27.02.2019

Perusopinnoissa rakennat itsellesi johtamisen kivijalkaa

Koulutusjohtamisen instituutin perustehtävänä on kehittää opetus- ja sivistystoimen johtajuutta niin, että oppilaitokset ja muut alan toimijat voivat onnistua tehtävässään parhaalla mahdollisella tavalla. Opetustoimen ja oppilaitosten tehtävänä on koulutuksen kautta rakentaa hyvää tulevaisuutta. Instituutin käsityksen mukaisesti tulevaisuuden johtamisessa tarvitaan uudenlaista johtajuutta, joka on ns. laajaa pedagogista johtamista. Laajalla pedagogisella johtamisella tarkoitetaan johtajuutta, jossa johtajan vastuuna on koko organisaation osaamisen kehittäminen ja johtaminen, henkilökunnan ammatillinen kehittyminen, jaetun johtajuuden hyödyntäminen, uutta luovan oppimiskulttuurin kehittäminen ja verkostoissa tapahtuvan oppimisen johtaminen.

Instituutin järjestämissä koulutusjohtamisen perusopinnoissa opiskelijat saavat rehtorin kelpoisuuden opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98, siihen tehtyine muutoksineen) mukaisesti. Opiskelijoina on apulais- ja vararehtoreita, opettajia ja muunlaisissa opetus- ja kasvatusalan tehtävissä toimivia. Vuosittain mukaan valitaan myös yliopistossa perustutkintoa suorittavia, opintojensa loppuvaiheessa olevia opettajaopiskelijoita.

Yhteiskunnan arvojen ja väestörakenteen muutos, kunta- ja palvelurakenteen uudistukset sekä elinikäisen oppimisen perusajatus vaikuttavat kaikkiin koulutusmuotoihin. Tarvitaan avaraa katsantokantaa, yhteistyötä ja monisuuntaista verkottumista, jotta rehtorin työ onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Koulujen johtajilta edellytetään substanssiosaamisen lisäksi myös johtamisen asiantuntijuutta.

Tulevaisuuteen suuntautuminen edellyttää koulutukselta uudistavan oppimisen tunnuspiirteitä, joita ovat ennakointi ja osallistuminen. Uudistava oppiminen on kykyä ja halua nousta tulevaisuuden tasalle. Ennakointi merkitsee erilaisten mahdollisuuksien huomioonottamista, pohdintaa ja aktiivisuutta, tulevaisuuden rakentamista.  Osallistuminen merkitsee henkilökohtaista sitoutumista yhteisön tukemiseen ja sekä yhteisön että omien tavoitteiden edistämiseen aktiivisella tavalla.

Perusopinnot pohjautuvat tutkimustietoon. Opetustoimen ja oppilaitoksen johtajuutta opiskellaan jäsentämällä sitä tiedon ja asiantuntijuuden sekä yksilön ja yhteisön välisen vuorovaikutuksen kautta. Koulutuksen päätyttyä opiskelija tuntee opetustoimen ja oppilaitoksen johtajuuden perusteet ja kykenee soveltamaan niitä teoiksi omassa toimintaympäristössään. Tämän lisäksi opiskelija tuntee opetustoimen ja oppilaitoksen johtajuuteen liittyvät keskeiset asiantuntijuusalueet sekä osaa etsiä, käyttää ja viestiä eri asiantuntijuusalueisiin liittyvää tietoa. Oppimisprosessia ohjaa opiskelijan oma ymmärrys ihmisyyden, yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yksilöllisyyden merkityksestä. Opiskelija ymmärtää, miksi on olennaista, että hän itse sitoutuu näiden asioiden edistämiseen omassa työssään.  

Koulutusjohtamisen perusopinnot rakentuvat lähijaksoista ja itsenäisestä työskentelystä. Ajallisesti koulutus rakentuu kahden päivän lähijaksoista, joita on kolmen lukukauden aikana yhteensä 10. Lähijaksojen ja itseopiskelun ohella opiskelu etenee myös isona ryhmänä esimerkiksi asiantuntijaluennoilla, joihin liittyy myös kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtäviä, sekä yhdessä että yksilöllisesti. Koulutuksen aikana vieraillaan oppilaitoksissa ja opiskellaan verkossa. Koulutus sitoo yhteen oppilaitosjohtamisen teorian ja käytännön.

Avoin, toisia kunnioittava ja kuunteleva vuorovaikutus luo perustan yhdessä oppimiselle ja yhdessä ajattelulle sekä kokemusten jakamiselle, puhutaan dialogisuudesta. Ison ryhmän ja pienempien tutor-ryhmien ryhmäytyminen ja ryhmissä toimiminen on keskeinen osa oppimisprosessia. Ihmisten tunteminen ja vuorovaikutus rikastuttavat oppimista ja mahdollistavat luottamuksen syntymisen. Tärkein osa oppimista on kuitenkin opiskelijan oma aktiivisuus, vastuu ja huolenpito omasta oppimisesta. Sisäinen motivaatio ja halu oppia ovat perusedellytyksiä itseohjautuvalle tavalle opiskella ja oppia.


Koulutusjohtamisen perusopinnot vastaavat rehtorien ja muiden koulutusalojen johtajien lisääntyvään koulutustarpeeseen ja tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua rehtoriuteen ammattina, omana professiona. Instituutissa näemme, että rehtorin toiminnalla niin oppilaitoksen sisällä yhdessä henkilökunnan kanssa kuin oppilaitoksen ulkopuolella yhteistyöverkostoissa ja sidosryhmissä on merkittävä osa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa.


Tervetuloa opintoihin!


Antoisat opinnot; omat kokemukseni ja työssä opittu yhtyivät kouluttajien esittämiin viitekehyksiin mielenkiintoisella tavalla. Sain paljon eväitä omaan ajatteluun ja johtamisen lainalaisuuksien ymmärtämiseen. Myös opiskelijakollegoitani haluan kiittää hyvästä ja avoimesta ilmapiiristä!
(ote opiskelijapalautteesta)