds.) Serious Games and Edutainment Applications Vol 2 (pp. 29–53). London: Springer.

Kankaanranta, M., Koivula, M., Laakso, M.-L. & Mustola, M. (2017). Digital games in early childhood - broadening definitions of learning, literacy, and play. In M. Ma; A. Oikonomou & L. C. Jain (Eds.) Serious Games and Edutainment Applications Vol 2 (pp. 349–367). London: Springer.

Mustola, M. & Koivula, M. (2017) Monilukutaito [Multiliteracies]. In M. Koivula, A. Sippainen & P. Eerola-Pennanen (Eds.) Valloittava varhaiskasvatus – oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia (pp. 315–322). Tampere: Vastapaino.

Mustola, M. & Rissanen, M.-J. (2017). Mediaympäristö [Media environment]. In M. Koivula, A. Sippainen & P. Eerola-Pennanen (Eds.) Valloittava varhaiskasvatus – oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia (pp. 307–314). Tampere: Vastapaino.

Rissanen, M.-J. & Mustola, M. (2017). Lastenkulttuuri [Children’s culture]. In M. Koivula, A. Sippainen & P. Eerola-Pennanen (Eds.) Valloittava varhaiskasvatus – oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia (pp. 293–306). Tampere: Vastapaino.

Koivula, M. & Mustola, M. (2015). Leikisti pelissä – pohdintaa lasten digitaalisen pelaamisen ja leikin suhteesta [Playfully in game – considering the relationship between digital game play and traditional play]. In R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J. T. Harviainen, U. Friman & J. Arjoranta (Eds.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2015 (pp. 39–53). Tampere: Tampereen yliopisto.

Mustola, M., Kärjä, A.-V., Böök, M.-L. & Mykkänen, J. (2015). Johdanto [Introduction: Visual methods in childhood studies and youth research]. In M. Mustola, J. Mykkänen, M-L. Böök, & A-V. Kärjä (Eds.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa (pp. 11–22). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Mustola, M. (2014). ”Pertti hyppäsi kerrostalon katolta”. Tulevien lastentarhanopettajien kirjoituksia lastenlyriikan epämukavista aiheista [”George jumped off the roof of an apartment building.” Future kindergarten teachers’ writings about uncomfortable issues in children’s poetry]. In M. Mustola (Ed.) Lastenkirja. Nyt (pp. 171–192). Helsinki: SKS.

Mustola, M. (2014). Lastenkirjallisuus käsitteenä ja lajina [Children’s literature as a concept and as a genre]. In M. Mustola (Ed.) Lastenkirja. Nyt (pp. 7–24). Helsinki: SKS.